Ju­de­când după des­fă­șu­ra­rea eve­ni­men­te­lor din ul­ti­mele zile, sunt în­cli­nat să cred că ali­anța USL nu mai are multe zile. Ata­cu­rile ve­he­mente din­tre cele două ta­bere, dar mai ales din­tre cei doi li­deri, se în­te­țesc pe zi ce trece și dis­cur­sul fi­e­că­rei părți de­vine tot mai cri­tic. An­to­ne­scu și Ponta s‑au acu­zat re­ci­proc de min­ciună și au ad­mis că în­tre ei nu mai există pri­e­te­nia care a de­ma­rat ali­anța, ci un ma­riaj din in­te­res. Care in­te­res pare să se sub­țieze con­ti­nuu, pen­tru că fi­e­care în­cearcă să‑l sa­bo­teze pe celălalt.

După ce An­to­ne­scu s‑a re­pliat în pri­vința pa­che­tu­lui de legi Black Tu­es­day și a anun­țat că nici n‑au de gând să le sus­țină vreo­dată, Ponta con­tra­a­tacă re­fu­zând no­mi­na­li­za­rea pe­ne­listă a lui Ra­reș Bo­gdan la con­du­ce­rea TVR. Miza era im­por­tantă pen­tru li­be­rali, pen­tru că în per­spec­tiva unor ale­geri vi­i­toare — eu­ro­par­la­men­tare și pre­șe­den­ție — nici un ca­nal im­por­tant de mass-me­dia nu îi pro­mo­vează. Vo­i­cu­lescu îi va ataca cu si­gu­ranță prin An­tene, Ro­mâ­nia TV este aser­vită PSD, iar Re­a­li­ta­tea plu­tește in­de­cis, la li­mita fa­li­men­tu­lui, ne­a­vând cu­ra­jul să se lupte cu ma­fia pe­se­distă. B1 TV are au­diență prea mică si e prea pro Bă­sescu. TVR-ul le-ar fi ve­nit foarte la în­demână. O să spu­neți că te­le­vi­ziu­nea pu­blică nu ar tre­bui fo­lo­sită ca in­stru­ment de pro­pa­gandă a unui par­tid — așa e, dar știm prea vine cum gân­desc po­li­ti­cie­nii români.

Alt po­ci­nog: dom­nul În­că­Un­Gi­gel Știrbu re­fuză să exe­cute or­di­nul lui Ponta de a co­masa Mu­zeul Sa­tu­lui cu Mu­zeul Ță­ra­nu­lui Ro­mân. Den­si­ta­tea con­tre­lor crește me­reu. Ner­vii, pro­ba­bil, se în­tind la ma­xi­mum de am­bele părți. Îi mai apucă Anul Nou împreună?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Nici nu con­teaza. Ceea ce con­teaza e con­sta­ta­rea ca n‑avem stanga, n‑avem dreapta, n‑avem po­li­ti­cieni res­pon­sa­bili. Avem po­li­tica la te­le­vi­zor si o tara in de­riva cu o po­pu­la­tie in ba­taia vantului.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.