Se spune că ro­mâ­nii sunt un po­por pro­fund re­li­gios. Și chiar dacă pe unii această afir­ma­ție i‑ar con­tra­ria, apa­ren­țele par să în­tă­rească per­cep­ția ge­ne­rală. Lun­gile cozi la moaș­tele sfin­ți­lor or­to­do­cși sunt o do­vadă a sa­cri­fi­ci­u­lui pe care ro­mâ­nul de rând e dis­pus să‑l facă în nu­mele con­vin­ge­ri­lor sale re­li­gi­oase. Mai peste tot prin Ro­mâ­nia sunt bi­se­rici co­co­țate pe coasta unui deal unde — o dată pe an — cre­din­cio­sul ha­bo­t­nic urcă în ge­nunchi pen­tru is­pă­și­rea pă­ca­te­lor sale. Sun­tem atât de ata­șați de Dumnezeu?

La baza creș­ti­nis­mu­lui stă viața lui Ii­sus și pilda pe care ea a dat‑o ome­ni­rii: stă­ru­ința de a‑și iubi se­me­nii, de­di­ca­ția de a face fapte bune, cu­ra­jul de a‑și asuma pro­pri­ile prin­ci­pii șî con­vin­geri, tă­ria de a nu se dezice de ele nici când con­se­cința este pier­de­rea vie­ții. Chiar dacă acest om nu a exis­tat nici­o­dată, pa­ra­bola aceasta este ex­trem de pu­ter­nică, fă­când din per­so­na­jul Ii­sus Cris­tos mie­zul spi­ri­tu­a­li­tă­ții creș­tine. Fără el co­mu­ni­ta­tea spi­ri­tu­ală și mo­rală care con­sti­tuie re­li­gia or­to­doxă își pierde sub­stanța și în­țe­le­sul. Este fi­resc, deci, să con­si­deri că un po­por re­li­gios pre­cum ro­mâ­nii îl au me­reu pe mân­tu­i­tor în su­flet și în minte.

Re­a­li­ta­tea e însă di­fe­rită. Ro­mâ­nii nu prea mai știu exact care e pilda și mo­rala creș­tină. Știu doar că moaș­tele sfin­tei Pa­ras­chi­eva vin­decă pa­ra­li­tici, ale sfân­tu­lui Di­mi­trie vin­decă de chi­o­ră­nie, ale sfân­tu­lui Ar­te­mie te scapă de her­nii, iar ale pă­rin­te­lui Ilie Lă­că­tușu tă­mă­du­iesc can­ce­rul. Bi­se­rica e ca un pla­far na­țio­nal, unde sfin­ții mu­mi­fi­cați țin loc de plante me­di­ci­nale. Ro­mâ­nii nu sunt re­li­gi­oși, sunt bisericoși.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Dupa pa­re­rea mea este o grava eroare sa luam drept re­per ast­fel de fil­mu­lete. ”Is­cu­siti” de teapa ce­lui ce a re­a­li­zat mini in­ter­viu­rile, daca pot fi nu­mite asa, sunt cu dui­u­mul. Oa­me­nii cu care a stat de vorba sunt bine alesi. Este evi­dent ca nu sunt lu­ati la in­tam­plare. Sunt prac­tic niste anal­fa­beti. Este du­re­ros s‑o spun dar acesta este ade­va­rul. Am cu­ra­jul sa spun ca cei ce po­pu­leaza Ro­ma­nia, in ma­rea lor ma­jo­ri­tate, stiu ce se sar­ba­to­reste la Cra­ciun. Asa slab in­stru­iti cum sunt. Daca do­rim sa re­a­li­zam sen­za­tio­na­lul, fie si pe seama unor ama­rati, re­dusi min­tal sau com­plet ne­in­stru­iti, nu‑i mare lucru.
  In ceea ce pri­veste moas­tele, este o pro­blema re­ala. Po­ves­tea asta tine de ”po­li­tica” bi­se­ri­ceasca, sus­ti­nuta de me­dia ”laica”. Pre­o­ti­mea stie prea bine ca una din­tre cele mai im­por­tante po­runci a de­ca­lo­gu­lui este in­ter­dic­tia de a te in­china ido­li­lor. Ce alt­ceva face pre­o­ti­mea daca nu ”in­ci­tare” la in­cal­ca­rea po­run­cii, prin po­ves­tea asta cu moas­tele, su­per or­ga­ni­zata si mediatizata?

  • Alin

   Nu, nu e nici un fel de eroare. Oa­me­nii ăș­tia poate că nu sunt cei mai re­pre­zen­ta­tivi pen­tru co­mu­ni­tă­țile din care fac parte, dar nu sunt nici de­parte de me­die (de me­die, atenție).
   Iar vo­tul fi­e­că­ruia are ace­eași gre­u­tate cu vo­tul meu. Sau cu al tău. Fa­cem pa­riu că oa­me­nii ăș­tia au vo­tat cel pu­țin la fel de mult ca mine? Sau ca tine?
   Din pă­cate, cam ăsta e nive­lul. Și po­pii pro­fită din plin.

  • Sorin Sfirlogea

   Ci­prian, nu‑s de ace­eași pă­rere. Ti­pul care face re­por­ta­jele as­tea se în­vârte prin di­verse co­mune, nu îi alege de fi­e­care dată pe ace­eași. Pe ca­na­lul lui de Yo­u­Tube poti să‑i vezi pe al­ții ex­pli­când cum luna are mai multe forme în func­ție de ano­timp sau afir­mând că bi­blia a fost scrisă de Emi­ne­scu. Mă tem că oa­me­nii sunt în re­a­li­tate ăș­tia pe care îi vezi în re­por­ta­jele as­tea. Nive­lul de edu­ca­ție — greu de ac­cep­tat, de acord — este foarte scăzut.

   • Anonymous

    Sunt si­gur ca re­a­li­za­to­rul re­por­ta­je­lor nu alege ace­iasi oa­meni. Dar alege ace­lasi pro­fil. Ce voi con­ti­nua sa sus­tin este ca nu acesta este nive­lul, nici ma­car me­diu, asa cum sus­tine Alin. Oa­me­nii din Ro­ma­nia sunt, in nu­mar mult prea mare, ne­in­stru­iti. Este ade­va­rat dar, pro­fi­lul des­pre care vor­bim este un­deva in ve­ci­na­ta­tea anal­fa­be­tis­mu­lui si al han­di­ca­pu­lui min­tal. Pe me­die, co­na­tio­na­lii nos­tri nu sunt asa. Ori­cata ce­nusa am dori sa ne pu­nem in cap.
    In ceea ce pri­veste votul…e mult de dis­cu­tat, por­nind doar de la fap­tul ca nu­me­rosi ab­sol­venti de stu­dii su­pe­ri­oare, pre­zenti si pe acest blog, nu stiu sa scrie foarte bine in limba ma­terna si au ob­tiuni po­li­tice cel pu­tin bi­zare, plus opi­nii ab­so­lut ha­lu­ci­nante in le­ga­tura cu su­biecte de bun simt (pa­dure, me­diu in ge­ne­ral, pro­iecte gu­ver­na­men­tale, legi)


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.