Plafarul cu sfinți

Se spune că româ­nii sunt un popor pro­fund reli­gios. Și chiar dacă pe unii această afir­ma­ție i‐ar con­tra­ria, apa­ren­țele par să întă­rească per­cep­ția gene­rală. Lun­gile cozi la moaș­tele sfin­ți­lor orto­do­cși sunt o dovadă a sacri­fi­ci­u­lui pe care româ­nul de rând e dis­pus să‐l facă în numele con­vin­ge­ri­lor sale reli­gi­oase. Mai peste tot prin Româ­nia sunt bise­rici coco­țate pe coasta unui deal unde – o dată pe an – cre­din­cio­sul habo­t­nic urcă în genunchi pen­tru ispă­și­rea păca­te­lor sale. Sun­tem atât de ata­șați de Dum­ne­zeu?

La baza creș­ti­nis­mu­lui stă viața lui Iisus și pilda pe care ea a dat‐o ome­ni­rii: stă­ru­ința de a‐și iubi seme­nii, dedi­ca­ția de a face fapte bune, cura­jul de a‐și asuma pro­pri­ile prin­ci­pii șî con­vin­geri, tăria de a nu se dezice de ele nici când con­se­cința este pier­de­rea vie­ții. Chiar dacă acest om nu a exis­tat nici­o­dată, para­bola aceasta este extrem de puter­nică, făcând din per­so­na­jul Iisus Cris­tos mie­zul spi­ri­tu­a­li­tă­ții creș­tine. Fără el comu­ni­ta­tea spi­ri­tu­ală și morală care con­sti­tuie reli­gia orto­doxă își pierde sub­stanța și înțe­le­sul. Este firesc, deci, să con­si­deri că un popor reli­gios pre­cum româ­nii îl au mereu pe mân­tu­i­tor în suflet și în minte.

Rea­li­ta­tea e însă dife­rită. Româ­nii nu prea mai știu exact care e pilda și morala creș­tină. Știu doar că moaș­tele sfin­tei Paras­chi­eva vin­decă para­li­tici, ale sfân­tu­lui Dimi­trie vin­decă de chi­o­ră­nie, ale sfân­tu­lui Arte­mie te scapă de her­nii, iar ale părin­te­lui Ilie Lăcă­tușu tămă­du­iesc can­ce­rul. Bise­rica e ca un pla­far națio­nal, unde sfin­ții mumi­fi­cați țin loc de plante medi­ci­nale. Româ­nii nu sunt reli­gi­oși, sunt bise­ri­coși.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Anonymous

  Dupa pare­rea mea este o grava eroare sa luam drept reper ast­fel de fil­mu­lete. ”Iscu­siti” de teapa celui ce a rea­li­zat mini inter­viu­rile, daca pot fi numite asa, sunt cu dui­u­mul. Oame­nii cu care a stat de vorba sunt bine alesi. Este evi­dent ca nu sunt luati la intam­plare. Sunt prac­tic niste anal­fa­beti. Este dure­ros s‐o spun dar acesta este ade­va­rul. Am cura­jul sa spun ca cei ce popu­leaza Roma­nia, in marea lor majo­ri­tate, stiu ce se sar­ba­to­reste la Cra­ciun. Asa slab instru­iti cum sunt. Daca dorim sa rea­li­zam sen­za­tio­na­lul, fie si pe seama unor ama­rati, redusi min­tal sau com­plet nein­stru­iti, nu‐i mare lucru.
  In ceea ce pri­veste moas­tele, este o pro­blema reala. Poves­tea asta tine de ”poli­tica” bise­ri­ceasca, sus­ti­nuta de media ”laica”. Pre­o­ti­mea stie prea bine ca una din­tre cele mai impor­tante porunci a deca­lo­gu­lui este inter­dic­tia de a te inchina ido­li­lor. Ce alt­ceva face pre­o­ti­mea daca nu ”inci­tare” la incal­ca­rea porun­cii, prin poves­tea asta cu moas­tele, super orga­ni­zata si medi­a­ti­zata?

  • Alin

   Nu, nu e nici un fel de eroare. Oame­nii ăștia poate că nu sunt cei mai repre­zen­ta­tivi pen­tru comu­ni­tă­țile din care fac parte, dar nu sunt nici departe de medie (de medie, aten­ție).
   Iar votul fie­că­ruia are ace­eași gre­u­tate cu votul meu. Sau cu al tău. Facem pariu că oame­nii ăștia au votat cel puțin la fel de mult ca mine? Sau ca tine?
   Din păcate, cam ăsta e nive­lul. Și popii pro­fită din plin.

  • Sorin Sfirlogea

   Ciprian, nu‐s de ace­eași părere. Tipul care face repor­ta­jele astea se învârte prin diverse comune, nu îi alege de fie­care dată pe ace­eași. Pe cana­lul lui de You­Tube poti să‐i vezi pe alții expli­când cum luna are mai multe forme în func­ție de ano­timp sau afir­mând că biblia a fost scrisă de Emi­ne­scu. Mă tem că oame­nii sunt în rea­li­tate ăștia pe care îi vezi în repor­ta­jele astea. Nive­lul de edu­ca­ție – greu de accep­tat, de acord – este foarte scă­zut.

   • Anonymous

    Sunt sigur ca rea­li­za­to­rul repor­ta­je­lor nu alege ace­iasi oameni. Dar alege ace­lasi pro­fil. Ce voi con­ti­nua sa sus­tin este ca nu acesta este nive­lul, nici macar mediu, asa cum sus­tine Alin. Oame­nii din Roma­nia sunt, in numar mult prea mare, nein­stru­iti. Este ade­va­rat dar, pro­fi­lul des­pre care vor­bim este undeva in veci­na­ta­tea anal­fa­be­tis­mu­lui si al han­di­ca­pu­lui min­tal. Pe medie, cona­tio­na­lii nos­tri nu sunt asa. Ori­cata cenusa am dori sa ne punem in cap.
    In ceea ce pri­veste votul…e mult de dis­cu­tat, por­nind doar de la fap­tul ca nume­rosi absol­venti de stu­dii supe­ri­oare, pre­zenti si pe acest blog, nu stiu sa scrie foarte bine in limba materna si au obtiuni poli­tice cel putin bizare, plus opi­nii abso­lut halu­ci­nante in lega­tura cu subiecte de bun simt (padure, mediu in gene­ral, pro­iecte guver­na­men­tale, legi)


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu