Ni­mic nu s‑a schim­bat în pri­vința așa zi­se­lor cu­rente po­li­tice, ne în­toar­cem la si­tu­a­ția de acum zece ani, când dreapta îm­pre­ună cu UDMR abia pu­teau com­pensa PSD-ul, iar mi­cile par­tide in­trate în par­la­ment aveau ro­lul de ba­lama pen­tru una din părți. Nu‑i vorbă, chiar și UDMR s‑a com­plă­cut ade­sea în acest rol infam.

E cât se poate de lim­pede că PSD va avea pro­priul can­di­dat la pre­șe­den­ție și va câștiga aceste ale­geri, în con­di­ți­ile în care atri­bu­ți­ile pre­zi­den­ți­ale nu mai pot fi mo­di­fi­cate în timp util. Din punc­tul lor de ve­dere po­zi­ția de pre­șe­dinte de­co­ra­tiv pu­tea fi ce­dată lui An­to­ne­scu. Însă un pre­șe­dinte pu­ter­nic, cu atri­bu­ții în zona po­li­ti­cii ex­terne și a ser­vi­ci­i­lor se­crete, nu e ceva ce poate fi ce­dat alt­cuiva. Ponta va fi pro­ba­bil ur­mă­to­rul în sca­u­nul de la Cotroceni. 

Crin An­to­ne­scu și al său PNL în­cep să de­con­teze în­de­lun­ga­tul și ne­fe­ri­ci­tul ma­riaj cu un par­tid so­ci­a­list. Ale­gă­to­rii lor se re­pli­ază, pro­ba­bil că­tre zona de in­di­fe­rență a ce­lor care re­fuză să mai vo­teze. Poate că așa se ex­plică și schim­ba­rea de ton a li­de­ru­lui pe­ne­list, care poate în­cepe să în­țe­leagă că ali­anța USL de­vine pe zi ce trece tot mai to­xică sieși și partidului.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.