Când văd că se mai în­tâm­plă și lu­cruri de ge­nul ăsta, parcă îmi vine să mai sper. Mi s‑a pă­rut de la bun în­ce­put o mă­gă­rie enormă să sta­bi­lești si­tu­a­ția fi­nan­ci­ară din­tre stat și o com­pa­nie — ori­care ar fi ea — prin in­ter­me­diul par­la­men­tu­lui. Și m‑am în­tre­bat unde dracu’ ne du­cem cu ast­fel de abor­dări? Pen­tru prima oară o in­sti­tu­ție cu gre­u­tate spune ade­vă­rul des­pre gu­vern: nu în­țe­lege func­țio­na­rea in­sti­tu­ți­i­lor de drept.

Cum se poate ca un gu­vern con­dus de un doc­tor în ști­ințe ju­ri­dice să facă ast­fel de gafe? Păi, nu e nici o gafă. Im­pos­tura lui Ponta — pro­bată prin pla­gi­a­tu­rile sale deja bi­ne­cu­nos­cute — este ega­lată doar de lași­ta­tea sa. Ori de câte ori are oca­zia în­cearcă să pla­seze res­pon­sa­bi­li­ta­tea de­ci­zi­i­lor sale că­tre al­ții. Par­la­men­tul e nu­mai bun pen­tru așa ceva, pen­tru că acolo, pe lângă ser­vi­lis­mul de par­tid, mai există și o can­ti­tate in­co­men­su­ra­bilă de pros­tie ce poate fi ex­ploa­tată în fa­voa­rea ce­lor care trag sfo­rile po­li­ti­cii ro­mâ­nești. Po­ves­tea cu da­to­ri­ile Rom­pe­trol nu e o gafă, e o ma­ne­vră. Care n‑a mers.

Din­colo de po­ves­tea asta, ur­mă­riți cu aten­ție toate dis­cur­su­rile lui Ponta: nici­o­dată nu va re­cu­noaște că a greșit ceva. În­tot­dea­una există alt­ci­neva care n‑a fă­cut ce tre­buia, nu l‑a in­for­mat, nu s‑a con­sul­tat cu el. Pen­tru toate ce­le­lalte ca­zuri, când n‑are pe cine da vina con­cret, de vină e Bă­sescu și re­gi­mul lui. Re­a­li­ta­tea este răs­tăl­mă­cită și îm­pă­nată cu min­ciuni în așa fel în­cât ima­gi­nea lui să pară impecabilă.

Cât o să‑i mai meargă cu ti­pul ăsta de discurs?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.