Două lu­cruri merg bine în Ro­mâ­nia: far­ma­ci­ile și bi­se­ri­cile. Ori­unde te în­torci dai de una sau de alta. Iar dacă pri­mele sunt ini­ția­tive pri­vate, deci fi­nan­țate din bu­zu­na­rul unor an­tre­pre­nori, ce­le­lalte sunt — di­rect sau in­di­rect — fi­nan­țate din bu­zu­na­rul nos­tru. In­dig­na­rea unei mi­no­ri­tăți în pri­vința aces­tei in­fla­ții de așe­ză­minte de cult este în­tot­dea­una re­pri­mată me­di­a­tic prin ape­lul la cre­dința stră­mo­șească a po­po­ru­lui ro­mân care vrea bi­se­rici. Nu se știe cine este acest per­so­naj co­lec­tiv nu­mit po­po­rul ro­mân și nici cum îl con­sultă bi­se­rica or­to­doxă, dar se pare că cle­rul și au­to­ri­tă­țile sunt dim­pre­ună con­vinse des­pre ce își do­rește el.

Se spune ade­sea că n‑avem des­tule școli, pe când bi­se­rici sunt prea multe. Se pare to­tuși că lu­cru­rile nu stau așa, mai e încă mult po­ten­țial pen­tru a um­ple cu­ti­ile mi­lei și pen­tru a în­casa taxe de aca­tiste, de aceea BOR con­ti­nuă să con­stru­iască. Chiar și îm­po­triva vo­in­ței eno­ri­a­și­lor. Or să pri­ceapă ei, pă­că­to­șii, că ha­pu­rile din far­ma­cia de la par­te­rul blo­cu­lui nu‑i ajută prea mult și-atunci o să le sară în aju­tor cu nis­cai tămâie și aghia­zmă. Care — se știe — vin­decă orice. Mai pu­țin prostia.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Bi­se­ri­cile se con­stru­iesc pen­tru popi. Nu pen­tru cre­dinta. Nu pen­tru eno­ri­asi. Daca un popa vrea sa aiba o pa­rohie un­deva anume, acolo se va con­strue o bi­se­rica. Asta il costa pe popa (spa­gile), dar si pe noi. Di­fe­renta e ca popa isi re­cu­pe­reaza des­tul de re­pede “in­ves­ti­tia”.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.