Per­mi­teți-mi să vă se­si­zez câ­teva in­con­sis­tențe din dis­cur­sul dvs. public.

În pri­mul rând când spu­neți că ne­con­sti­tu­țio­na­li­ta­tea le­gii des­cen­tra­li­ză­rii e o veste proastă vă în­șe­lați. În re­a­li­tate fap­tul că îm­pro­pri­e­tă­ri­rea ba­ro­ni­lor lo­cali — pen­tru că asta e în re­a­li­tate această lege — nu v‑a ie­șit, cel pu­țin deo­cam­dată, e o veste bună pen­tru ro­mâni, chiar dacă 70% (or mai fi atâ­ția?) vă cred pe cu­vânt fără să ju­dece cu pro­priul lor cre­ier. Asta în­seamnă că mai avem o șansă să fa­cem o des­cen­tra­li­zare pen­tru ro­mâni, nu pen­tru clasa politică.

În al doi­lea rând, asta nu poate fi o veste pen­tru Ro­mâ­nia, in­di­fe­rent dacă e bună sau rea. Mai în­tâi pen­tru că nu Ro­mâ­nia a ela­bo­rat acest pro­iect de lege, ci niște in­com­pe­tenți în frun­tea că­rora v‑ați aflat. Dacă e o veste pen­tru ci­neva, pen­tru dvs. este. Iar ves­tea e — de fapt — că nu sun­teți în stare nici mă­car să ela­bo­rați o lege re­zo­na­bilă, deși pre­tin­deți că sun­teți apți să gu­ver­nați Ro­mâ­nia. Apoi nu poate fi o veste pen­tru Ro­mâ­nia pen­tru că ea nu vine din ex­te­rior, ci de la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală, adică din in­te­ri­o­rul României.

Ceea ce se în­tâm­plă de fapt — vă ex­plic eu, pen­tru că pro­ba­bil nu în­țe­le­geți sin­gur — e că Ro­mâ­nia vă co­mu­nică vouă, ce­lor din gu­vern, printr‑o voce au­to­ri­zată, că sun­teți proști și in­com­pe­tenți. Dar nici asta nu e veste, pen­tru că mulți ro­mâni știu deja aceste lu­cruri. Cu tim­pul se vor lă­muri și alții.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Un ar­ti­col concis si plin de sub­stanta. Daca ai fi de acord sa adaog fap­tul ca Ro­ma­nia le co­mu­nica aces­tor ”ni­meni” din gu­vern, pe langa ves­tea ca sunt prosti si in­com­pe­tenti si ca sunt niste hoti or­di­nari, m‑as de­clara fericit.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.