Jur­na­liș­tii de la Ca­pi­tal ne sem­na­lează că mo­to­rina e doar cu pa­tru cenți mai scumpă în Ger­ma­nia față de Ro­mâ­nia, în timp ce sa­la­riul me­diu al ger­ma­ni­lor e de șapte ori mai mare de­cât al nos­tru. Nu mă în­do­iesc că ci­frele sunt co­recte, deși sunt un pic mi­rat că sa­la­riul me­diu în Ger­ma­nia e de 3500€ — mi se pare des­tul de mult. Și pe urmă ne ex­plică cum e cu cal­cu­lul ac­ci­zei pe mo­to­rină și cur­sul va­lu­tar… o în­treagă fi­lo­zo­fie care, în opi­nia lor, ex­plică de ce s‑a mă­rit pre­țul în Ro­mâ­nia de la 1 ia­nu­a­rie. Su­bli­mi­nal, ci­ti­to­rul rămâne cu ideea că așa se ex­plică și di­fe­rența față de Ger­ma­nia. De aia la noi e prea scump față de sa­la­rii, că ne în­carcă la accize.

Re­a­li­ta­tea e că în­tre pre­țul mo­to­ri­nei și sa­la­riul me­diu pe eco­no­mie nu e nici o le­gă­tură di­rectă. Sin­gu­rul lu­cru pe care pu­tem miza este că pro­du­că­to­rii de com­bus­ti­bil nu vor pu­tea să mă­rească pre­țul mo­to­ri­nei peste li­mi­tele de la nive­lul pie­ței eu­ro­pene. Deci so­lu­ția nu e să mi­c­șo­răm pre­țul mo­to­ri­nei, ci să creș­tem sa­la­riul me­diu pe eco­no­mie. Adică să mun­cim pro­duc­tiv. Iar asta im­plică două as­pecte: un gu­vern care cre­ează con­di­ți­ile și o po­pu­la­ție care vrea să mun­cească mai efi­cient. Cu gu­ver­nul știm deja cum e, acolo nu prea avem mari spe­ranțe de aju­tor. Însă ce fa­cem noi, cei care muncim?

Dacă stai pe o ar­teră im­por­tantă a unui oraș ger­man o zi în­treagă, vei ob­serva că di­mi­neața e un tra­fic in­tens, pen­tru că oa­me­nii se duc la muncă. Apoi lu­cru­rile se li­niș­tesc și doar câ­teva ma­șini cir­culă prin oraș. Spre seară, când lu­mea se în­toarce de la ser­vi­ciu, tra­fi­cul se în­te­țește din nou pren­tru o vreme. Și după aceea din nou e li­niște. Dacă faci ace­lași exer­ci­țiu în Bu­cu­rești, vei ve­dea că di­fe­rența din­tre orele de vârf — ace­leași ca în Ger­ma­nia — și res­tul zi­lei nu e prea mare. O mul­țime de oa­meni se fâ­țâie de colo-colo cu ma­și­nile, cât e ziua de lungă. Cine sunt ăș­tia? De ce nu sunt un­deva la muncă? Ni­meni nu știe. Dar un lu­cru e si­gur: asta nu duce la efi­ciență, la creș­te­rea sa­la­ri­u­lui me­diu, la creș­te­rea PIB-ului. Și de aia e scumpă motorina.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.