Pre­sat de re­ac­ția par­te­ne­ri­lor ex­terni, dar mai ales a Sta­te­lor Unite, asu­pra in­de­pen­den­ței jus­ti­ției și res­pec­tă­rii sta­tu­lui de drept, Vic­tor Ponta re­a­li­zează că sus­ți­ne­rea lui ex­ternă este din ce în ce mai sub­țire. Evi­dent pen­tru ori­cine n‑are cre­ie­rul spă­lat de an­te­nele vo­i­cu­lești­ene, pre­mi­e­rul a dat bir cu fu­gi­ții din fața Vic­to­riei Nu­land, ve­nită prin­tre al­tele și pen­tru a‑l în­treba di­rect care este ex­pli­ca­ția dis­cur­su­lui său dublu, pe de o parte sus­ținând va­lo­rile sta­tu­lui de drept în fața par­te­ne­ri­lor din UE și NATO, pe de altă parte con­tra­zi­cându-le în ex­pri­mă­rile pu­blice din Ro­mâ­nia. Fap­tul că a evi­tat în­tâl­ni­rea cu emi­sa­rul ame­ri­can nu de­notă doar lași­ta­tea sa — des­pre care deja știam — ci și in­ten­ția de a re­peta în vi­i­tor acest mod de a face politică.

Pen­tru că dom­nul Ponta in­ten­țio­nează să con­ti­nuie cu acest lim­baj dublu. Știe foarte bine că nu poate să afirme ex­pli­cit în fața unui re­pre­zen­tant al Ame­ri­cii că nu se vor mai re­peta ast­fel de epi­soade, pre­cum cel din mar­țea nea­gră sau pro­pri­ile de­cla­ra­ții la adresa jus­ti­ției după con­dam­na­rea lui Adrian Năs­tase, fără să fie si­gur că într-ade­văr nu va re­ci­diva nici el, nici pri­e­te­nii lui din pu­te­rea po­li­tică. Or, Ponta & co exact vor să facă în pe­ri­oada care ur­mează. Vor minți cu obrăz­ni­cie, vor con­ti­nua să în­cerce pro­mo­va­rea de legi care să‑i scoată din mâna jus­ti­ției, vor de­forma ade­vă­rul prin de­cla­ra­ții pu­blice sus­ți­nute de presa de par­tid pen­tru a crea per­cep­ți­ile ce le sunt favorabile.

Dar, ne­fi­ind un prost în în­țe­le­sul cli­nic al cu­vân­tu­lui, Ponta în­țe­lege că nu se poate des­prinde to­tal de oc­ci­dent, într-un fel sau al­tul tre­buie să men­țină niște re­la­ții re­zo­na­bile cu prin­ci­pa­lele can­ce­la­rii eu­ro­pene și cu Sta­tele Unite. Po­zi­ția lui în PSD nu e nici ea atât de so­lidă pe cât pare — ba­ro­nii par­ti­du­lui sunt cu ochii pe el con­ti­nuu, gata să‑l scur­teze de-un cap dacă nu le îm­pli­nește do­rin­țele. Așa­dar n‑are ne­voie acum de o ru­pere a USL, care i‑ar mai aduce pe cap și efor­tul obo­si­tor de a gu­verna cu o ma­jo­ri­tate fra­gilă. Crin An­to­ne­scu a în­țe­les foarte bine mo­men­tul po­li­tic și a plu­sat ho­tă­rât: vrea ga­ran­ții pen­tru can­di­da­tura lui la pre­șe­den­ție. Iar Ponta n‑a avut în­co­tro și i le‑a dat.

Nu­mai că PSD nu do­rește un pre­șe­dinte ex­te­rior par­ti­du­lui care să aibă ace­leași atri­bu­țiuni pre­cum cele ac­tu­ale. Dacă ce­dează fo­to­liul de la Co­tro­ceni n‑o face de­cât la pa­chet cu mo­di­fi­ca­rea atri­bu­ți­i­lor pre­zi­den­ți­ale, în așa fel în­cât cel care le pri­mește să nu‑l în­curce în nici un fel. Așa­dar îi ga­ran­tează lui An­to­ne­scu sus­ți­ne­rea elec­to­rală, dar la pa­chet cu mo­di­fi­ca­rea Con­sti­tu­ției. Pen­tru li­de­rul li­be­ral asta nu e pro­blemă, el nu-si do­rește pu­te­rea, ci glo­ria po­zi­ției de președinte.

Apa­renta îm­pă­care din USL nu este du­ra­bilă. Și­ca­nele re­ci­proce vor re­în­cepe, dar atâta timp cât în­țe­le­ge­rea de la vârf va con­ti­nua să existe, USL nu se va rupe. Câr­dă­șia e mai im­por­tantă de­cât mi­cile or­go­lii lo­cale ale unor pre­șe­dinți de fi­li­ale de par­tid. Iar tot acest circ sca­bros nu are de­cât un sin­gur leac, pe care ro­mâ­nii par să nu‑l cu­noască. El a fost su­ge­rat de Vic­to­ria Nu­land în tim­pul în­tâl­ni­rii ei cu re­pre­zen­tan­ții so­ci­e­tă­ții ci­vile, când a în­tre­bat di­rect și apa­rent naiv: de ce oa­me­nii nu re­a­cţio­nează la co­ru­pţie şi la de­ra­paje? Și aici e cheia so­lu­ției re­ale. Ni­meni nu ne poate ajuta să fa­cem or­dine în pro­pria noas­tră țară dacă noi în­șine nu vrem asta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Am spus si eu intr-un co­men­ta­riu, pe mar­gi­nea al­tui ar­ti­col, ca ame­ri­ca­nii isi ur­ma­resc pro­pri­ile in­te­rese po­li­tice. To­tusi, pana la a sus­tine ca nu dau 2 bani pe noi e cale lunga. Este ade­va­rat ca nu pre­zen­tam un in­te­res de prima mana pen­tru ei. Au si ei pri­o­ri­ta­tile lor si‑i nor­mal sa fie asa. Sunt la ora asta cei mai pu­ter­nici de pe pla­neta. Dar au, in ceea ce ne pri­veste, un in­te­res, ori­cat de mic ar fi el.
    Pro­blema noas­tra, le­gata de in­tre­ba­rea doam­nei Nu­land, re­fe­ri­toare la re­ac­tia ro­ma­nu­lui la co­rup­tie si de­ra­paje, se in­varte in ju­rul ace­lu­iasi fa­ti­dic 60% — pro­cent ce in­su­meaza naivi, cre­duli, se­cu­risti, ne­in­for­mati, dez­in­for­mati, idi­oti, be­zme­tici si, daca ci­neva se con­si­dera omis, il rog res­pec­tuos sa ma ierte.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.