Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală a res­pins su­pe­ri­mu­ni­ta­tea par­la­men­ta­ri­lor, așa cum în­cer­cau să și‑o acorde sin­guri. Ră­su­flăm ușu­rați, deo­cam­dată. Dar ade­vă­rata veste bună nu este atât re­zul­ta­tul vo­tu­lui, cât una­ni­mi­ta­tea lui. Asta în­seamnă că până și oa­me­nii PSD care se află în această in­sti­tu­ție au vo­tat con­tra ini­ția­ti­vei. La fel au fă­cut și în ca­zul pro­iec­tu­lui le­gii re­gio­na­li­ză­rii, ceea ce ne mai dă un dram de spe­ranță că CCR nu se va trans­forma într-un in­stru­ment de va­li­dare a in­com­pe­ten­ței și co­rup­ției pu­te­rii politice.

Din­colo de răs­pun­sul CCR, există to­tuși o în­tre­bare pe care nu o văd adre­sată de ni­meni: cum e po­si­bil ca par­la­men­tul să ela­bo­reze legi care sunt atât de fla­grant ne­con­sti­tu­țio­nale? Cum e po­si­bil ca o co­mi­sie ju­ri­dică, te­o­re­tic for­mată din spe­cia­liști în drept, să for­mu­leze un text care în­calcă nu cine știe ce pa­ra­graf obs­cur al con­sti­tu­ției, ci chiar pe pri­mul în care se afirmă că Ro­mâ­nia este un stat de drept? Ce fel de ju­riști sunt aceia care ra­tează o ast­fel de dis­cre­panță ju­ri­dică și logică?

Și-mi amin­tesc din nou de ideea mea de a in­sti­tui un exa­men de ac­ce­dere în pos­tura de par­la­men­tar: să nu poți can­dida de­cât după ce ai de­mon­strat prac­tic, prin exa­men, că ai cu­noș­tin­țele mi­nim ne­ce­sare pen­tru a ac­ționa ca un le­giu­i­tor competent.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru alice Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Exa­me­nul tre­buie sa poata cer­ti­fica, pe langa com­pe­tenta, sa zi­cem ju­ri­dica si nu nu­mai, fap­tul ca cel ce cere vo­tul nu este du­pli­ci­tar. Lu­crul acesta este aproape im­po­si­bil de pro­bat. Sin­gura so­lu­tie, de­si­gur uto­pica, ar fi ca toti par­la­men­ta­rii ce au ”co­mis” in pe­ri­oada unui man­dat as­me­nea ”erori re­gre­ta­bile” sa aiba in­ter­zis la o noua candidatura.

 2. alice

  Pro­pu­nere de lege: după câ­teva ten­ta­tive de legi de­cla­rate ne­con­sti­tu­țio­nale, să se di­zolve parlamentul!

  • Anonymous

   Ge­nial! Dupa 2 ten­ta­tive! Hai­deti sa adu­nam vo­turi pen­tru asta!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.