Dincolo de CV

Pen­tru că am făcut nenu­mă­rate inter­viuri de anga­jare în ulti­mii două­zeci de ani, pot să spun că momen­tul cel mai difi­cil e acela în care pri­vești CV‐ul cuiva și încerci să‐ți dai seama dacă ar tre­bui sau nu să‐l inviți la o dis­cu­ție. Nu vor­besc des­pre situ­a­ți­ile alea evi­dente, când tu cauți un mana­ger de pro­iect și apli­can­tul a fost ospă­tar pe un vas de croa­zieră, ci de can­di­da­ții aceia care sunt aproape de pro­fi­lul cău­tat, dar nu înde­a­juns de aproape. De fie­care dată când recru­tez îmi for­mez un pro­fil ideal și‐mi ima­gi­nez cum ar tre­bui să arate can­di­da­tul ideal, dar sunt con­ști­ent că potri­vi­rea per­fectă nu există, așa că încerc să sta­bi­lesc men­tal niște limite de tole­ranță: expe­riența poate să vari­eze într‐un inter­val de durată, exper­tiza poate să con­țină sau nu anu­mite com­pe­tențe.

Cu toate astea tot e greu să știi cine e omul de din­colo de CV. Sunt con­vins că am ratat să recru­tez oameni valo­roși pen­tru că CV‐ul lor nu era sufi­cient de bine alcă­tuit. Ori­cât ar suna de ciu­dat pen­tru unii, un CV tre­buie redac­tat în func­ție de pos­tul pen­tru care aplici, mai ales atunci când ai exper­tize mul­ti­ple și com­pe­tențe vari­ate: e nevoie să scoți în evi­dență acele cali­tăți care te apro­pie de pro­fi­lul cău­tat de recru­ta­tor. Deși e logic și cât se poate de evi­dent, puțini știu asta și chiar mai puțini țin cont de acest ade­văr.

Însă chiar și atunci când CV‐ul e bine făcut, tot am impre­sia că deci­zia mea de a chema la un inter­viu pe cineva este luată cu insu­fi­ciente argu­mente. Con­tac­tul vizual cu o per­soană e foarte impor­tant. Mie îmi dă o primă ima­gine des­pre per­so­na­li­ta­tea can­di­da­tu­lui, des­pre poten­ți­a­lul său de a func­ționa într‐o echipă deja exis­tentă și asta este une­ori foarte impor­tant, poate chiar mai impor­tant decât cunoș­tin­țele teh­nice, care se pot dobândi mult mai rapid decât inte­gra­rea într‐un mediu de lucru.

Și uite că s‐a inven­tat MeVie‐ul, nu în loc de CV, ci ală­turi de el. Adică un fel de scurt film des­pre tine, în care ai oca­zia să spui pe scurt cine ești și ce‐ti dorești să faci. Nu‐i ace­lași lucru cu inter­viul direct, dar e cu sigu­ranță mai bine decât nimic. Eu unul sigur aș apre­cia să am și oca­zia de a‐l vedea pe can­di­dat prezentându‐se.Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Alice

  Întot­dea­una m‐am dis­trat pe seama fap­tu­lui că, nu cred că m‐ai fi anga­jat.

  Pen­tru mine este un coş­mar redac­ta­rea unui CV, cu atât mai mult că acesta tre­buie com­ple­tat nu doar pen­tru pos­tul pen­tru care aplici la anga­jare, ci pen­tru fie­care proiect/client pen­tru care ai urma să lucrezi. Nu schimbi anga­ja­to­rul, şi totuşi, rela­ţia cu CV‐ul nu îngheaţă, mai ales, cum spui şi tu, schimbi rolu­rile.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu