Dincolo de CV

Pen­tru că am făcut nenumărate inter­vi­uri de anga­jare în ultimii douăzeci de ani, pot să spun că momen­tul cel mai difi­cil e acela în care privești CV-ul cuiva și încerci să-ți dai seama dacă ar tre­bui sau nu să‑l inviți la o dis­cuție. Nu vorbesc despre situ­ați­ile alea evi­dente, când tu cauți un man­ager de proiect și apli­can­tul a fost ospă­tar pe un vas de croazieră, ci de can­di­dații aceia care sunt aproape de pro­filul cău­tat, dar nu îndea­juns de aproape. De fiecare dată când recrutez îmi formez un pro­fil ideal și-mi imag­inez cum ar tre­bui să arate can­di­datul ideal, dar sunt conș­tient că potrivirea per­fectă nu există, așa că încerc să sta­bilesc men­tal niște lim­ite de tol­er­anță: expe­riența poate să varieze într-un inter­val de durată, exper­tiza poate să conțină sau nu anu­mite com­pe­tențe.

Cu toate astea tot e greu să știi cine e omul de din­colo de CV. Sunt con­vins că am ratat să recrutez oameni val­oroși pen­tru că CV-ul lor nu era sufi­cient de bine alcă­tuit. Oricât ar suna de ciu­dat pen­tru unii, un CV tre­buie redac­tat în funcție de pos­tul pen­tru care aplici, mai ales atunci când ai exper­tize mul­ti­ple și com­pe­tențe vari­ate: e nevoie să scoți în evi­dență acele cal­ități care te apropie de pro­filul cău­tat de recru­ta­tor. Deși e logic și cât se poate de evi­dent, puțini știu asta și chiar mai puțini țin cont de acest ade­văr.

Însă chiar și atunci când CV-ul e bine făcut, tot am impre­sia că decizia mea de a chema la un inter­viu pe cineva este luată cu insu­fi­ciente argu­mente. Con­tac­tul vizual cu o per­soană e foarte impor­tant. Mie îmi dă o primă imag­ine despre per­son­al­i­tatea can­di­dat­u­lui, despre potențialul său de a funcționa într‑o echipă deja exis­tentă și asta este une­ori foarte impor­tant, poate chiar mai impor­tant decât cunoșt­ințele tehnice, care se pot dobândi mult mai rapid decât inte­grarea într-un mediu de lucru.

Și uite că s‑a inven­tat MeVie-ul, nu în loc de CV, ci ală­turi de el. Adică un fel de scurt film despre tine, în care ai ocazia să spui pe scurt cine ești și ce-ti dorești să faci. Nu‑i ace­lași lucru cu inter­viul direct, dar e cu sig­u­ranță mai bine decât nimic. Eu unul sigur aș apre­cia să am și ocazia de a‑l vedea pe can­di­dat prezentându-se.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    Întot­deauna m‑am dis­trat pe seama fap­tu­lui că, nu cred că m‑ai fi anga­jat.

    Pen­tru mine este un coş­mar redactarea unui CV, cu atât mai mult că acesta tre­buie com­ple­tat nu doar pen­tru pos­tul pen­tru care aplici la anga­jare, ci pen­tru fiecare proiect/client pen­tru care ai urma să lucrezi. Nu schimbi anga­ja­torul, şi totuşi, relaţia cu CV-ul nu îngheaţă, mai ales, cum spui şi tu, schimbi rolurile.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu