Aș fi ori­când de acord cu ori­cine ar spune că UDMR a fost mai me­reu un par­tid al echi­vo­cu­lui po­li­tic, prac­ti­când o com­pli­cată echi­li­bris­tică ide­o­lo­gică spre a‑si atinge obiec­ti­vele pro­mise pro­pri­u­lui elec­to­rat. Într‑o oa­re­care mă­sură chiar am ad­mi­rat di­bă­cia cu care au re­u­șit să se facă ac­cep­tați ba de stânga, ba de dreapta po­li­tică ro­mâ­nească, ne­go­ci­indu-și par­ti­ci­pa­rea la pu­tere pen­tru a ob­ține încă un drept pen­tru mi­no­ri­ta­tea maghiară.

Tre­buie însă să spun că ad­mi­ra­ția mea s‑a ba­zat mai ales pe ca­pa­ci­ta­tea lor de a sta de­parte de troaca po­li­ti­cii dâm­bo­vițene, pe abi­li­ta­tea lor de a nu se ames­teca prea adânc în ra­ha­tul jo­cu­ri­lor po­li­tice, pe în­demâ­na­rea de a poza într-un par­tid de­cent și frec­ven­ta­bil. Ul­te­rior lu­cru­rile au în­ce­put să se de­te­ri­o­reze în UDMR și s‑au au­zit tot mai dese acu­za­ții de co­rup­ție în rân­dul par­la­men­ta­ri­lor ma­ghiari, cele mai frec­vente fi­ind din zona afa­ce­ri­lor cu lemn.

Dar afir­ma­ți­ile re­cente ale lui Gyorgy Frunda, un om pe care chiar îl pre­țu­iam pen­tru apa­renta sa in­te­gri­tate, cum că Ro­mâ­nia nu e co­lo­nie ame­ri­cană și, mai nou, că Vic­tor Ponta are drep­tul să cri­tice ho­tă­rârile ju­de­că­to­rești m‑au con­vins că ci­uma par­la­men­tară ro­mâ­nească e contagioasă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Ur­ma­resc cu mare aten­tie, de peste 30 de ani, ati­tu­di­nea per­soa­ne­lor ajunse in Bu­cu­resti pe func­tii di­verse, ro­mani sau alte et­nii, de pe tot cu­prin­sul ta­rii. La so­sire tuna si ful­gera im­po­triva mi­ti­ci­lor ne­no­ro­citi si a Bu­cu­res­ti­u­lui mur­dar, obo­si­tor si, in ge­ne­ral sub dem­ni­ta­tea ur­bei din care pro­vin res­pec­ti­vii. Dupa pri­mul an de se­dere in Bu­cu­resti nu mai comn­teaza ne­ga­tiv. Dupa al doi­lea an in­cep sa faca, din cand in cand, apre­ci­eri po­zi­tive si sunt deja an­co­rati bine de tot in va­rii com­bi­na­tii, din­tre care unele nu toc­mai or­tot­doxe. Din ala tre­i­lea an, aceste per­so­naje ”ima­culte” de­vin ade­va­ra­tii mitici.

  • Sorin Sfirlogea

   Sub­scriu. Cam așa per­cep și eu evo­lu­ția ce­lor care ajung aici. In­te­re­sant e că la fel se în­tâm­plă și la nivele mai “joase”, de pildă cei care vin să ca­ute de lu­cru în Bu­cu­rești și rămân “agă­țați” pe aici. În fi­nal de­vin mai Mi­tici de­cât Mi­ti­cii originali :))

   • Anonymous

    Ma simt obli­gat sa fac o pre­ci­zare: Din ce am scris eu sa nu se in­te­leaga fap­tul ca toti cei ce vin in Bu­cu­resti sunt gu­noaie si evo­lu­eaza spre mi­ti­cism. Au ve­nit si mai vin si nu­me­rosi oa­meni mi­nu­nati, cu care ur­bea asta se poate man­dri. Am do­rit doar sa spun ca pe langa us­ca­tu­rile lo­cale — nas­cut cres­cut bu­cu­res­tean, asa cum le place sa se auto­in­ti­tu­leze — vin si multe se­ca­turi din toata tara, care in­cep sa se simta aici pre­cum cai­nele in ma­ce­la­rie. Cauta‑i in par­la­ment, gu­vern si ori­unde alt­un­deva, unde‑i cal­du­rica si rost de furtisaguri.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.