Miș­că­rile de ade­rare la par­ti­dul Miș­ca­rea Po­pu­lară din ul­tima vreme nu sunt de­loc sur­prin­ză­toare. Cred că toată lu­mea su­bîn­țe­le­gea că la un mo­ment dat se vor în­tâm­pla — era doar ne­voie de în­de­pli­ni­rea unei con­di­ții teh­nice: să se în­fi­in­țeze par­ti­dul. Că în urma ce­lor ce pleacă din PDL e mare ve­se­lie, ia­răși nu‑i de mi­rare — se cre­ează loc pen­tru nuli­tă­țile care până acum stă­teau în li­nia șapte. Fără să‑i ri­dic în slăvi pe cei ce se în­dreaptă spre PMP, con­stat că ei dă­deau cu­loa­rea de­mo­crat-li­be­ra­li­lor, ei erau cei mai vi­zi­bili și mai in­te­re­sanți po­li­tic. În urma lor rămân me­di­o­cri­tăți bi­ne­cu­nos­cute, în frunte cu Blaga, un ins cu oa­rece abi­li­tăți ad­mi­nis­tra­tive, dar com­plet lip­sit de vi­ziune politică.

PDL se des­face în două după un cri­te­riu sim­plu: bă­siș­tii de‑o parte, cei­lalți de cea­laltă. Ceea ce va rămâne din PDL după această schismă va pluti o vreme în de­rivă, mai mult sau mai pu­țin timp în func­ție de re­zul­ta­tele pe care le vor re­uși la eu­ro­par­la­men­tare. Apoi fie vor fi ab­sor­biți trep­tat de PMP — dacă Bă­sescu va avea suc­ces po­li­tic cu acest nou par­tid — fie de PNL, care îi va ac­cepta pen­tru că s‑au des­păr­țit de Bă­sescu. Și nu te poți îm­pie­dica să nu ob­servi cum în­treaga lume po­li­tică ro­mâ­nească con­ti­nuă să fie ab­sor­bită de acest per­so­naj, gro­bian și in­te­li­gent în ace­lași timp, îm­păr­țindu-se în buni și răi după cum se află de par­tea sa sau împotrivă‑i.

Po­ves­tea cu mo­di­fi­că­rile co­du­lui pe­nal ela­bo­rate de Boc și pro­mul­gate de Bă­sescu acum 5 ani a tre­cut re­la­tiv ne­ob­ser­vată, com­pa­ra­tiv cu im­por­tanța ei. Să nu fi re­a­li­zat Ponta ce oca­zie ra­ri­simă a ra­tat atunci când nu a co­rec­tat Co­dul Pe­nal prin or­do­nanță de ur­gență, având po­si­bi­li­ta­tea să‑l acuze pe Bă­sescu de mă­suri care afec­tează lupta îm­po­triva co­rup­ției și in­de­pen­dența jus­ti­ției? Sau mai de­grabă i s‑au pă­rut mai de fo­los aceste mo­di­fi­cări le­gi­sla­tive care îi vor pro­teja pe ba­ro­nii lo­cali ai PSD, ma­rii co­rupți ai Ro­mâ­niei, de a le fi as­cul­tate te­le­foa­nele fără ști­rea lor? Li­nia de de­mar­ca­ție în­tre cei buni și cei răi poate fi ig­no­rată une­ori, atunci când in­te­re­sele po­li­tice o cer.

Zi­lele as­tea am mai avut și vi­zita FMI, iar punc­tul fi­er­binte a fost dis­cu­ția cu Bă­sescu des­pre ac­ciza la car­bu­ranți. Con­clu­zia spre care ne în­drep­tăm este că ac­ciza nu va fi men­țio­nată în me­mo­ran­dum, adică exact ce pre­șe­din­tele vroia să ob­țină, împiedicându‑l pe Ponta să-și as­cundă in­ca­pa­ci­ta­tea de gu­ver­nare sub min­ciuna că așa a ce­rut FMI. Mai târ­ziu, în cam­pa­nia elec­to­rală și ul­te­rior ei, Bă­sescu va avea o di­rec­ție de atac im­ba­ta­bilă la adresa PSD: sunt in­com­pe­tenți, nu au ca­pa­ci­ta­tea de a gu­verna, au să­ră­cit po­pu­la­ția deși pre­tind opusul.

Pe ace­eași li­nie de de­mar­ca­ție — bă­siști și an­ti­bă­siști — gu­ver­nan­ții Ro­mâ­niei se îm­part în cei buni și cei răi. Cine sunt cei buni? Cine sunt cei răi? De­pinde de unde te uiți. De­pinde des­pre ce vorbim.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.