Cel bun și cel rău

Mișcările de ader­are la par­tidul Miș­carea Pop­u­lară din ultima vreme nu sunt deloc sur­prinză­toare. Cred că toată lumea sub­înțelegea că la un moment dat se vor întâm­pla — era doar nevoie de îndeplinirea unei condiții tehnice: să se înfi­ințeze par­tidul. Că în urma celor ce pleacă din PDL e mare veselie, iarăși nu‐i de mirare — se creează loc pen­tru nulitățile care până acum stăteau în linia șapte. Fără să‐i ridic în slăvi pe cei ce se îndreaptă spre PMP, con­stat că ei dădeau culoarea democrat‐liberalilor, ei erau cei mai viz­ibili și mai intere­sanți politic. În urma lor rămân medi­oc­rități bine­cunos­cute, în frunte cu Blaga, un ins cu oarece abil­ități admin­is­tra­tive, dar com­plet lip­sit de viz­iune politică.

PDL se des­face în două după un cri­teriu sim­plu: băsiștii de‐o parte, ceilalți de cealaltă. Ceea ce va rămâne din PDL după această schismă va pluti o vreme în derivă, mai mult sau mai puțin timp în funcție de rezul­tatele pe care le vor reuși la europar­la­mentare. Apoi fie vor fi absorbiți trep­tat de PMP — dacă Băs­escu va avea suc­ces politic cu acest nou par­tid — fie de PNL, care îi va accepta pen­tru că s‐au despărțit de Băs­escu. Și nu te poți împied­ica să nu observi cum întreaga lume politică românească con­tinuă să fie absorbită de acest per­sonaj, gro­bian și inteligent în ace­lași timp, împărțindu‐se în buni și răi după cum se află de partea sa sau împotrivă‐i.

Povestea cu mod­i­ficările codu­lui penal elab­o­rate de Boc și pro­mul­gate de Băs­escu acum 5 ani a tre­cut rel­a­tiv neob­ser­vată, com­par­a­tiv cu impor­tanța ei. Să nu fi real­izat Ponta ce ocazie rarisimă a ratat atunci când nu a corec­tat Codul Penal prin ordo­nanță de urgență, având posi­bil­i­tatea să‐l acuze pe Băs­escu de măsuri care afectează lupta împotriva corupției și inde­pen­dența justiției? Sau mai degrabă i s‐au părut mai de folos aceste mod­i­ficări leg­isla­tive care îi vor pro­teja pe baronii locali ai PSD, marii corupți ai României, de a le fi ascul­tate tele­foanele fără știrea lor? Linia de demar­cație între cei buni și cei răi poate fi igno­rată une­ori, atunci când intere­sele politice o cer.

Zilele astea am mai avut și vizita FMI, iar punc­tul fierbinte a fost dis­cuția cu Băs­escu despre acciza la car­bu­ranți. Con­cluzia spre care ne îndrep­tăm este că acciza nu va fi mențion­ată în mem­o­ran­dum, adică exact ce președ­in­tele vroia să obțină, împiedicându‐l pe Ponta să‐și ascundă inca­pac­i­tatea de guvernare sub min­ci­una că așa a cerut FMI. Mai târziu, în cam­pa­nia elec­torală și ulte­rior ei, Băs­escu va avea o direcție de atac imbat­a­bilă la adresa PSD: sunt incom­pe­tenți, nu au capac­i­tatea de a guverna, au sărăcit pop­u­lația deși pretind opusul.

Pe aceeași linie de demar­cație — băsiști și antibăsiști — guver­nanții României se împart în cei buni și cei răi. Cine sunt cei buni? Cine sunt cei răi? Depinde de unde te uiți. Depinde despre ce vor­bim.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu