Cel bun și cel rău

Miș­că­rile de ade­rare la par­ti­dul Miș­ca­rea Popu­lară din ultima vreme nu sunt deloc sur­prin­ză­toare. Cred că toată lumea subîn­țe­le­gea că la un moment dat se vor întâm­pla – era doar nevoie de înde­pli­ni­rea unei con­di­ții teh­nice: să se înfi­in­țeze par­ti­dul. Că în urma celor ce pleacă din PDL e mare vese­lie, iarăși nu‐i de mirare – se cre­ează loc pen­tru nuli­tă­țile care până acum stă­teau în linia șapte. Fără să‐i ridic în slăvi pe cei ce se îndreaptă spre PMP, con­stat că ei dădeau culoa­rea democrat‐liberalilor, ei erau cei mai vizi­bili și mai inte­re­sanți poli­tic. În urma lor rămân medi­o­cri­tăți bine­cu­nos­cute, în frunte cu Blaga, un ins cu oarece abi­li­tăți admi­nis­tra­tive, dar com­plet lip­sit de viziune poli­tică.

PDL se des­face în două după un cri­te­riu sim­plu: băsiș­tii de‐o parte, cei­lalți de cea­laltă. Ceea ce va rămâne din PDL după această schismă va pluti o vreme în derivă, mai mult sau mai puțin timp în func­ție de rezul­ta­tele pe care le vor reuși la euro­par­la­men­tare. Apoi fie vor fi absor­biți trep­tat de PMP – dacă Băsescu va avea suc­ces poli­tic cu acest nou par­tid – fie de PNL, care îi va accepta pen­tru că s‐au des­păr­țit de Băsescu. Și nu te poți împie­dica să nu observi cum întreaga lume poli­tică româ­nească con­ti­nuă să fie absor­bită de acest per­so­naj, gro­bian și inte­li­gent în ace­lași timp, împărțindu‐se în buni și răi după cum se află de par­tea sa sau împotrivă‐i.

Poves­tea cu modi­fi­că­rile codu­lui penal ela­bo­rate de Boc și pro­mul­gate de Băsescu acum 5 ani a tre­cut rela­tiv neob­ser­vată, com­pa­ra­tiv cu impor­tanța ei. Să nu fi rea­li­zat Ponta ce oca­zie rari­simă a ratat atunci când nu a corec­tat Codul Penal prin ordo­nanță de urgență, având posi­bi­li­ta­tea să‐l acuze pe Băsescu de măsuri care afec­tează lupta împo­triva corup­ției și inde­pen­dența jus­ti­ției? Sau mai degrabă i s‐au părut mai de folos aceste modi­fi­cări legi­sla­tive care îi vor pro­teja pe baro­nii locali ai PSD, marii corupți ai Româ­niei, de a le fi ascul­tate tele­foa­nele fără ști­rea lor? Linia de demar­ca­ție între cei buni și cei răi poate fi igno­rată une­ori, atunci când inte­re­sele poli­tice o cer.

Zilele astea am mai avut și vizita FMI, iar punc­tul fier­binte a fost dis­cu­ția cu Băsescu des­pre acciza la car­bu­ranți. Con­clu­zia spre care ne îndrep­tăm este că acciza nu va fi men­țio­nată în memo­ran­dum, adică exact ce pre­șe­din­tele vroia să obțină, împiedicându‐l pe Ponta să‐și ascundă inca­pa­ci­ta­tea de guver­nare sub min­ciuna că așa a cerut FMI. Mai târ­ziu, în cam­pa­nia elec­to­rală și ulte­rior ei, Băsescu va avea o direc­ție de atac imba­ta­bilă la adresa PSD: sunt incom­pe­tenți, nu au capa­ci­ta­tea de a guverna, au sără­cit popu­la­ția deși pre­tind opu­sul.

Pe ace­eași linie de demar­ca­ție – băsiști și anti­bă­siști – guver­nan­ții Româ­niei se împart în cei buni și cei răi. Cine sunt cei buni? Cine sunt cei răi? Depinde de unde te uiți. Depinde des­pre ce vor­bim.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu