Există în Ro­mâ­nia post-de­cem­bristă un nu­măr în­gri­jo­ră­tor de mare de oa­meni con­fuzi. Toate eve­ni­men­tele care s‑au de­ru­lat ul­te­rior că­de­rii co­mu­nis­mu­lui au fost nă­u­ci­toare și in­ex­pli­ca­bile pen­tru mulți din­tre ro­mâni, gă­sindu-ne com­plet ne­pre­gă­tiți pen­tru no­ile re­a­li­tăți. Sta­tul de drept, ane­mic și de­bil în vre­mea aceea, și‑a pră­bu­șit pu­ți­nii pi­loni pe care îi avea sub pre­siu­nea unei așa-zise de­mo­cra­ții care avea drep­tul să calce în pi­cioare re­guli și legi de­cla­rate co­mu­niste. În fața aces­tei noi lumi, cu noi re­guli, cei mai mulți din­tre ro­mâni au că­zut într‑o pro­fundă con­fu­zie, în­țe­le­gând cu fi­e­care zi că li­ber­ta­tea aduce cu sine niște te­ri­bile com­pli­ca­ții, greu de pri­ce­put și de ges­tio­nat chiar și la nivel individual.

Într‑o oa­re­care mă­sură — pri­vind re­tros­pec­tiv — aș spune că era fi­resc să că­dem în această con­fu­zie. De unde să fi avut cu­noaș­te­rea de­mo­cra­ției co­rect prac­ti­cate? N‑a ve­nit ni­meni să-și asume ro­lul de edu­ca­tor, iar pu­ți­nele mo­dele umane pe care le-am fi avut la în­demână — im­per­fecte poate, dar nu mai pu­țin ne­ce­sare — au fost re­pu­di­ate pen­tru că n‑au mân­cat sa­lam cu soia: re­gele, Co­posu, Ra­țiu. Is­to­ric vor­bind era fi­resc să tre­cem prin stu­poa­rea aceasta. Însă, la un mo­ment dat, era de aș­tep­tat să ie­șim din ea, să avem un mo­ment de “aha!” na­țio­nal și să ne re­a­șe­zăm va­lo­rile la lo­cul lor, dând un sens ges­tu­ri­lor și vor­be­lor noas­tre din fi­e­care zi.

Nu s‑a în­tâm­plat așa. Mulți ro­mâni au ră­mas în sta­rea aceasta de con­fu­zie și o poartă după ei în fi­e­care clipă, într‑o or­be­că­i­ală ge­ne­rală printr-un la­bi­rint so­cial și po­li­tic ce nu are nici un în­țe­les pen­tru ei și — mai rău — nici o ie­șire. Re­cu­nosc acest sin­drom na­țio­nal la oa­meni in­te­li­genți sau la cei cu o minte mai sim­plă — în forme di­fe­rite ei ma­ni­festă ace­leași simp­tome: nu există nici o so­lu­ție, nu se poate face ni­mic, sun­tem pi­oni într-un joc pe care nu‑l în­țe­le­gem și nici nu‑l controlăm.

Din­tre toți unii au evo­luat spre o formă agra­vată a bo­lii: hi­per­con­fu­zia. Hi­per­con­fu­zia este acea stare în care con­fu­zia este per­ce­pută ca nor­ma­li­tate, în care lipsa unui sens în toate cele ce te în­con­joară este chiar sen­sul în sine, în care su­biec­tul iese din ca­ta­to­nis­mul ini­țial si e gata să ac­țio­neze, ha­o­tic și dez­or­do­nat, ur­mând niște im­pul­suri men­tale com­plet dez­or­ga­ni­zate. Hi­per­con­fu­zia aduce cu sine hi­pe­rac­ti­vi­tate. Stu­poa­rea este de­pă­șită, mo­bi­li­ta­tea re­câști­gată. To­tul are le­gă­tură cu to­tul și ni­mic nu are le­gă­tură cu ni­mic. In­sul hi­per­con­fuz este gata de ac­țiune în orice clipă, ușor de con­vins să sus­țină o idee, chiar dacă acum câ­teva clipe spu­nea exact con­tra­riul. Este in­di­vi­dul per­fect pen­tru a forma o masă de ma­ne­vră in struc­turi ale au­to­ri­tă­ții, acolo unde sub ba­gheta unor pă­pușari po­li­tici hi­per­con­fu­zia este mo­da­li­ta­tea de a con­trola flu­xuri fi­nan­ci­are, in­du­când ideea că to­tul e com­pli­cat, ex­cep­țio­nal și im­po­si­bil de schimbat.

Pri­viți func­țio­nă­ri­mea din in­sti­tu­ți­ile sta­tu­lui sau par­la­men­ta­rii ăia obs­curi de care ni­meni n‑a au­zit nici­o­dată. Provocați‑i la o dis­cu­ție pri­vată des­pre sis­tem, des­pre cum cred că se pot schimba lu­cru­rile și veti găsi prin­tre ei mulți hi­per­con­fuzi. Ei vă vor spune cât de com­pli­cat e să schimbi ceva, că de fapt lu­cru­rile nu se pot face alt­fel de­cât acum și îți vor in­voca nu știu câte legi și re­guli, ca­zuri și ex­cep­ții. Iar dacă in­siști să le de­mon­strezi con­tra­riul, se vor enerva și vor în­cepe să con­stru­iască un zid îm­po­triva ta, temându-se că le trans­formi lu­mea. Pen­tru ei to­tul e mi­nu­nat așa cum e, pen­tru că to­tul are le­gă­tură cu to­tul și ni­mic n‑are le­gă­tură cu ni­mic, în ace­lași timp.

Un exem­plu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.