Când vor să des­crie o ha­ra­ba­bură ge­ne­rală, ro­mâ­nii fo­lo­sesc ex­pre­sia “nu știe stânga ce face dreapta”. Se pare că pe prin­ci­piul ăsta func­țio­nează azi și USL, pen­tru că stânga și dreapta — pre­su­pu­nând că PSD și PNL încă se mai pre­tind re­pre­zen­tante ale unor te­o­rii po­li­tice — se mișcă ha­o­tic și se plez­nesc re­ci­proc. An­to­ne­scu și Ponta își ser­vesc din nou re­plici us­tu­ră­toare, de­mon­strând cât de fra­gil este fun­damen­tul pe care stă azi gu­ver­na­rea României.

Stânga este în mod cert mai or­ga­ni­zată. Noua ali­anță nu­mită USD este o de­cla­ra­ție ex­pli­cită de forță și co­e­ziune fă­cută de pe­se­diști, care anunță pu­blic că au ca­pa­ci­ta­tea de a gu­verna sin­guri și de a‑și ad­ju­deca și gu­ver­nul și pre­șe­den­ția. Nu­mele este ales foarte bine, păs­trând re­zo­nanța ali­an­ței care a câști­gat ale­ge­rile în 2012, clamând con­ti­nu­i­ta­tea pro­gra­mu­lui eco­no­mic. Au ter­mi­nat de de­mon­tat PPDD, mutându‑i par­la­men­ta­rii în sa­te­li­tul nu­mit UNPR, iar PC a să­rit bu­cu­ros în barca so­cial-de­mo­crată care pro­mite să‑l apere pe Va­ran de jus­ti­ție. Ponta și Oprescu sunt can­di­dați cu șanse mari la președenție.

Dreapta se fă­ră­mițează tot mai mult. PDL pierde oa­meni care mi­grează la noul PMP. PNL-ul va scă­dea pu­ter­nic în op­țiuni după ce va pă­răsi USL. Forța Ci­vică și Noua Ro­mâ­nie sunt aproape pie­rite. Nu există nici un can­di­dat se­rios pen­tru Co­tro­ceni. An­to­ne­scu e un fan­fa­ron gol de con­ți­nut po­li­tic, Pre­doiu e ni­meni. Sin­gu­rul care ar avea șanse să co­lec­teze vo­turi ar fi, după pă­re­rea mea, Johan­nis. Dar ni­meni nu‑l va promova.

Din­colo de toate as­tea mă scoate din minți re­la­xa­rea cu care li­de­rii po­li­ti­cii ro­mâ­nești vor­besc des­pre vi­i­to­rul pre­șe­dinte: îl pu­nem pe Oprescu, ba nu pe An­to­ne­scu, poate can­di­dează chiar Ponta. Vo­ința elec­to­ra­tu­lui deja nu mai con­tează, turma de vo­tanți se va pre­zenta la urne ca să exe­cute ce li se in­dică. E ca și cum de­ci­zia s‑ar lua în­tre ei, iar res­tul ță­rii nu are de fă­cut de­cât să se ali­ni­eze dis­ci­pli­nat la sec­ți­ile de votare.

Și mă tem că ale­ge­rile eu­ro­par­la­men­tare vor fi un ga­lop de să­nă­tate pen­tru PSD con­so­li­dându-le po­zi­ția de ba­roni ab­so­luți ai ha­ra­bu­rii nu­mite România.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.