Pros­tă­na­cul re­vine. Și pen­tru că o bună bu­cată de vreme a stat în um­bră, de acum îna­inte cred că ne va bu­cura cu por­ții ge­ne­roase și proas­pete de pros­tie sa­vu­roasă. Iată o primă mos­tră, ex­trasă de cu­rând din pu­țul gân­di­rii Înaltului-Reprezentant-Al-Primului-Plagiator:

Nu in­tro­du­ce­rea co­tei di­fe­ren­ți­ate cu pra­guri mai mici de 16% este pe­ri­cu­loasă pen­tru cu­an­tu­mul ve­ni­tu­ri­lor de la bu­ge­tul de stat, ci pier­de­rea a 2,3 mi­li­arde de euro, ce nu au ajuns la bu­ge­tul de stat pen­tru că ținta de co­lec­tare pe 2013 nu a fost îndeplinită.

Deci, dacă ați prins ideea, lo­gica e ur­mă­toa­rea: avem o ga­ură în bu­get care e cre­ată de ne­co­lec­ta­rea ta­xe­lor și im­po­zi­te­lor, iar ga­ura asta e pe­ri­cu­loasă. De aceea ne gân­dim să fa­cem incă o ga­ură, re­du­când niște im­po­zite. Șme­che­ria e că ga­ura asta nouă este din aia nepericuloasă.

Des­pre ba­nii ne­co­lec­tați la bu­get, înalt-prea-pros­tă­na­cul spune:

Dacă acești bani ar fi fost fo­lo­siți pen­tru in­ves­ti­ții în 2013, ar fi ge­ne­rat un im­pact de un plus de 9 mi­li­arde EUR la PIB în pe­ri­oada 2014–2018.

Ei, nu, soro! Zău? Cum? Îi in­ves­team în com­pa­ni­ile fa­li­men­tare de stat? Sau ne cum­pă­ram de ei niște ches­tii, nu con­tează ce, prin fir­mele ba­ro­ni­lor pe­se­diști? Stai, dar dacă îi chel­tuim pe cum­pă­ră­turi n‑au cum să ge­ne­reze atâ­tea mi­li­arde în PIB, nu?

Ge­niul eco­no­miei continuă:

Dacă vom co­lecta mai bine, vor exista mai multe re­surse pen­tru o atât de ne­ce­sară re­du­cere de taxe, atât pen­tru po­pu­la­ție, cât și pen­tru firme.

Da, frate, așa e, nu m‑am gân­dit! Ge­nial! Deci dacă am avea mai mulți bani, am pu­tea să ce­rem mai pu­țini. Și după ce ce­rem mai pu­țini de la po­pu­la­ție ne dăm seama că nu ne ajung și ce­rem iar mai mulți. Și tot așa. Până îi ame­țim pe toți.

Iar în fi­nal, perla supremă:

Cota di­fe­ren­ți­ată nu aduce pier­deri de mi­li­arde eco­no­miei, ci câști­guri de mi­li­arde oa­me­ni­lor care sus­țin economia.

Afe­rim, coane Mir­cea, aici te-ai în­tre­cut pe ma­tale în­suți! Va să zică nea Ion, îl știi, ăla cu sa­la­riu mi­nim pe eco­no­mie, o să aibă im­po­zit mai mic și o să dea fuga cu ba­nii pri­miți în plus la bu­rsă să-și ia ac­țiuni. Da’ tre­buie avut grijă să nu se abată din drum pe la câr­ci­uma aia care vinde trei sfer­turi din marfă la ne­gru și să‑i bea pe toți. Că atunci n‑o să mai vezi mata câști­guri la bu­get ori­cât de înalt ai fi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.