Nu știu pen­tru ce și pen­tru cine a de­cla­rat re­cent Ti­tus Cor­lă­țeanu — o voce au­to­ri­zată a pe­se­diș­ti­lor — că, la mo­men­tul po­tri­vit, PSD tre­buie să ia în con­si­de­rare la un mo­ment dat in­tro­du­ce­rea im­po­zi­tu­lui pro­gre­siv, pa­sămite Doamne in­clus în pro­gra­mul de gu­ver­nare. Cert e că afir­ma­ția apare în plină criză a ali­an­ței de gu­ver­nare, ali­anță care nu s‑a ho­tă­rât încă dacă să se rupă sau să se spargă. Și nu te poți îm­pie­dica să nu te gân­dești că im­po­zi­tul pro­gre­siv e un fel de ga­rou apli­cat la gâ­tul li­be­ra­li­lor, care ar tre­bui să oprească criza, dar ucide și ul­ti­mele semne de li­be­ra­lism din gu­ver­na­rea actuală.

Pe­se­diș­tii fac efor­turi des­tul de mari să men­țină for­mula gu­ver­nă­rii, semn că nu vor să ajungă la ar­bi­tra­jul lui Bă­sescu pen­tru for­ma­rea unui nou gu­vern. Știm toți și știu și ei cât de abil este ac­tu­a­lul pre­șe­dinte în a ima­gina so­lu­ții de în­cre­din­țare a man­da­tu­lui de prim mi­nis­tru, fo­lo­sindu-se de tot fe­lul de chi­chițe și sub­ter­fu­gii. Aflați în fața ale­ge­ri­lor pen­tru par­la­men­tul eu­ro­pean, pe­se­diș­tii și pri­e­te­nii lor in­timi, oprie­nii și vo­i­cu­leș­tii, n‑au timp și nici chef de ne­go­ci­eri po­li­tice când min­tea le stă la con­so­li­da­rea pro­cen­te­lor lor elec­to­rale. Pen­tru că, să fim clari, nici unii din­tre ei nu se gân­desc la re­pre­zen­ta­rea Ro­mâ­niei în UE, ci la re­pe­ti­ția ge­ne­rală îna­inte de prezidențiale.

Crin An­to­ne­scu și‑a ci­tit din nou pre­nu­mele în bu­le­tin și a des­co­pe­rit că, în fond, el nu poate fi de­cât ima­cu­lat și pur. Ui­tate sunt dintr‑o dată par­ti­ci­pa­rea la sus­pen­da­rea mă­gă­rească a pre­șe­din­te­lui din vara lui 2012, de­cla­ra­ți­ile anti-ame­ri­cane din lu­nile pre­mer­gă­toare ale­ge­ri­lor ge­ne­rale și ie­și­rile na­țio­na­liste adre­sate li­de­ri­lor UE. Toate as­tea ar tre­bui să dis­pară ca prin far­mec din min­tea noas­tră și ar tre­bui să‑l ve­dem pe pre­șe­din­tele PNL drept ceea ce el vrea să fie azi: Ma­rele-Li­be­ral-Cel-Fără-De-Pată-și-Vină. E un pic cam greu.

Pe de altă parte, prag­ma­tic vor­bind, ce se poate face în clipa de față? Cui să dăm vo­tu­rile? Pen­tru că, ne­dându-le lui Crin pen­tru că e du­pli­ci­tar, ne­dându-le lui Blaga pen­tru că e lip­sit de di­rec­ție și stra­te­gie, ne­dându-le că­tre PMP pen­tru că e bă­sist, ne­dându-le lui MRU sau Neamțu pen­tru că sunt du­bi­oși și lip­siți de so­lu­ții con­crete în­seamnă că le dăm — de fapt — lui Ponta și PSD-ului, mi­c­șorând nu­mi­to­rul frac­ției din care re­zultă pro­cen­tul vo­tan­ți­lor ro­șii. Ceea ce s‑ar pu­tea să fie mai rău de­cât ori­care din ce­le­lalte al­ter­na­tive pen­tru că va con­so­lida do­mi­na­ția ce­lui mai ma­fiot par­tid din România.

La fi­nele aces­tei ex­pe­riențe po­li­tice pe­ne­liș­tii ar tre­bui to­tuși să pri­ceapă un lu­cru: mă­ri­ti­șul drep­tei cu stânga po­li­tică n‑are cum să ducă la ni­mic bun. Din mo­men­tul în­che­ie­rii ali­an­ței li­be­ra­lii au trăit, fără să con­ști­en­ti­zeze, cu un ștreang atâr­nat de gât pe care Ponta și ai lui l‑au strâns ușu­rel, pu­țin câte pu­țin. Azi la­țul e fi­xat bine și nu mai tre­buie de­cât ca ci­neva să tragă sca­u­nul de sub pi­cioa­rele fraierilor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.