Cu ștreangul la gât

Nu știu pen­tru ce și pen­tru cine a decla­rat recent Titus Cor­lă­țeanu – o voce auto­ri­zată a pese­diș­ti­lor – că, la momen­tul potri­vit, PSD tre­buie să ia în con­si­de­rare la un moment dat intro­du­ce­rea impo­zi­tu­lui pro­gre­siv, pasămite Doamne inclus în pro­gra­mul de guver­nare. Cert e că afir­ma­ția apare în plină criză a ali­an­ței de guver­nare, ali­anță care nu s‐a hotă­rât încă dacă să se rupă sau să se spargă. Și nu te poți împie­dica să nu te gân­dești că impo­zi­tul pro­gre­siv e un fel de garou apli­cat la gâtul libe­ra­li­lor, care ar tre­bui să oprească criza, dar ucide și ulti­mele semne de libe­ra­lism din guver­na­rea actu­ală.

Pese­diș­tii fac efor­turi des­tul de mari să men­țină for­mula guver­nă­rii, semn că nu vor să ajungă la arbi­tra­jul lui Băsescu pen­tru for­ma­rea unui nou guvern. Știm toți și știu și ei cât de abil este actu­a­lul pre­șe­dinte în a ima­gina solu­ții de încre­din­țare a man­da­tu­lui de prim minis­tru, folosindu‐se de tot felul de chi­chițe și sub­ter­fu­gii. Aflați în fața ale­ge­ri­lor pen­tru par­la­men­tul euro­pean, pese­diș­tii și pri­e­te­nii lor intimi, oprie­nii și voi­cu­leș­tii, n‐au timp și nici chef de nego­ci­eri poli­tice când min­tea le stă la con­so­li­da­rea pro­cen­te­lor lor elec­to­rale. Pen­tru că, să fim clari, nici unii din­tre ei nu se gân­desc la repre­zen­ta­rea Româ­niei în UE, ci la repe­ti­ția gene­rală îna­inte de pre­zi­den­ți­ale.

Crin Anto­ne­scu și‐a citit din nou pre­nu­mele în bule­tin și a des­co­pe­rit că, în fond, el nu poate fi decât ima­cu­lat și pur. Uitate sunt dintr‐o dată par­ti­ci­pa­rea la sus­pen­da­rea măgă­rească a pre­șe­din­te­lui din vara lui 2012, decla­ra­ți­ile anti‐americane din lunile pre­mer­gă­toare ale­ge­ri­lor gene­rale și ieși­rile națio­na­liste adre­sate lide­ri­lor UE. Toate astea ar tre­bui să dis­pară ca prin far­mec din min­tea noas­tră și ar tre­bui să‐l vedem pe pre­șe­din­tele PNL drept ceea ce el vrea să fie azi: Marele‐Liberal‐Cel‐Fără‐De‐Pată‐și‐Vină. E un pic cam greu.

Pe de altă parte, prag­ma­tic vor­bind, ce se poate face în clipa de față? Cui să dăm votu­rile? Pen­tru că, nedându‐le lui Crin pen­tru că e dupli­ci­tar, nedându‐le lui Blaga pen­tru că e lip­sit de direc­ție și stra­te­gie, nedându‐le către PMP pen­tru că e băsist, nedându‐le lui MRU sau Neamțu pen­tru că sunt dubi­oși și lip­siți de solu­ții con­crete înseamnă că le dăm – de fapt – lui Ponta și PSD‐ului, mic­șorând numi­to­rul frac­ției din care rezultă pro­cen­tul votan­ți­lor roșii. Ceea ce s‐ar putea să fie mai rău decât ori­care din cele­lalte alter­na­tive pen­tru că va con­so­lida domi­na­ția celui mai mafiot par­tid din Româ­nia.

La finele aces­tei expe­riențe poli­tice pene­liș­tii ar tre­bui totuși să pri­ceapă un lucru: mări­ti­șul drep­tei cu stânga poli­tică n‐are cum să ducă la nimic bun. Din momen­tul înche­ie­rii ali­an­ței libe­ra­lii au trăit, fără să con­ști­en­ti­zeze, cu un ștreang atâr­nat de gât pe care Ponta și ai lui l‐au strâns ușu­rel, puțin câte puțin. Azi lațul e fixat bine și nu mai tre­buie decât ca cineva să tragă sca­u­nul de sub picioa­rele fra­ie­ri­lor.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu