Crimeea ungurească

Mi‐e greu să‐mi închi­pui cum ar fi putut Las­zlo Tokes să dea cu mucii în fasole mai rău decât a făcut‐o, com­pa­rând situ­a­ția secui­lor din Româ­nia cu a tăta­ri­lor din Cri­meea. Și mai ales unde: în fața Par­la­men­tu­lui Euro­pean, adică unul din­tre locu­rile unde îngri­jo­ra­rea față de criza ucrai­ne­ană și efec­tele ei asu­pra Euro­pei este maximă. Dom­nul Tokes suferă une­ori de un soi de incon­ti­nență la nivel men­tal, cuvin­tele țâș­nesc din el pre­cum raha­tul din fun­dul raței și nu‐i prima oară când se umple de peni­bil în public. Mă gân­desc că s‐or fi uitat la el par­la­men­ta­rii euro­peni și și‐or fi zis că exact asta le mai lip­sește acum, un smin­tit care inven­tează o nouă Cri­meea.

În plus face și un mare deser­vi­ciu UDMR‐ului. Vă dați seama cum ar arăta acum dacă guver­nul din care fac parte și maghia­rii ar orga­niza regiu­nile în așa fel încât să se recon­sti­tuie Regiu­nea Auto­nomă Maghiară? Toată opo­zi­ția va marca puncte elec­to­rale sem­ni­fi­ca­tive denun­țând PSD‐ul care face jocul lui Tokes, împo­triva inte­re­se­lor Româ­niei. Cred că ar ieși lumea în stradă. Așa ceva ar duce la pier­de­rea ale­ge­ri­lor de către PSD, fie cele pre­zi­den­ți­ale, fie cele par­la­men­tare, în func­ție de momen­tul împăr­ți­rii admi­nis­tra­tive pe regiuni. După ast­fel de decla­ra­ții PSD‐ul e aproape for­țat să refuze con­sti­tu­i­rea regiu­ni­lor pe cri­te­rii etnice. Ori, ăsta e marele catch pen­tru care UDMR s‐a băgat în guver­nul Ponta, să fie clar.

Offto­pic: Vă mai adu­ceți aminte când dom­nul Hunor zicea că Voi­cu­lescu este can­ce­rul poli­ti­cii româ­nești? (Băgați un Goo­gle Translate pe arti­col, că devine inte­li­gi­bil.) Ei bine, uite că nu mai e. Dra­gul de Kele­men pare să se simtă foarte bine în ace­lași guvern cu el și se pare că se potri­vesc împre­ună ca tusea cu jun­ghiul.

Nu‐i iubesc româ­nii pe maghiari, e drept. Nici maghia­rii pe români. E o discor­die isto­rică și ea n‐o să dis­pară prea curând, dacă va dis­pare vreo­dată. Din cauza aces­tor ten­siuni s‐ar putea să nu reu­șim nici­o­dată să rea­du­cem Basa­ra­bia în Româ­nia, pen­tru că rușii și ruso­fo­nii de din­colo de Prut se uită la cum ne înțe­le­gem cu ungu­rii și trag con­clu­zii des­pre cum ar fi pri­viți ei ca mino­ri­tate. Nu e toc­mai un motiv de a încu­raja uni­o­nis­mul. Dar din­colo de aceste anti­pa­tii reci­proce, care se mani­festă mai degrabă emo­țio­nal decât insti­tu­țio­nal, Româ­nia nu dis­cri­mi­nează mino­ri­ta­tea maghiară. Ba dim­po­trivă, aș spune. Așa că ast­fel de afir­ma­ții pre­cum cea a lui Tokes, care inven­tează o Cri­meea ungu­rească în inima Româ­niei, nu pot să ser­vească nimă­nui, nici­o­dată.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu