Mi‑e greu să-mi în­chi­pui cum ar fi pu­tut La­s­zlo To­kes să dea cu mu­cii în fa­sole mai rău de­cât a făcut‑o, com­pa­rând si­tu­a­ția se­cui­lor din Ro­mâ­nia cu a tă­ta­ri­lor din Cri­meea. Și mai ales unde: în fața Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pean, adică unul din­tre lo­cu­rile unde în­gri­jo­ra­rea față de criza ucrai­ne­ană și efec­tele ei asu­pra Eu­ro­pei este ma­ximă. Dom­nul To­kes su­feră une­ori de un soi de in­con­ti­nență la nivel men­tal, cu­vin­tele țâș­nesc din el pre­cum ra­ha­tul din fun­dul ra­ței și nu‑i prima oară când se um­ple de pe­ni­bil în pu­blic. Mă gân­desc că s‑or fi ui­tat la el par­la­men­ta­rii eu­ro­peni și și-or fi zis că exact asta le mai lip­sește acum, un smin­tit care in­ven­tează o nouă Crimeea.

În plus face și un mare de­ser­vi­ciu UDMR-ului. Vă dați seama cum ar arăta acum dacă gu­ver­nul din care fac parte și ma­ghia­rii ar or­ga­niza re­giu­nile în așa fel în­cât să se re­con­sti­tuie Re­giu­nea Auto­nomă Ma­ghiară? Toată opo­zi­ția va marca puncte elec­to­rale sem­ni­fi­ca­tive de­nun­țând PSD-ul care face jo­cul lui To­kes, îm­po­triva in­te­re­se­lor Ro­mâ­niei. Cred că ar ieși lu­mea în stradă. Așa ceva ar duce la pier­de­rea ale­ge­ri­lor de că­tre PSD, fie cele pre­zi­den­ți­ale, fie cele par­la­men­tare, în func­ție de mo­men­tul îm­păr­ți­rii ad­mi­nis­tra­tive pe re­giuni. După ast­fel de de­cla­ra­ții PSD-ul e aproape for­țat să re­fuze con­sti­tu­i­rea re­giu­ni­lor pe cri­te­rii et­nice. Ori, ăsta e ma­rele catch pen­tru care UDMR s‑a bă­gat în gu­ver­nul Ponta, să fie clar.

Offto­pic: Vă mai adu­ceți aminte când dom­nul Hu­nor zi­cea că Vo­i­cu­lescu este can­ce­rul po­li­ti­cii ro­mâ­nești? (Bă­gați un Go­o­gle Translate pe ar­ti­col, că de­vine in­te­li­gi­bil.) Ei bine, uite că nu mai e. Dra­gul de Ke­le­men pare să se simtă foarte bine în ace­lași gu­vern cu el și se pare că se po­tri­vesc îm­pre­ună ca tu­sea cu junghiul.

Nu‑i iu­besc ro­mâ­nii pe ma­ghiari, e drept. Nici ma­ghia­rii pe ro­mâni. E o di­scor­die is­to­rică și ea n‑o să dis­pară prea cu­rând, dacă va dis­pare vreo­dată. Din ca­uza aces­tor ten­siuni s‑ar pu­tea să nu re­u­șim nici­o­dată să rea­du­cem Ba­sa­ra­bia în Ro­mâ­nia, pen­tru că ru­șii și ru­so­fo­nii de din­colo de Prut se uită la cum ne în­țe­le­gem cu un­gu­rii și trag con­clu­zii des­pre cum ar fi pri­viți ei ca mi­no­ri­tate. Nu e toc­mai un mo­tiv de a în­cu­raja uni­o­nis­mul. Dar din­colo de aceste an­ti­pa­tii re­ci­proce, care se ma­ni­festă mai de­grabă emo­țio­nal de­cât in­sti­tu­țio­nal, Ro­mâ­nia nu dis­cri­mi­nează mi­no­ri­ta­tea ma­ghiară. Ba dim­po­trivă, aș spune. Așa că ast­fel de afir­ma­ții pre­cum cea a lui To­kes, care in­ven­tează o Cri­meea un­gu­rească în inima Ro­mâ­niei, nu pot să ser­vească ni­mă­nui, niciodată.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.