E greu să vor­bești des­pre par­tea po­zi­tivă a cri­zei din Ucraina. Ori­cum ai aborda su­biec­tul, nu poți să ig­nori fap­tul că vor­bim de vic­time, de vi­o­lențe inu­tile, de de­riva unui în­treg po­por, de re­por­ni­rea răz­bo­i­u­lui rece. Dar, dacă to­tuși am pu­tea pen­tru o clipă uita toate as­tea, care ar fi oport­u­ni­tă­țile pe care le cre­ază acest conflict?

Mie mi se pare că Eu­ropa, în frunte cu Ger­ma­nia, va în­cepe să re­con­si­dere sur­sele de ener­gie pe care le fo­lo­sește. De­pen­dența ma­sivă de ga­zul ru­sesc este unul din pi­lo­nii pe care se clă­dește aro­ganța Mo­sco­vei. Ce­lă­lalt este tu­peul ne­mă­su­rat, con­vinși fi­ind că sta­tele eu­ro­pene și Ame­rica nu vor avea ne­bu­nia de a‑i urma într-un al tre­i­lea răz­boi mondial. Ceea ce, s‑o re­cu­noaș­tem, spe­răm și noi.

Deci sin­gura armă pe care Eu­ropa o are pen­tru a sanc­ționa Ru­sia este eco­no­mia. Nu­mai că deo­cam­dată arma asta are forma unui bu­me­rang — după scurt timp de la sanc­țiu­nile apli­cate, Ru­sia va în­chide ro­bi­ne­tul de gaz, pa­ra­li­zând eco­no­mia eu­ro­peană printr‑o criză se­veră de ener­gie. Cine re­zistă mai mult: Ru­sia fără ba­nii eu­ro­peni sau Eu­ropa fără ga­zul ru­sesc? Eu aș pa­ria mai de­grabă pe prima variantă.

Nu rămâne de­cât o sin­gură op­țiune, din pă­cate una care ne­ce­sită timp: alte surse de ener­gie. Sta­tele Unite su­ge­rează ex­por­tul de gaze din ex­ploa­tă­rile lor de gaze de șist — mie mi se pare o glumă va­ri­anta asta, pen­tru că nu văd cum s‑ar pu­tea asi­gura de­bi­tul con­duc­te­lor ru­sești prin trans­por­tul cu vase-con­tai­ner. Apoi nici nu cred că există ca­pa­ci­ta­tea de de­po­zi­tare a ga­ze­lor aduse din Ame­rica — unde sto­chezi așa o cantitate?

In­di­fe­rent care va fi so­lu­ția de mo­ment, un lu­cru pare clar: Eu­ropa tre­buie să de­vină mai pu­țin de­pen­dentă ener­ge­tic de alte re­giuni ale lu­mii. Iar asta cred că se poate prin teh­no­lo­gi­ile verzi exis­tente. Slavă Dom­nu­lui bate vân­tul, iar soa­rele stră­lu­cește su­fi­cient ca să pro­du­cem mai multă elec­tri­ci­tate fără pe­trol sau gaz. Va fi asta con­clu­zia li­de­ri­lor eu­ro­peni? Vom pu­tea spune că mă­car atâta lu­cru bun a ie­șit din criza ucraineană?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Kinetoterapie Suceava

    Su­per articolul!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.