Să boicotăm. Ok, pe cine?

Se vor­bește insis­tent despre boico­tul alegerilor par­la­mentare, ca o modal­i­tate de a protesta împotriva lip­sei de oferte reale din partea cla­sei politice. Există un număr de per­soane — nu mă haz­ardez să estimez câte — care au ajuns la o stare de exas­per­are în priv­ința com­por­ta­men­tu­lui cla­sei politice și vor să pro­ducă o schim­bare. Min­unat, de mult îmi doresc să se întâm­ple asta, să apară o forță civică sem­ni­fica­tivă care să spună că e de ajuns cu min­ci­una și hoția și e vre­mea pen­tru alt­fel de politică. Dar boicot? Grevă cetățe­nească?

Pe ter­men lung cică ar fi bine, pen­tru că trans­mitem nemulțu­mirea noas­tră către clasa politică. În cin­cizeci de ani de acum înainte niște politi­cieni își vor aduce aminte de absen­teis­mul de azi și o să spună: "nene, ăia erau supărați!". Între­barea care se pune este ce se întâm­plă pe ter­men scurt. Dom­nul Cră­ciun — iniți­a­tor al ideii boico­tu­lui, dacă bine am înțe­les — zice că n‑are impor­tanță, pen­tru că efectele pe ter­men lung con­tează. Mie mi se pare ca și cum ai spune că e bine să iei niște vit­a­mine pen­tru ca peste trei luni să fii în plină formă, dar o dată cu ele înghiți și niște cia­nură.

Să zicem că exagerez eu și nu‑i așa, PSD nu e o cia­nură pen­tru Româ­nia. Ok, atunci obiec­tivele pe ter­men lung sunt cele cu ade­vărat impor­tante. Care sunt ele? Ce ne dorim de la clasa politică? Și, vă rog, nu-mi spuneți gen­er­al­ități de genul "să nu mai fure", "să nu mai mintă". Vreau obiec­tive con­crete, măsura­bile, real­iz­abile, real­iste și cu un ter­men de îndeplinire. Sun­tem capa­bili ca soci­etate civilă să for­mulăm așa ceva? Sau ne vom da cap în cap pre­cum berbecii contrazicându-ne ce e impor­tant sau nu, ce e bine sau rău, ce e posi­bil sau utopic? Către ce am vrea să ne îndrep­tăm ca soci­etate? Avem o viz­iune comună? Pen­tru că dacă nu înseamnă că oricât vom protesta, nu vom reuși să schim­băm ceva.

Politi­cienii români, mai ales cei de la PSD, abia așteaptă să lip­sim de la vot. Pros­to­vanii lor vor fi scoși pre­cum oile la vot, cu pri­marii în frunte și le vor asigura o vic­to­rie zdro­bitoare. După care ne vor râde în nas și vor spune că asta e voința pop­u­lară, iar tot ce fac ei este binecu­vân­tat de poporul suveran. Dege­aba o să vocif­erăm că 75% din pop­u­lație nu a votat, într‑o democrație asta nu con­tează. Nici măcar jan­darmii democrației — UE și SUA — nu vor putea comenta nimic, pen­tru că totul s‑a des­fășu­rat ca la carte: s‑au orga­ni­zat alegeri libere, lumea a votat, ăsta e rezul­tatul.

Da, mi-aș dori să existe posi­bil­i­tatea de a vota pen­tru resp­in­gerea în bloc a tuturor can­di­daților, iar asta să aibă con­secințe politice. Da, cu alte prile­juri am mil­i­tat pen­tru absența de la vot — acum însă nu mi se mai pare o idee așa de bună. Per­spec­tiva de a‑l vedea pe Ponta câștigând alegerile cu peste 50% din voturi mă îngrozește pre­cum m‑a îngrozit în 2000 peri­colul de a‑l vedea pe Vadim Tudor președ­inte, când m‑am dus și l‑am votat în turul 2 pe Ili­escu (chestie de care și acum mi‑e rușine).

Dacă vrem să se schimbe ceva în Româ­nia nu prin întoarcerea spatelui se va putea, ci prin insis­tența par­ticipării la viața politică din pos­tura de cetățean. Ceea ce lipsește nu este un par­tid mirac­u­los cu oameni mirac­u­loși, ci insis­tența cu care să cerem cla­sei politice sa-și respecte promi­si­u­nile. Să‑i votăm și pe urmă să ieșim în stradă ori de câte ori se depărtează de la ceea ce au promis, să‑i forțăm să facă ceea ce tre­buie pen­tru noi. Când se dis­cută în par­la­ment legi care favorizează corupția să se trezească cu noi la poarta lor și să nu plecăm de acolo până nu renunță la ele. Când un min­istru este urmărit penal să ne postăm în fața min­is­teru­lui cerându‑i demisia de onoare. Să le spunem mereu, con­tinuu, care sunt aștep­tările noas­tre de la ei, să nu‑i slăbim nici o clipă. Pen­tru că alt­minteri, par­ticipând doar la votare, le trans­mitem mesajul că le dăm voie să facă ce vor în urmă­torii patru ani.

Deci haideți să votăm. Greva cetățe­nească nu are sens acum. Lipsind de la vot boicotăm, într-adevăr. Pe noi înșine.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu