Se vor­bește in­sis­tent des­pre bo­ico­tul ale­ge­ri­lor par­la­men­tare, ca o mo­da­li­tate de a pro­testa îm­po­triva lip­sei de oferte re­ale din par­tea cla­sei po­li­tice. Există un nu­măr de per­soane — nu mă ha­zar­dez să es­ti­mez câte — care au ajuns la o stare de exas­pe­rare în pri­vința com­por­ta­men­tu­lui cla­sei po­li­tice și vor să pro­ducă o schim­bare. Mi­nu­nat, de mult îmi do­resc să se în­tâm­ple asta, să apară o forță ci­vică sem­ni­fi­ca­tivă care să spună că e de ajuns cu min­ciuna și ho­ția și e vre­mea pen­tru alt­fel de po­li­tică. Dar bo­icot? Grevă cetățenească?

Pe ter­men lung cică ar fi bine, pen­tru că trans­mi­tem ne­mul­țu­mi­rea noas­tră că­tre clasa po­li­tică. În cinci­zeci de ani de acum îna­inte niște po­li­ti­cieni își vor aduce aminte de ab­sen­te­is­mul de azi și o să spună: “nene, ăia erau su­pă­rați!”. În­tre­ba­rea care se pune este ce se în­tâm­plă pe ter­men scurt. Dom­nul Cră­ciun — ini­ția­tor al ideii bo­ico­tu­lui, dacă bine am în­țe­les — zice că n‑are im­por­tanță, pen­tru că efec­tele pe ter­men lung con­tează. Mie mi se pare ca și cum ai spune că e bine să iei niște vi­ta­mine pen­tru ca peste trei luni să fii în plină formă, dar o dată cu ele în­ghiți și niște cianură.

Să zi­cem că exa­ge­rez eu și nu‑i așa, PSD nu e o cia­nură pen­tru Ro­mâ­nia. Ok, atunci obiec­ti­vele pe ter­men lung sunt cele cu ade­vă­rat im­por­tante. Care sunt ele? Ce ne do­rim de la clasa po­li­tică? Și, vă rog, nu-mi spu­neți ge­ne­ra­li­tăți de ge­nul “să nu mai fure”, “să nu mai mintă”. Vreau obiec­tive con­crete, mă­su­ra­bile, re­a­li­za­bile, re­a­liste și cu un ter­men de în­de­pli­nire. Sun­tem ca­pa­bili ca so­ci­e­tate ci­vilă să for­mu­lăm așa ceva? Sau ne vom da cap în cap pre­cum ber­be­cii con­tra­zi­cându-ne ce e im­por­tant sau nu, ce e bine sau rău, ce e po­si­bil sau uto­pic? Că­tre ce am vrea să ne în­drep­tăm ca so­ci­e­tate? Avem o vi­ziune co­mună? Pen­tru că dacă nu în­seamnă că ori­cât vom pro­testa, nu vom re­uși să schim­băm ceva.

Po­li­ti­cie­nii ro­mâni, mai ales cei de la PSD, abia aș­teaptă să lip­sim de la vot. Pros­to­va­nii lor vor fi scoși pre­cum oile la vot, cu pri­ma­rii în frunte și le vor asi­gura o vic­to­rie zdro­bi­toare. După care ne vor râde în nas și vor spune că asta e vo­ința po­pu­lară, iar tot ce fac ei este bi­ne­cu­vân­tat de po­po­rul su­ve­ran. De­geaba o să vo­ci­fe­răm că 75% din po­pu­la­ție nu a vo­tat, într‑o de­mo­cra­ție asta nu con­tează. Nici mă­car jan­dar­mii de­mo­cra­ției — UE și SUA — nu vor pu­tea co­menta ni­mic, pen­tru că to­tul s‑a des­fă­șu­rat ca la carte: s‑au or­ga­ni­zat ale­geri li­bere, lu­mea a vo­tat, ăsta e rezultatul.

Da, mi-aș dori să existe po­si­bi­li­ta­tea de a vota pen­tru res­pin­ge­rea în bloc a tu­tu­ror can­di­da­ți­lor, iar asta să aibă con­se­cințe po­li­tice. Da, cu alte pri­le­juri am mi­li­tat pen­tru ab­sența de la vot — acum însă nu mi se mai pare o idee așa de bună. Per­spec­tiva de a‑l ve­dea pe Ponta câști­gând ale­ge­rile cu peste 50% din vo­turi mă în­gro­zește pre­cum m‑a în­gro­zit în 2000 pe­ri­co­lul de a‑l ve­dea pe Va­dim Tu­dor pre­șe­dinte, când m‑am dus și l‑am vo­tat în tu­rul 2 pe Ili­escu (ches­tie de care și acum mi‑e rușine).

Dacă vrem să se schimbe ceva în Ro­mâ­nia nu prin în­toar­ce­rea spa­te­lui se va pu­tea, ci prin in­sis­tența par­ti­ci­pă­rii la viața po­li­tică din pos­tura de ce­tă­țean. Ceea ce lip­sește nu este un par­tid mi­ra­cu­los cu oa­meni mi­ra­cu­loși, ci in­sis­tența cu care să ce­rem cla­sei po­li­tice sa-și res­pecte pro­mi­siu­nile. Să‑i vo­tăm și pe urmă să ie­șim în stradă ori de câte ori se de­păr­tează de la ceea ce au pro­mis, să‑i for­țăm să facă ceea ce tre­buie pen­tru noi. Când se dis­cută în par­la­ment legi care fa­vo­ri­zează co­rup­ția să se tre­zească cu noi la poarta lor și să nu ple­căm de acolo până nu re­nunță la ele. Când un mi­nis­tru este ur­mă­rit pe­nal să ne pos­tăm în fața mi­nis­te­ru­lui cerându‑i de­mi­sia de onoare. Să le spu­nem me­reu, con­ti­nuu, care sunt aș­tep­tă­rile noas­tre de la ei, să nu‑i slă­bim nici o clipă. Pen­tru că alt­min­teri, par­ti­ci­pând doar la vo­tare, le trans­mi­tem me­sa­jul că le dăm voie să facă ce vor în ur­mă­to­rii pa­tru ani.

Deci hai­deți să vo­tăm. Greva ce­tă­țe­nească nu are sens acum. Lip­sind de la vot bo­ico­tăm, într-ade­văr. Pe noi înșine.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.