Să boicotăm. Ok, pe cine?

Se vor­bește insis­tent des­pre boico­tul ale­ge­ri­lor par­la­men­tare, ca o moda­li­tate de a pro­testa împo­triva lip­sei de oferte reale din par­tea cla­sei poli­tice. Există un număr de per­soane – nu mă hazar­dez să esti­mez câte – care au ajuns la o stare de exas­pe­rare în pri­vința com­por­ta­men­tu­lui cla­sei poli­tice și vor să pro­ducă o schim­bare. Minu­nat, de mult îmi doresc să se întâm­ple asta, să apară o forță civică sem­ni­fi­ca­tivă care să spună că e de ajuns cu min­ciuna și hoția și e vre­mea pen­tru alt­fel de poli­tică. Dar boicot? Grevă cetă­țe­nească?

Pe ter­men lung cică ar fi bine, pen­tru că trans­mi­tem nemul­țu­mi­rea noas­tră către clasa poli­tică. În cinci­zeci de ani de acum îna­inte niște poli­ti­cieni își vor aduce aminte de absen­te­is­mul de azi și o să spună: "nene, ăia erau supă­rați!". Între­ba­rea care se pune este ce se întâm­plă pe ter­men scurt. Dom­nul Cră­ciun – ini­ția­tor al ideii boico­tu­lui, dacă bine am înțe­les – zice că n‐are impor­tanță, pen­tru că efec­tele pe ter­men lung con­tează. Mie mi se pare ca și cum ai spune că e bine să iei niște vita­mine pen­tru ca peste trei luni să fii în plină formă, dar o dată cu ele înghiți și niște cia­nură.

Să zicem că exa­ge­rez eu și nu‐i așa, PSD nu e o cia­nură pen­tru Româ­nia. Ok, atunci obiec­ti­vele pe ter­men lung sunt cele cu ade­vă­rat impor­tante. Care sunt ele? Ce ne dorim de la clasa poli­tică? Și, vă rog, nu‐mi spu­neți gene­ra­li­tăți de genul "să nu mai fure", "să nu mai mintă". Vreau obiec­tive con­crete, măsu­ra­bile, rea­li­za­bile, rea­liste și cu un ter­men de înde­pli­nire. Sun­tem capa­bili ca soci­e­tate civilă să for­mu­lăm așa ceva? Sau ne vom da cap în cap pre­cum ber­be­cii contrazicându‐ne ce e impor­tant sau nu, ce e bine sau rău, ce e posi­bil sau uto­pic? Către ce am vrea să ne îndrep­tăm ca soci­e­tate? Avem o viziune comună? Pen­tru că dacă nu înseamnă că ori­cât vom pro­testa, nu vom reuși să schim­băm ceva.

Poli­ti­cie­nii români, mai ales cei de la PSD, abia așteaptă să lip­sim de la vot. Pros­to­va­nii lor vor fi scoși pre­cum oile la vot, cu pri­ma­rii în frunte și le vor asi­gura o vic­to­rie zdro­bi­toare. După care ne vor râde în nas și vor spune că asta e voința popu­lară, iar tot ce fac ei este bine­cu­vân­tat de popo­rul suve­ran. Degeaba o să voci­fe­răm că 75% din popu­la­ție nu a votat, într‐o demo­cra­ție asta nu con­tează. Nici măcar jan­dar­mii demo­cra­ției – UE și SUA – nu vor putea comenta nimic, pen­tru că totul s‐a des­fă­șu­rat ca la carte: s‐au orga­ni­zat ale­geri libere, lumea a votat, ăsta e rezul­ta­tul.

Da, mi‐aș dori să existe posi­bi­li­ta­tea de a vota pen­tru res­pin­ge­rea în bloc a tutu­ror can­di­da­ți­lor, iar asta să aibă con­se­cințe poli­tice. Da, cu alte pri­le­juri am mili­tat pen­tru absența de la vot – acum însă nu mi se mai pare o idee așa de bună. Per­spec­tiva de a‐l vedea pe Ponta câști­gând ale­ge­rile cu peste 50% din voturi mă îngro­zește pre­cum m‐a îngro­zit în 2000 peri­co­lul de a‐l vedea pe Vadim Tudor pre­șe­dinte, când m‐am dus și l‐am votat în turul 2 pe Ili­escu (ches­tie de care și acum mi‐e rușine).

Dacă vrem să se schimbe ceva în Româ­nia nu prin întoar­ce­rea spa­te­lui se va putea, ci prin insis­tența par­ti­ci­pă­rii la viața poli­tică din pos­tura de cetă­țean. Ceea ce lip­sește nu este un par­tid mira­cu­los cu oameni mira­cu­loși, ci insis­tența cu care să cerem cla­sei poli­tice sa‐și res­pecte pro­mi­siu­nile. Să‐i votăm și pe urmă să ieșim în stradă ori de câte ori se depăr­tează de la ceea ce au pro­mis, să‐i for­țăm să facă ceea ce tre­buie pen­tru noi. Când se dis­cută în par­la­ment legi care favo­ri­zează corup­ția să se tre­zească cu noi la poarta lor și să nu ple­căm de acolo până nu renunță la ele. Când un minis­tru este urmă­rit penal să ne pos­tăm în fața minis­te­ru­lui cerându‐i demi­sia de onoare. Să le spu­nem mereu, con­ti­nuu, care sunt aștep­tă­rile noas­tre de la ei, să nu‐i slă­bim nici o clipă. Pen­tru că alt­min­teri, par­ti­ci­pând doar la votare, le trans­mi­tem mesa­jul că le dăm voie să facă ce vor în urmă­to­rii patru ani.

Deci hai­deți să votăm. Greva cetă­țe­nească nu are sens acum. Lip­sind de la vot boico­tăm, într‐adevăr. Pe noi înșine.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu