Am așa o sen­za­ție de la un timp în­coace că po­li­ti­cie­nii au pus‑o de-un pact cu BOR, în­tru pro­mo­va­rea in­te­re­se­lor am­be­lor părți. Con­tex­tul e cât se poate de fa­vo­ra­bil într‑o țară su­per-bi­se­ri­coasă, unde sunt su­fi­cienți proști care să în­ghită go­go­ri­țele bi­se­ri­cești și des­tui dis­pe­rați care nu mai văd o nă­dejde în ni­mic alt­ceva din ceea ce‑i înconjoară.

Așa preasfin­ții și pre­a­co­rup­ții și-au dat mâna tot mai mult, aju­tându-se re­ci­proc să pros­pere: ca­te­drale mân­tu­i­toare, au­to­ri­za­ții de con­struc­ție pen­tru bi­se­rici, scu­tiri de taxe și — la schimb — pro­pa­gandă elec­to­rală. Încă nu e de ajuns, tre­buie ajuns și la co­pii, ca să pre­gă­tească vi­i­to­rul eno­riaș vo­tant din timp.

Sper că o să se gă­sească o in­sti­tu­ție a so­ci­e­tă­ții ci­vile care să dea în ju­de­cată mi­nis­te­rul edu­ca­ției pen­tru că ține se­cret un do­cu­ment cu ca­rac­ter pu­blic. Pen­tru că nu-mi pot în­chi­pui că gu­ver­nul unei țări poate se­cre­tiza ceva cu ex­cep­ția in­for­ma­ți­i­lor de se­cu­ri­tate națională.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gheorghe Roman

  Ce revelatie.Asta s‑a in­tim­plat din totdeauna.

 2. Sorin Sfirlogea

  De acord, Ina, dar în ul­tima vreme s‑a tre­cut cumva de la co­la­bo­ra­rea em­pi­rică, ad-hoc, la cea sis­te­ma­tică și or­ga­ni­zată. Am sen­ti­men­tul că dis­cu­ți­ile din­tre părți au de­ve­nit foarte prag­ma­tice, cu obiec­tive clare și ac­țiuni concrete.

 3. Denisa Muntean

  vai de co­piii nostri…

 4. Ina Elena Irimia

  eu n‑am sen­za­tie, am cer­ti­tu­di­nea re­lu­a­rii unei lungi mâ­nă­rii exis­tente și func­țio­nale de se­cole, în­tre­rupte doar tem­po­rar de anii de co­mu­nism, din sim­plul mo­tiv că ceașcă nu su­porta con­cu­rență în adu­lare, fie ea și divină.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.