Pactul diavolilor

Am așa o sen­za­ție de la un timp încoace că politi­cienii au pus‑o de-un pact cu BOR, întru pro­movarea intere­selor ambe­lor părți. Con­tex­tul e cât se poate de favor­a­bil într‑o țară super-bisericoasă, unde sunt sufi­cienți proști care să înghită gogorițele bis­ericești și des­tui dis­per­ați care nu mai văd o năde­jde în nimic altceva din ceea ce‑i încon­joară.

Așa preas­finții și prea­corupții și-au dat mâna tot mai mult, ajutându-se rec­i­proc să pros­pere: cat­e­drale mân­tu­itoare, autor­iza­ții de con­strucție pen­tru bis­erici, scu­tiri de taxe și — la schimb — pro­pa­gandă elec­torală. Încă nu e de ajuns, tre­buie ajuns și la copii, ca să pregătească viitorul eno­riaș votant din timp.

Sper că o să se găsească o insti­tuție a soci­etății civile care să dea în jude­cată min­is­terul edu­cației pen­tru că ține secret un doc­u­ment cu car­ac­ter pub­lic. Pen­tru că nu-mi pot închipui că guver­nul unei țări poate secretiza ceva cu excepția infor­mați­ilor de secu­ri­tate națion­ală.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Gheorghe Roman

  Ce revelatie.Asta s‑a intim­plat din tot­deauna.

 2. Sorin Sfirlogea

  De acord, Ina, dar în ultima vreme s‑a tre­cut cumva de la colab­o­rarea empir­ică, ad-hoc, la cea sis­tem­at­ică și orga­ni­zată. Am sen­ti­men­tul că dis­cuți­ile din­tre părți au devenit foarte prag­mat­ice, cu obiec­tive clare și acți­uni con­crete.

 3. Denisa Muntean

  vai de copiii nos­tri…

 4. Ina Elena Irimia

  eu n‑am sen­za­tie, am cer­ti­tudinea relu­arii unei lungi mânării exis­tente și funcționale de sec­ole, între­rupte doar tem­po­rar de anii de comu­nism, din sim­plul motiv că ceașcă nu suporta con­curență în adu­lare, fie ea și div­ină.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu