E pa­nică mare în PSD, chiar dacă șe­fii de sus în­cearcă să mas­cheze asta. Pre­zi­den­ți­a­lele din no­iem­brie, care pă­reau o plim­bare de plă­cere, au de­ve­nit o luptă foarte com­pli­cată. Și asta din ca­uză că An­to­ne­scu s‑a re­tras, iar pe Iohan­nis ni­meni nu știe încă din ce di­rec­ție să‑l atace. Co­lac peste pu­păză, re­cent anun­țata ali­anță PNL-PDL cre­ează mari pro­bleme de ma­jo­ri­tate în con­si­li­ile ju­de­țene, adică exact acolo unde se aprobă pro­iec­tele din bani pu­blici și fon­duri eu­ro­pene des­ti­nate ba­ro­ne­tu­lui pesedist.

Ce e de fă­cut? Ni­meni din PSD nu pare să știe exact. Par­ti­dul roșu se gă­sește în faza în care șe­fii se dau cap în cap și se în­vârt ca musca în cerc. În de­grin­go­lada ge­ne­rală, ac­cen­tu­ată de pro­cen­tul sub aș­tep­tări ob­ți­nut la ale­ge­rile eu­ro­par­la­men­tare, au în­ce­put să se audă di­verse voci pre­cum cea a lui Ge­o­ană, care se vede dintr‑o dată pe cai mari în cursa pen­tru Co­tro­ceni. N‑avem noi no­ro­cul ăsta să‑l de­sem­neze PSD pe pros­to­van drept can­di­dat! Ar fi așa o vic­timă sigură…

Ponta zice că se gân­dește pe cine să no­mi­na­li­zeze în cursă, dar ade­vă­rul e că nu are ie­șire, tre­buie să can­di­deze chiar el. Ba­ro­nii ro­șii vor con­tro­lul la Co­tro­ceni și vor să fie foarte si­guri că‑l ob­țin. Nici un alt can­di­dat nu le-ar da această cer­ti­tu­dine. Dar cu doar 37% ob­ți­nuți pe pro­pria poză pusă pe toate afi­șele elec­to­rale nici șansele lui nu sunt prea bune. De unde va scoate res­tul de 14% ca să câștige? Cine să vină și să‑l vo­teze? Cum să se bată cu Iohan­nis, că­ruia nu‑i poate im­puta nici tă­ieri de sa­la­rii, nici ma­ni­pu­la­rea jus­ti­ției, nici ile­ga­li­tăți trecute?

An­tena 3 să tra­iască, că deja s‑au apu­cat să lu­creze în sen­sul dis­tru­ge­rii ima­gi­nii sa­su­lui. Pe bu­r­ti­e­rele emi­siu­ni­lor au apă­rut deja me­saje de ge­nul “Iohan­nis, omul lui Bă­sescu”. Dacă nu poți să‑l acuzi di­rect, asociază‑l cu di­a­vo­lul. Des­tul de ieftin și ușor de com­bă­tut, însă. Me­sa­jul nu prinde de­cât la elec­to­ra­tul care deja vota cu Ponta. Cu așa ceva nu con­vingi pe cei ne­u­tri să treacă de par­tea ta.

Dreapta po­li­tică mai are un po­ten­țial as în mâ­necă, pe care s‑ar pu­tea de­cide să‑l fo­lo­sească: MRU. Cu o po­pu­la­ri­tate per­so­nală des­tul de mare, cu ex­pe­riență po­li­tică des­tul de bună și cu ștai­ful de in­te­lec­tual și di­plo­mat, MRU poate face un tan­dem foarte pu­ter­nic cu Iohan­nis, îm­pre­ună re­pre­zen­tând cam tot ceea ce ca­ută ale­gă­to­rul de dreapta: un tre­cut lip­sit de co­rup­ție, com­pe­tență do­ve­dită, dis­curs echi­li­brat si ra­țio­nal, re­zul­tate măsurabile.

Iar dacă Ponta can­di­dează, tre­buie să-și de­pună man­da­tul de pre­mier, pare-mi-se. Adică gu­vern nou. Adică hai la Co­tro­ceni să de­sem­năm prim-mi­nis­trul. Adică ce-ar fi dacă Bă­sescu no­mi­na­li­zează PNL-ul să facă gu­vern? De­ranj! Nervi con­su­mați, agi­ta­ție, aten­ția abă­tută de la cam­pa­nia de pre­zi­den­ți­ale. Nasol.

Cât des­pre con­tro­lul con­si­li­i­lor ju­de­țene, nea Vic­tor Vi­o­rel tre­buie acum să se ducă cu să­ru­’­mâna la “sal­tim­ban­cul cu cra­vată mov”, după cum îl ca­ta­loga nu de­mult pe Dan Dia­co­ne­scu. Faza mișto e că Dia­co­ne­scu — sal­tim­banc ade­vă­rat — nu se vinde pe moca. Se vi­sează mi­nis­tru al trans­por­tu­ri­lor sau al di­as­po­rei, de unde să își poată face din nou pu­blic show-ul cu sen­zațio­na­lisme care l‑a fă­cut po­li­ti­cian. Deci e de vă­zut ce preț va plăti Ponta pen­tru o ast­fel de asociere.

Una peste alta, o să avem o vară și o toamnă în care n‑o să ne plic­ti­sim. Asta e si­gur. Cât des­pre eco­no­mie, o să meargă sin­gură că ori­cum gu­ver­nul n‑ar fi în stare de­cât sa‑i pună bețe în roate.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.