Ha­bar n‑am dacă Bă­sescu a avut sau nu de a face cu ale­ge­rea Ele­nei Udrea ca pre­șe­dinte al PMP. Însă sunt ab­so­lut si­gur că miș­ca­rea asta în­seamnă fi­na­lul aces­tui par­tid. Și zău dacă pri­cep cum au ju­de­cat cei care au votat‑o atât de co­ple­și­tor — nu poate fi vorba de­cât ori de pros­tie, ori de in­te­rese per­so­nale. Prima ipo­teză e ex­trem de pla­u­zi­bilă, n‑ar fi nici pe de­parte prima oară când pros­tia s‑ar ma­ni­festa în ast­fel de pri­le­juri — în fond cum a ajuns Ge­o­ană can­di­dat la pre­șe­din­ție sau Ponta pre­șe­dinte al PSD? A doua va­ri­antă îmi este însă com­plet obs­cură. In­tu­iesc că se în­vârt ceva in­te­rese în ju­rul par­ti­du­lui cu pri­cina, dar ce anume nu-mi dă prin minte. Pro­ba­bil că tim­pul ne va lămuri.

Să‑i lă­săm pu­țin de o parte pe cei de la PMP și pe am­bi­țioasa lor pre­șe­dintă. Să re­ve­nim la dom­nul Bă­sescu, pen­tru că PMP era sor­tit să fie pro­iec­tul său po­li­tic, lo­cul unde să se în­toarcă și să-și con­ti­nuie ca­riera pu­blică. Să zi­cem că sun­tem în de­cem­brie, peste ju­mă­tate de an. Man­da­tul la Co­tro­ceni se în­cheie, predă sca­u­nul ur­mă­to­ru­lui pre­șe­dinte și se duce la par­tid. Ce ur­mează? Le­nuța își de­pune de­mi­sia și or­ga­ni­zează con­gres ex­tra­or­di­nar ca să‑l aleagă pe Bă­sescu pre­șe­din­tele par­ti­du­lui? Atunci de ce n‑au păs­trat in­te­ri­ma­tul lui To­mac pănă atunci, dacă tot e pro­vi­zo­rie ale­ge­rea? Sau poate că nu de­mi­sio­nează ma­dam Udrea, iar Bă­sescu e și el pe-acolo, pre­șe­dinte de onoare, ceva… Cum va ac­ționa po­li­tic dintr‑o ast­fel de po­zi­ție? Va mai avea vreo gre­u­tate opi­nia sa?

Foarte multe în­tre­bări, prea pu­ține răs­pun­suri ra­țio­nale. Dacă uni­ta­tea drep­tei se re­a­li­zează — fi­ind deja clar că PMP este în afara aces­tui pro­iect — ro­lul lui Bă­sescu este mult di­mi­nuat. Pu­te­rea lui de ne­go­ci­ere este slă­bită de im­po­tența ce­lor 6% ob­ți­nuți la eu­ro­par­la­men­tare, iar oa­me­nii care‑l în­con­joară în par­tid nu fac de­cât să‑l tragă îna­poi. Dacă to­tuși PNL și PDL nu se în­țe­leg până la urmă, am­bele par­tide vor avea re­ti­cențe să co­la­bo­reze cu el ca să nu ali­men­teze acu­za­ți­ile de bă­sism care vor veni de la PSD. Pen­tru că, ori­cât de bi­zar ar pă­rea, bă­sis­mul este hră­nit chiar de du­ș­ma­nii cei mai aprigi ai lui Bă­sescu. Fără an­ti­bă­sism, per­so­na­jul se stinge trep­tat, de­vine ne­re­le­vant. Nu mai are func­ție, nu are par­tid, nu are pu­tere. Cota sa de po­pu­la­ri­tate e sus­ți­nută de cei care urăsc PSD-ul. Cum nici PNL, nici PDL nu au in­te­re­sul de a‑l va­lo­ri­fica po­li­tic pe vi­i­to­rul fost pre­șe­dinte, dis­tan­ța­rea de el și tre­ce­rea sa în um­bră nu pot fi de­cât be­ne­fice pen­tru ele însele.

Fie că a sprijinit‑o dis­cret pe Udrea să de­vină pre­șe­dinte PMP, fie că a lăsat‑o să-și ad­ju­dece sin­gură po­zi­ția de con­du­cere în par­tid, Bă­sescu s‑a si­nu­cis po­li­tic. În con­tex­tul ac­tual — dacă nu face o miș­care su­prin­ză­toare, pe care ni­meni n‑a anticipat‑o încă — șansele sale de a re­veni în po­li­tică sunt nule. Și până la urmă soarta omu­lui po­li­tic Bă­sescu mă in­te­re­sează mai pu­țin atâta timp cât ideea de jus­ti­ție in­de­pen­dentă și de stat de drept este pre­lu­ată cu suc­ces de un alt grup po­li­tic. Dacă Iohan­nis se po­zi­țio­nează în pos­tura de apă­ră­tor al aces­tor va­lori, dis­pa­ri­ția lui Bă­sescu de pe scena po­li­tică e chiar un lu­cru bun. Ro­lul lui se va fi încheiat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Din­tre ata­tea fe­luri de‑a muri/trai — sa ti‑l alegi pe cel mai la­men­ta­bil, asta da performanta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.