Tra­ian Bă­sescu pare să fie în ul­tima vreme ținta unui atac con­cer­tat asu­pra ima­gi­nii sale, iar in­ten­ția nu poate fi alta de­cât eli­mi­na­rea sa de pe scena po­li­tică. Par­ti­dul pe care l‑a fon­dat ca pe un po­ten­țial nu­cleu de co­a­gu­lare a drep­tei l‑a tră­dat și el prin ale­ge­rea in­de­zi­ra­bi­lei vră­ji­toare Udrea ca pre­șe­dinte. Peste as­tea vine scan­da­lul cu fra­tele său, care mi se pare stâr­nit de pro­fe­si­o­niști ce știu cum să orches­treze in­for­ma­ți­ile în me­dia pen­tru un efect ma­xim. Și pen­tru că toate nu erau parcă în­de­a­juns, acum se ada­ugă și ur­mă­ri­rea pe­nală a ginerelui.

Dar jus­ti­ția nu se li­mi­tează la doar atât. În ul­tima vreme avem o cas­cadă de ares­tări și tri­mi­teri în ju­de­cată, de la par­la­men­tari la pri­mari, de la ba­roni lo­cali la șefi de po­li­ție. Co­rup­ție, mită, furt, tra­fic de in­flu­ență, fals și uz de fals — toate aceste fapte sunt aso­ci­ate unor nume mai mult sau mai pu­țin so­nore din po­li­tică și ad­mi­nis­tra­ție, ge­ne­rând ima­gi­nea unei țări pu­trede până la mă­duva oa­se­lor. Poate că‑i târ­ziu să în­ce­pem acum o ast­fel de vin­de­care, dar dacă mai avem o șansă ea nu poate fi de­cât exorci­zarea răului.

Cu glas tot mai stins, Bă­sescu se pre­tinde ar­ti­za­nul aces­tei des­că­tu­șări a jus­ti­ției, însă e tot mai pu­țin cre­di­bil. Ad­mit că toate aceste ac­țiuni ale DNA din ul­tima vreme — in­clu­siv cele ce‑l pri­vesc pe fra­tele și gi­ne­rele său — de­mon­strează că te­o­ria cu jus­ti­ția bă­sistă este falsă. Însă nici ac­tu­ala pu­tere — Ponta, Vo­i­cu­lescu et co — nu are con­tro­lul. Cine atunci este în spa­tele aces­tor fi­na­li­zări de do­sare pe­nale, ares­tări spec­ta­cu­loase și zvo­nuri meș­te­șu­git lă­sate să scape în mass-me­dia? Cine con­tro­lează de fapt toate aceste sfori? Pen­tru că cele mai multe din­tre ca­uze nu sunt re­cente, nu s‑au în­tâm­plat zi­lele tre­cute, ci cu des­tul timp în urmă. Cine a dat sem­na­lul cu­ră­țe­niei ge­ne­rale? Răs­pun­sul nu cred că‑l știe ni­meni pe de‑a întregul.

Dar pre­su­pu­nând că există ci­neva care di­ri­jează aceste suc­cese ale jus­ti­ției, nu pot de­cât să con­clu­zio­nez că Bă­sescu a de­ve­nit un im­pe­di­ment de care “ei” tre­buie să se de­ba­ra­seze. Ro­lul lui pe scena po­li­tică s‑a în­che­iat. Sci­ziu­nea pe care o pro­duce la nive­lul Ro­mâ­niei și al cla­sei po­li­tice îm­pie­dică evo­lu­ți­ile po­li­tice dezi­ra­bile. Iar dreapta po­li­tică, atât cât mai poate fi ea iden­ti­fi­cată ide­o­lo­gic, tre­buie să-și gă­sească ca­lea de a în­vinge par­ti­dul-stat PSD de­li­mi­tându-se net de Bă­sescu, care alt­min­teri i‑ar atârna de pi­cior ca o bilă a condamnatului.

Ma­u­rul tre­buie să moară.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Cap­cana per­fecta. Ai ca­zut in sfar­sit in ea. “Ma­u­rul tre­buie sa moara” este echi­va­lent cu “in sfar­sit m‑am con­vins ca Ba­sescu e vi­no­vat de toate re­lele”. Asta au in­cer­cat sa in­duca “Vo­i­cu­les­cie­nii” in ul­ti­mii ani. Si uite ca au re­u­sit si in ca­zul tau. Nu. Nu e Ba­sescu vi­no­vat de toate re­lele. Nici de im­po­tenta drep­tei, nici de idi­o­te­nia si go­la­ni­ile lui fra­te’su, nici de sme­che­ri­ile lu’ gi­ne­rica. Ba­sescu e un om cu bune si rele, care a con­dus tara asta mai bine sau mai prost, care are me­rite si vinovatii.
  Dreapta va in­vinge can­ce­rul PSD atunci cand va pu­tea sa co­a­gu­leze in ju­rul ei oa­meni cu min­tea clara si cu do­rinta de a o rupe cu go­la­ni­ile. Este ade­va­rat ca o dreapta au­ten­tica si pu­ter­nica nu se poate re­a­liza in ju­rul lui Ba­sescu. Tim­pul lui a tre­cut. Dar nu pe cri­te­rii de vi­no­va­tie. Ci pe cri­te­rii na­tu­rale. Ori­cine de­vine ana­cro­nic la un mo­ment dat.

 2. Serban Alexe

  Adica in­te­re­sele lui Ba­sescu erau ca alt­ci­neva, si nu Udrea, sa con­duca PMP-ul.

  Eu nu cred de­loc in ipo­teza asta, mi se pare ca PMP+Udrea sunt 100% cre­a­tia lui Ba­sescu, dupa chi­pul si ase­ma­na­rea lui, si nu misca alt­fel de­cat le dic­teaza nen’su.

  Dealt­fel, asta se vede si din de­cla­ra­ti­ile lui Ba­sescu: Udrea era de ceva timp pre­se­din­tele PMP, si to­tusi Ba­sescu isi ex­prima fa­tis sus­ti­ne­rea fata de ei, ex­pli­cand cum va vota el PMP-ul.

 3. Sorin Sfirlogea

  Ser­ban Vreau să spun că par­ti­dul, dacă ar fi func­țio­nat ca un ve­ri­ta­bil nu­cleu de co­a­gu­lare al drep­tei, ar fi tre­buit să dezvolte “an­ti­cor­pii” care să‑l scape de Udrea și gașca ei, in­di­fe­rent dacă Bă­sescu o sus­ți­nea sau nu. PMP i‑a tră­dat in­te­re­sele, cred că era for­mu­la­rea corectă.

 4. Gheorghe Roman

  BASE e ca o moara de vant. Mai da din aripi din cand in cand ‚dar nu mai poate face nimic.

 5. Serban Alexe

  “Par­ti­dul pe care l‑a fon­dat ca pe un po­ten­țial nu­cleu de co­a­gu­lare a drep­tei l‑a tră­dat și el prin ale­ge­rea in­de­zi­ra­bi­lei vră­ji­toare Udrea ca președinte.”

  Nu in­te­leg, ce vrea sa in­semne asta ? Ca Ba­sescu ar fi vrut pe alt­ci­neva in frun­tea PMP-ului, si PMP-ul s‑a raz­vra­tit si n‑a fa­cut cum a vrut nen’su ? 🙂

 6. Alice

  Ma­u­rul și vră­ji­toa­rea. sorin.sfirlogea.com/2014/05/27/vrajitoarea-trebuie-sa-piara
  Sunt cu­ri­oasă dacă noua or­dine jus­ti­țiară îi dă târ­coale și lui Udrea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.