Nem tudom biped

Din­tre mul­tele por­to­fo­lii care alcă­tu­iesc guver­nul Româ­niei, pro­ba­bil că doar câteva sunt ace­lea pen­tru care o bună limba română este o con­di­ție sine qua non. Între aceste puține minis­tere, cel al cul­tu­rii este cap de listă, disputându‐si întâi­e­ta­tea în acest cla­sa­ment sui‐generis cu edu­ca­ția. Veți spune că în Româ­nia avem de ase­me­nea cul­tură și edu­ca­ție maghiară – așa e, însă când peste 90% din popu­la­ție tră­iește în cul­tura năs­cută din limba română veți fi poate de acord că cel ce stă în frun­tea aces­tor minis­tere tre­buie să stă­pâ­nească instru­men­tul prin­ci­pal al dome­ni­u­lui ce își pro­pune să‐l ges­tio­neze.

Înseamnă asta că în Româ­nia nu putem avea un maghiar ca minis­tru al cul­tu­rii? Firește că nu. Însă per­soana care ocupă această dem­ni­tate tre­buie să înde­pli­nească – în opi­nia mea – două con­di­ții: să aibă un bagaj cul­tu­ral româ­nesc decent și să (re)cunoască limi­tele aces­tui bagaj. Căci nimeni nu poate pre­tinde că a cuprins în cunoaș­te­rea sa întreaga cul­tură română, deci orice pre­ten­ție de exha­us­ti­vi­tate e cel puțin ridi­colă.

Aces­tea fiind spuse, hai­deți să ne amu­zăm puțin împre­ună cu doamna Roza­lia Biro, minis­tru al cul­tu­rii proas­păt desem­nat de UDMR, într‐o farsă orches­trată de bine­cu­nos­cu­tul Daniel Buz­du­gan pe vre­mea când doamna în cauză era vice­pri­mar la Ora­dea. Cum spu­neam, dacă doamna Biro și‐ar fi recu­nos­cut limi­tele de înțe­le­gere a lim­bii române, toată scena n‐ar mai fi avut loc. Nu tre­buia decât să spună sim­plu: nem tudom biped!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu