Din­tre mul­tele por­to­fo­lii care al­că­tu­iesc gu­ver­nul Ro­mâ­niei, pro­ba­bil că doar câ­teva sunt ace­lea pen­tru care o bună limba ro­mână este o con­di­ție sine qua non. În­tre aceste pu­ține mi­nis­tere, cel al cul­tu­rii este cap de listă, dis­pu­tându-si în­tâi­e­ta­tea în acest cla­sa­ment sui-ge­ne­ris cu edu­ca­ția. Veți spune că în Ro­mâ­nia avem de ase­me­nea cul­tură și edu­ca­ție ma­ghiară — așa e, însă când peste 90% din po­pu­la­ție tră­iește în cul­tura năs­cută din limba ro­mână veți fi poate de acord că cel ce stă în frun­tea aces­tor mi­nis­tere tre­buie să stă­pâ­nească in­stru­men­tul prin­ci­pal al do­me­ni­u­lui ce își pro­pune să‑l gestioneze.

În­seamnă asta că în Ro­mâ­nia nu pu­tem avea un ma­ghiar ca mi­nis­tru al cul­tu­rii? Fi­rește că nu. Însă per­soana care ocupă această dem­ni­tate tre­buie să în­de­pli­nească — în opi­nia mea — două con­di­ții: să aibă un ba­gaj cul­tu­ral ro­mâ­nesc de­cent și să (re)cunoască li­mi­tele aces­tui ba­gaj. Căci ni­meni nu poate pre­tinde că a cu­prins în cu­noaș­te­rea sa în­treaga cul­tură ro­mână, deci orice pre­ten­ție de exha­us­ti­vi­tate e cel pu­țin ridicolă.

Aces­tea fi­ind spuse, hai­deți să ne amu­zăm pu­țin îm­pre­ună cu doamna Ro­za­lia Biro, mi­nis­tru al cul­tu­rii proas­păt de­sem­nat de UDMR, într‑o farsă orches­trată de bi­ne­cu­nos­cu­tul Da­niel Bu­z­du­gan pe vre­mea când doamna în ca­uză era vi­ce­pri­mar la Ora­dea. Cum spu­neam, dacă doamna Biro și-ar fi re­cu­nos­cut li­mi­tele de în­țe­le­gere a lim­bii ro­mâne, toată scena n‑ar mai fi avut loc. Nu tre­buia de­cât să spună sim­plu: nem tu­dom biped!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.