În piața IT ro­mâ­nească se es­ti­mează că sunt cam 64.000 de pro­fe­si­o­niști. Anual sunt pu­bli­cate cam 5–6.000 de jo­buri dis­po­ni­bile, însă doar în jur de 3.000 sunt ocu­pate în urma pro­ce­su­lui de re­cru­tare. Pe de altă parte Eu­ropa pare să aibă un de­fi­cit de forță de muncă în do­me­niul IT de vreo 300.000 de oa­meni, iar unele voci spun că în anii ur­mă­tori de­fi­ci­tul va crește că­tre ju­mă­tate de milion.

Ro­mâ­nia are o po­zi­ție pri­vi­le­gi­ată în această piață IT: oa­meni des­tul de bine pre­gă­tiți, cos­turi re­la­tiv scă­zute. O mul­țime de firme în­cearcă să uti­li­zeze aceste re­surse în ul­tima vreme, des­chi­zându-și cen­tre de dezvol­tare în Ro­mâ­nia. În plus ex­por­tăm o mul­țime de ti­neri ab­sol­venți de IT în ță­rile vestice.

Si­tu­a­ția din Ucraina a ară­tat mul­tor com­pa­nii oc­ci­den­tale că ex­tin­de­rea afa­ce­ri­lor din­colo de gra­ni­țele NATO com­portă niște ris­curi demne de luat în seamă. Pe fon­dul aces­tei con­clu­zii unele își re­lo­chează afa­ce­rile mai la vest, de pildă la noi.

Po­li­teh­nica scoate vreo 500 de ab­sol­venți pe an, adică o creș­tere anu­ală de 0,8%. Dacă ad­mi­tem că spe­cia­liș­tii IT ac­tu­ali au vâr­ste cu­prinse în­tre 25 și 45 de ani, în­seamnă că rata anu­ală de re­tra­gere (pen­sio­nare) va fi de circa 3.200 de oa­meni pe an. Si­gur, nu acum, ci în­ce­pând peste 20 de ani, când vom avea vreo 74.000 de spe­cia­liști (64.000 + 20 ani x 500 absolvenți/an, con­si­de­rând că ex­por­tul de forță de muncă e zero). Dacă ne în­tre­băm și cum vor evo­lua pro­fe­sio­nal acești oa­meni, câți din­tre ei vor mai re­uși să fie per­for­manți la 50–60 de ani, câți vor alege alte me­se­rii, re­tră­gându-se din do­me­niu îna­inte de pen­sie, pu­tem ad­mite că s‑ar pu­tea ca rata anu­ală de re­tra­gere să fie chiar mai mare.

Și-atunci mă în­treb: de ce nu-și mă­rește Po­li­teh­nica ca­pa­ci­ta­tea de pre­gă­tire în do­me­niul IT? De ce sta­tul ro­mân nu se­si­zează oport­u­ni­ta­tea de a de­veni cen­trul de ex­per­tiză IT al Eu­ro­pei și nu so­li­cită mi­nis­te­ru­lui edu­ca­ției să ac­țio­neze în acest sens?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.