IT‐ul ca brand de țară

În piața IT româ­nească se esti­mează că sunt cam 64.000 de pro­fe­si­o­niști. Anual sunt publi­cate cam 5–6.000 de joburi dis­po­ni­bile, însă doar în jur de 3.000 sunt ocu­pate în urma pro­ce­su­lui de recru­tare. Pe de altă parte Europa pare să aibă un defi­cit de forță de muncă în dome­niul IT de vreo 300.000 de oameni, iar unele voci spun că în anii urmă­tori defi­ci­tul va crește către jumă­tate de milion.

Româ­nia are o pozi­ție pri­vi­le­gi­ată în această piață IT: oameni des­tul de bine pre­gă­tiți, cos­turi rela­tiv scă­zute. O mul­țime de firme încearcă să uti­li­zeze aceste resurse în ultima vreme, deschizându‐și cen­tre de dezvol­tare în Româ­nia. În plus expor­tăm o mul­țime de tineri absol­venți de IT în țările ves­tice.

Situ­a­ția din Ucraina a ară­tat mul­tor com­pa­nii occi­den­tale că extin­de­rea afa­ce­ri­lor din­colo de gra­ni­țele NATO com­portă niște ris­curi demne de luat în seamă. Pe fon­dul aces­tei con­clu­zii unele își relo­chează afa­ce­rile mai la vest, de pildă la noi.

Poli­teh­nica scoate vreo 500 de absol­venți pe an, adică o creș­tere anu­ală de 0,8%. Dacă admi­tem că spe­cia­liș­tii IT actu­ali au vâr­ste cuprinse între 25 și 45 de ani, înseamnă că rata anu­ală de retra­gere (pen­sio­nare) va fi de circa 3.200 de oameni pe an. Sigur, nu acum, ci înce­pând peste 20 de ani, când vom avea vreo 74.000 de spe­cia­liști (64.000 + 20 ani x 500 absolvenți/an, con­si­de­rând că expor­tul de forță de muncă e zero). Dacă ne între­băm și cum vor evo­lua pro­fe­sio­nal acești oameni, câți din­tre ei vor mai reuși să fie per­for­manți la 50–60 de ani, câți vor alege alte mese­rii, retrăgându‐se din dome­niu îna­inte de pen­sie, putem admite că s‐ar putea ca rata anu­ală de retra­gere să fie chiar mai mare.

Și‐atunci mă întreb: de ce nu‐și mărește Poli­teh­nica capa­ci­ta­tea de pre­gă­tire în dome­niul IT? De ce sta­tul român nu sesi­zează oport­u­ni­ta­tea de a deveni cen­trul de exper­tiză IT al Euro­pei și nu soli­cită minis­te­ru­lui edu­ca­ției să acțio­neze în acest sens?Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu