Vic­tor Ponta a in­trat în li­nie dreaptă că­tre fi­na­lul ca­ri­e­rei sale po­li­tice. Gră­bit să se îna­lțe mai de­vreme de­cât îi era tim­pul, ac­tu­a­lul pre­șe­dinte al PSD nu ob­servă sau nu poate evita cap­cana pe care pro­priul par­tid i‑a întins‑o. Dacă va câștiga ale­ge­rile va pă­răsi par­ti­dul, dacă nu le va câștiga va plăti po­li­tic prin de­mi­te­rea din frun­tea par­ti­du­lui. O ie­șire din prim-plan cam prea ra­pidă pen­tru un po­li­ti­cian de nici cinci­zeci de ani.

Pre­vi­zi­bil sau nu, Ponta se în­dreaptă spre o cam­pa­nie elec­to­rală fun­damen­ta­list-na­țio­na­listă. Cele două teme prin­ci­pale par că vor fi or­to­do­xia și et­nia ro­mână, ca ele­mente de an­ti­teză față de con­tra­can­di­da­tul său, Iohan­nis. La prima ve­dere pare o stra­te­gie sim­plistă, nu foarte greu de de­mon­tat printr-un dis­curs ra­țio­nal. Ape­lul la re­li­gie și la et­nie nu aduce nici un ar­gu­ment în fa­voa­rea per­for­man­țe­lor vi­i­to­ru­lui pre­șe­dinte. Însă im­pac­tul emo­țio­nal este ex­trem de pu­ter­nic, mai ales la ro­mâni, că­rora dis­cur­su­rile or­to­dox-na­țio­na­liste le umezesc ochii și le în­moaie ini­mile. E așa de plă­cut să ți se gâ­dile or­go­liul atunci când n‑ai prea multă minte!

Nu cred că sunt multe per­soane așa de lip­site de orice Dum­ne­zeu cum e Ponta. Ac­țiu­nile sale de până acum îl pla­sează mai de­grabă în ta­băra oport­u­niș­ti­lor lip­siți de scru­pule, gata să spună și să facă orice pen­tru a‑și atinge țe­lu­rile per­so­nale. Fap­tul că pe­da­lează pe va­lo­rile creș­tine ar pu­tea să‑i joace niște feste ne­plă­cute în ca­zul unor con­frun­tări di­recte, pen­tru că se ex­pune unei ana­lize mo­ral-creș­tine a ac­țiu­ni­lor sale — vezi pla­gi­a­tul, ca­zul Duicu, pro­mi­siu­nile elec­to­rale ne­a­co­pe­rite șamd.

De alt­fel, ne­fi­ind obiș­nuit cu ea, Ponta ma­ne­vrează des­tul de prost re­torica or­to­doxă. Aflat la No­vaci pen­tru a eva­lua pa­gu­bele pro­duse de inun­da­ții, pre­mi­e­rul a spus că Dum­ne­zeu aran­jează lu­cru­rile mai bine și ast­fel el își lansează can­di­da­tura prin­tre oa­me­nii aflați în ne­caz, așa cum îi șade bine unui pre­șe­dinte im­pli­cat. Pro­ba­bil că nici nu a re­a­li­zat gafa pe care a făcut‑o: Dum­ne­zeu a aran­jat niște inun­da­ții care au omorât doi oa­meni și au pro­dus pa­gube foarte mari doar ca să‑l aducă pe el, Ponta sal­va­to­rul, în prim-plan. Ce să spun, te­ri­bil dis­curs al unui creștin!

Zia­rul Gân­dul a fă­cut un mic son­daj prin­tre oa­me­nii po­po­ru­lui PSD, la Con­si­liul Na­țio­nal de la Crai­ova, unde Ponta și‑a lan­sat can­di­da­tura, în­cer­când să afle ce au de re­pro­șat con­tra­can­di­da­tu­lui li­be­ral. Nive­lul de pros­tie și lipsă de in­for­ma­ție este ha­lu­ci­nant, cre­ti­no­i­zii pe­se­diști fac afir­ma­ții care te lasă cu gura căs­cată: Iohan­nis nu are nume ro­mâ­nesc, nu e ro­mân, nu l‑a năs­cut mă-sa în Ro­mâ­nia, nu e de la noi din țară, nu a de­mon­strat ca ro­mân. Ima­gi­nați-vă că ăș­tia nu‑s mem­brii de rând ai PSD, ci oa­meni tri­miși să re­pre­zinte fi­li­a­lele la un con­si­liu național.

Iar con­clu­zia fi­nală o dă chiar unul din­tre ei: nu­mai un ro­mân ne poate duce acolo unde me­ri­tăm. Ascultându‑i cât de im­be­cili sunt, îmi dau seama că acolo unde me­rită ei să se afle nu‑i poate duce — într-ade­văr — de­cât Ponta. În Pesedistan.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.