De­vine tot mai evi­dent că tema re­li­gi­oasă va fi una ex­trem de im­por­tantă în cam­pa­nia elec­to­rală pen­tru Co­tro­ceni. Pen­tru prima oară în ale­ge­rile din Ro­mâ­nia bi­se­rica or­to­doxă este in­clusă aproape ofi­cial în staff-ul unui can­di­dat. Ponta a lan­sat sub­til su­biec­tul, răs­pun­zând unei pro­vo­cări pe care n‑a lansat‑o ni­meni: să nu fie acu­zat că e ro­mân și or­to­dox, așa e el și așa o să moară. În­cep să in­tu­iesc cum se vor de­rula lu­cru­rile: el per­so­nal nu va in­clude ni­mic re­li­gios în dis­cur­sul său, dar trâm­bi­țele de par­tid — gen Ghiță TV și An­te­nele — vor marșa in­tens pe ideea că el e sin­gu­rul re­pre­zen­tant al ro­mâ­nis­mu­lui or­to­dox. Dacă vreun con­tra­can­di­dat îl va lua la în­tre­bări des­pre aceste me­saje pu­blice, Ponta se va pre­vala din nou de drep­tul său de a fi mân­dru că e ro­mân și or­to­dox, sub­li­ni­ind că nu tre­buie să‑l acuze ni­meni pen­tru ori­gi­nile și con­vin­ge­rile sale. Cum s‑ar zice nici us­tu­roi n‑a mân­cat, nici gura nu‑i mi­roase. Deja a început…

La Ghiță TV fi­e­care con­tra­can­di­dat este “in­cri­mi­nat” re­li­gios. Toți au pro­bleme se­ri­oase cu bi­se­rica, nu doar din ca­uza apar­te­nen­ței la alt cult. Adică apar­te­nența la alt cult este o pro­blemă. Lu­te­ra­nis­mul e tri­mis în de­ri­zo­riu, fi­ind re­pre­zen­tat sim­bo­lic. Orice lu­te­ran e dez­a­van­ta­jat în cursa pen­tru pre­șe­din­ție, aflăm de la re­por­te­rul pos­tu­lui Ghiță TV, adică Iohan­nis e out. Tă­ri­ceanu nu e doar ro­mano-ca­to­lic, dar a mai și sem­nat să in­tre în Ro­mâ­nia pen­ti­cos­ta­lii — aici se mi­zează din nou pe in­to­le­ranța re­li­gi­oasă a elec­to­ru­lui ro­mân. Ke­le­men Hu­nor e tot ro­mano-ca­to­lic, iar pă­ca­tul său e că a dat din sub­or­di­nea sa cul­tele, tre­cându-le di­rect sub prim-mi­nis­tru. Cu alte cu­vinte s‑a spă­lat pe mâini de bi­se­rică. Nț­ț­țțț, așa ceva nu se face! Mo­nica Ma­co­vei s‑a con­ver­tit de la or­to­do­xie la greco-ca­to­li­cism — gre­șe­ală fun­damen­tală în ochii or­to­do­xiei. În ce‑l pri­vește pe MRU, se spune că e în secta mo­zaică și că a dis­pus scoa­te­rea icoa­ne­lor din pa­la­tul Vic­to­ria când a fost pre­mier, dar nu se știe si­gur dacă e ade­vă­rat — in­si­nu­a­rea însă e su­fi­cientă. Apropo: mo­zais­mul e o re­li­gie, nu o sectă.

Dar să nu‑i ui­tăm nici pe po­ten­ți­a­lii can­di­dați și să‑i desfi­in­țăm, pen­tru orice even­tu­a­li­tate: Emil Boc e un pen­ti­cos­tal care nu a dat te­re­nuri în Cluj pen­tru bi­se­rici noi, iar Dan Dia­co­ne­scu a su­pă­rat bi­se­rica pen­tru că a adus în te­le­vi­ziu­nea sa o sectă con­tro­ver­sată. Și nu e bine să su­peri bi­se­rica ortodoxă…

Nu mai vrem un pre­șe­dinte ju­că­tor, ci un pa­tri­arh. Iar eu unul tind să fiu de acord, pen­tru că dacă iese Ponta pre­șe­dinte… Dum­ne­zeu cu mila.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.