Ponta, președintele patriarh

Devine tot mai evi­dent că tema reli­gi­oasă va fi una extrem de impor­tantă în cam­pa­nia elec­to­rală pen­tru Cotro­ceni. Pen­tru prima oară în ale­ge­rile din Româ­nia bise­rica orto­doxă este inclusă aproape ofi­cial în staff‐ul unui can­di­dat. Ponta a lan­sat sub­til subiec­tul, răs­pun­zând unei pro­vo­cări pe care n‐a lansat‐o nimeni: să nu fie acu­zat că e român și orto­dox, așa e el și așa o să moară. Încep să intu­iesc cum se vor derula lucru­rile: el per­so­nal nu va include nimic reli­gios în dis­cur­sul său, dar trâm­bi­țele de par­tid – gen Ghiță TV și Ante­nele – vor marșa intens pe ideea că el e sin­gu­rul repre­zen­tant al româ­nis­mu­lui orto­dox. Dacă vreun con­tra­can­di­dat îl va lua la între­bări des­pre aceste mesaje publice, Ponta se va pre­vala din nou de drep­tul său de a fi mân­dru că e român și orto­dox, sub­li­ni­ind că nu tre­buie să‐l acuze nimeni pen­tru ori­gi­nile și con­vin­ge­rile sale. Cum s‐ar zice nici ustu­roi n‐a mân­cat, nici gura nu‐i miroase. Deja a înce­put…

La Ghiță TV fie­care con­tra­can­di­dat este "incri­mi­nat" reli­gios. Toți au pro­bleme seri­oase cu bise­rica, nu doar din cauza apar­te­nen­ței la alt cult. Adică apar­te­nența la alt cult este o pro­blemă. Lute­ra­nis­mul e tri­mis în deri­zo­riu, fiind repre­zen­tat sim­bo­lic. Orice lute­ran e dez­a­van­ta­jat în cursa pen­tru pre­șe­din­ție, aflăm de la repor­te­rul pos­tu­lui Ghiță TV, adică Iohan­nis e out. Tări­ceanu nu e doar romano‐catolic, dar a mai și sem­nat să intre în Româ­nia pen­ti­cos­ta­lii – aici se mizează din nou pe into­le­ranța reli­gi­oasă a elec­to­ru­lui român. Kele­men Hunor e tot romano‐catolic, iar păca­tul său e că a dat din sub­or­di­nea sa cul­tele, trecându‐le direct sub prim‐ministru. Cu alte cuvinte s‐a spă­lat pe mâini de bise­rică. Nțț­țțț, așa ceva nu se face! Monica Maco­vei s‐a con­ver­tit de la orto­do­xie la greco‐catolicism – gre­șe­ală fun­damen­tală în ochii orto­do­xiei. În ce‐l pri­vește pe MRU, se spune că e în secta mozaică și că a dis­pus scoa­te­rea icoa­ne­lor din pala­tul Vic­to­ria când a fost pre­mier, dar nu se știe sigur dacă e ade­vă­rat – insi­nu­a­rea însă e sufi­cientă. Apropo: mozais­mul e o reli­gie, nu o sectă.

Dar să nu‐i uităm nici pe poten­ți­a­lii can­di­dați și să‐i desfi­in­țăm, pen­tru orice even­tu­a­li­tate: Emil Boc e un pen­ti­cos­tal care nu a dat tere­nuri în Cluj pen­tru bise­rici noi, iar Dan Dia­co­ne­scu a supă­rat bise­rica pen­tru că a adus în tele­vi­ziu­nea sa o sectă con­tro­ver­sată. Și nu e bine să superi bise­rica orto­doxă…

Nu mai vrem un pre­șe­dinte jucă­tor, ci un patri­arh. Iar eu unul tind să fiu de acord, pen­tru că dacă iese Ponta pre­șe­dinte… Dum­ne­zeu cu mila.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu