Prea-or­to­do­xul can­di­dat la pre­șe­den­ția Ro­mâ­niei, ex­ce­lența sa ro­mâ­nească dom­nul Vic­tor Vi­o­rel Ponta, pro­fită și el cât poate de zi­lele as­tea cât mai e pre­mier și își asi­gură un loc în rai, ală­turi de cei drepți mi­ru­ind bi­se­rica ro­mână cu o or­do­nanță de ur­gență. Să fie de su­fle­tul mor­ți­lor ălora care o să‑l vo­teze prin ju­de­țele Te­le­or­man și Olt, unde — se știe — și mor­ții se scoală din groapă ca să sus­țină PSD-ul. No­uă­ș’pe mii de cân­tă­reți — mu­sai îi știți, sunt ăia care la slu­jbe  mor­măie ches­tii de ne­în­țe­les în ison cu taica popa — vor fi plătiți din ba­nii con­tri­bu­a­bi­li­lor care n‑au ne­voie de școli, spi­tale sau străzi, ci de cân­ta­rea înăl­ță­toare mi­lu­iește pre noi Doamne, după mare mila ta.

De par­tea sa, exa­ge­rat-de-fe­ri­ci­tul pa­tri­arh Da­niel a in­struit pe cei care se ocupă de PR-ul BOR să anunțe pu­blic că bi­se­rica nu se ames­tecă în dez­ba­teri po­li­tice — apropo de dis­cu­ți­ile re­cente des­pre can­di­dați or­to­do­cși, lu­te­rani sau pen­ti­cos­tali — dar după ăia va fi dat vreun te­le­fon lui dom’ Vic­tor ca să‑l li­niș­tească spunându‑i că treaba cu sus­ți­ne­rea rămâne cum au sta­bi­lit. Vic­tor Vi­o­rel i‑o fi mul­țu­mit de aju­tor, iar pa­tri­ar­hul i‑o fi răs­puns reamintindu‑i vorba ve­che din po­por: măi Vi­o­rele, mul­țu­mi­rea seacă ni­mă­nui nu‑i dragă — dă și tu ceva la cu­tia mi­lei că mare e pu­te­rea lui Dum­ne­zeu și te‑o ajuta la lu­cra­rea pe care ai început‑o!

ponta-patriarh

Cadoul candidatului Ponta pentru 19.000 de cântăreţi bisericeşti: o ordonanţă de urgenţă aprobată în secret

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.