Dacă mer­gem în pro­fun­zi­mea ca­u­ze­lor care de­ter­mină tra­se­is­mul pri­ma­ri­lor, con­sta­tăm că în­lă­tu­ra­rea lor nu e câ­tuși de pu­țin sim­plă, chiar și în con­di­ți­ile în care clasa po­li­tică ar con­veni în mod mi­ra­cu­los că această pro­blemă are ne­voie de o re­zol­vare du­ra­bilă. Pen­tru că — în fond — de ce stau cu mâna în­tinsă spre pu­tere pri­ma­rii lo­ca­li­tă­ți­lor din Ro­mâ­nia? Să lă­săm pen­tru o clipă la o parte in­te­re­sele lor per­so­nale și în­cli­na­ți­ile lor spre furt și co­rup­ție. Hai­deți să ne ima­gi­năm pen­tru o clipă că în Ro­mâ­nia au fost aleși pri­mari doar oa­meni co­recți și dor­nici să facă treabă. Ok, nu‑i un exer­ci­țiu ușor, admit…

Se spune ade­sea, mai ales în co­men­ta­ri­ile fă­cute de jur­na­liști, că ră­dă­cina tu­tu­ror re­le­lor este ab­sența unei re­ale des­cen­tra­li­zări, ceea ce face ca toți ba­nii să se adune la nivel cen­tral pen­tru a fi apoi îm­păr­țiți dis­cre­țio­nar că­tre pri­mă­ri­ile care sus­țin po­li­tic pu­te­rea. Să fie oare aceasta ră­dă­cina tu­tu­ror pro­ble­me­lor? Măr­tu­ri­sesc că și eu am cre­zut mult timp că da. Ca să nu aibă ne­voie de be­ne­vo­lența pu­te­rii cen­trale, pri­ma­rii ar tre­bui să dis­pună de fon­duri lo­cale, ge­ne­rate de co­mu­ni­ta­tea pe care o ad­mi­nis­trează și co­lec­tate di­rect în bu­ge­tul pri­mă­riei. Există de­si­gur și op­țiu­nea fon­du­ri­lor eu­ro­pene, dar nu poți con­cepe o ad­mi­nis­tra­ție lo­cală ba­zată ex­clu­siv pe fi­nan­ță­rile ex­terne. Hai să ve­dem care sunt po­si­bi­lele surse de ali­men­tare a bu­ge­tu­lui lo­cal. Pen­tru exem­plul nos­tru vă pro­pun să con­si­de­răm o lo­ca­li­tate cu 5000 de lo­cu­i­tori gru­pați în 1500 de gospodării.

În pri­mul rând ar fi im­po­zi­tele pe te­re­nuri in­tra­vi­lane, case și ma­șini. Ce sumă aduc as­tea? Pen­tru o gos­po­dă­rie de 1000 mp cu vreo 100 mp de aca­re­turi pe ea, im­po­zi­tul pe te­ren este cam 400 de lei/an, im­po­zi­tul pe clă­diri este de vreo 250 de lei/an. Să zi­cem că una din zece gos­po­dă­rii are un auto­tu­rism de 1400 cmc, ceea ce ar mai ge­nera circa 60 de lei/an im­po­zit auto. La nive­lul în­tre­gii co­mune s‑ar strânge 1500 x ( 400 + 250 + 60/10 ) lei, adică aproape 1.000.000 lei.

Ar mai fi apoi im­po­zi­tul pe te­re­nu­rile agri­cole. Pre­su­pu­nând că fi­e­care gos­po­dă­rie are o me­die de 5 hec­tare de te­ren agri­col în pro­pri­e­tate, im­po­zi­tul strâns ar fi pe un­deva pe la 500 de lei/an, adică încă 750.000 de lei, ceea ce ne duce la un to­tal de 1.750.000 de lei, în con­di­ți­ile în care toți își plă­tesc ta­xele la timp ceea ce ra­re­ori se în­tâm­plă. Fi­rește, pri­mă­ria are pro­pri­ile chel­tu­ieli — dacă so­co­tim sa­la­ri­ile a 15 an­ga­jați plus in­dem­ni­za­ți­ile con­si­li­e­ri­lor, plus chel­tu­ie­lile de în­tre­ți­nere ale pri­mă­riei pro­ba­bil ajun­gem pe un­deva în jur 500.000 de lei/an. Rămân deci vreo 1.250.000 de lei/an, adică vreo 285.000€ cu care să faci as­fal­ta­rea și re­pa­ra­rea stră­zi­lor, apă cu­rentă și ca­na­li­zare, ilu­mi­nat pu­blic, re­pa­ra­rea șco­lii și a că­mi­nu­lui cul­tu­ral și cine știe câte al­tele. Ce șanse ai ca pri­mar să te des­curci cu doar atât într‑o lo­ca­li­tate în care sunt o sută de mii de lu­cruri de făcut?

Pro­blema de fond nu este deci lipsa des­cen­tra­li­ză­rii, ci fap­tul că lo­ca­li­tă­țile Ro­mâ­niei sunt, în ma­jo­ri­ta­tea lor co­vâr­și­toare, fa­li­men­tare. Sursa re­ală de ve­ni­turi pe care des­cen­tra­li­za­rea ar putea‑o di­rec­ționa di­rect că­tre con­tu­rile pri­mă­riei sunt ta­xele pe ac­ti­vi­tăți eco­no­mice. Câtă vreme co­mu­nele Ro­mâ­niei sunt niște cen­tre de su­b­zis­tență ale unor ță­rani îm­bă­trâ­niți, iar ora­șele mici de pro­vin­cie sunt ci­mi­tire ale fos­tei in­dus­trii so­ci­a­liste, nu există spe­ranță de a în­drepta si­tu­a­ția. Des­cen­tra­li­za­rea ma­sivă ar ex­pune toate aceste lo­ca­li­tăți la un fa­li­ment ra­pid. Lip­site de con­tri­bu­ți­ile care vin din bu­ge­tul cen­tral pri­mă­ri­ile ar su­comba rând pe rând. Ca să re­ziste au ne­voie de ve­ni­turi din TVA și im­po­zit pe pro­fit (cele care ali­men­tează aproape 75% din bu­ge­tul de stat ac­tual), adică de in­ves­ti­ții eco­no­mice, de afaceri.

De ce in­sistă PSD cu des­cen­tra­li­za­rea? Pen­tru că vor să mute de­ci­zia îm­păr­țe­lii la nive­lul ju­de­țe­lor. Li­viu Drag­nea este îm­pă­ra­tul ba­ro­ni­lor PSD și nu-și do­rește alt­ceva de­cât un sis­tem pi­ra­mi­dal în vâr­ful că­ruia să se afle, spri­ji­nindu-se pe bo­ie­ri­mea ju­de­țeană, fi­de­li­zată prin dre­gă­to­ri­ile puse în mâna ei. În re­a­li­tate în­treg sis­te­mul ima­gi­nat de el și de sus­ți­nă­to­rii săi nu e alt­ceva de­cât o me­todă de a îm­părți două paie la trei măgari.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.