Două paie la trei măgari

Dacă mer­gem în pro­fun­zi­mea cau­ze­lor care deter­mină tra­se­is­mul pri­ma­ri­lor, con­sta­tăm că înlă­tu­ra­rea lor nu e câtuși de puțin sim­plă, chiar și în con­di­ți­ile în care clasa poli­tică ar con­veni în mod mira­cu­los că această pro­blemă are nevoie de o rezol­vare dura­bilă. Pen­tru că – în fond – de ce stau cu mâna întinsă spre putere pri­ma­rii loca­li­tă­ți­lor din Româ­nia? Să lăsăm pen­tru o clipă la o parte inte­re­sele lor per­so­nale și încli­na­ți­ile lor spre furt și corup­ție. Hai­deți să ne ima­gi­năm pen­tru o clipă că în Româ­nia au fost aleși pri­mari doar oameni corecți și dor­nici să facă treabă. Ok, nu‐i un exer­ci­țiu ușor, admit…

Se spune ade­sea, mai ales în comen­ta­ri­ile făcute de jur­na­liști, că rădă­cina tutu­ror rele­lor este absența unei reale des­cen­tra­li­zări, ceea ce face ca toți banii să se adune la nivel cen­tral pen­tru a fi apoi împăr­țiți dis­cre­țio­nar către pri­mă­ri­ile care sus­țin poli­tic pute­rea. Să fie oare aceasta rădă­cina tutu­ror pro­ble­me­lor? Măr­tu­ri­sesc că și eu am cre­zut mult timp că da. Ca să nu aibă nevoie de bene­vo­lența pute­rii cen­trale, pri­ma­rii ar tre­bui să dis­pună de fon­duri locale, gene­rate de comu­ni­ta­tea pe care o admi­nis­trează și colec­tate direct în buge­tul pri­mă­riei. Există desi­gur și opțiu­nea fon­du­ri­lor euro­pene, dar nu poți con­cepe o admi­nis­tra­ție locală bazată exclu­siv pe finan­ță­rile externe. Hai să vedem care sunt posi­bi­lele surse de ali­men­tare a buge­tu­lui local. Pen­tru exem­plul nos­tru vă pro­pun să con­si­de­răm o loca­li­tate cu 5000 de locu­i­tori gru­pați în 1500 de gos­po­dă­rii.

În pri­mul rând ar fi impo­zi­tele pe tere­nuri intra­vi­lane, case și mașini. Ce sumă aduc astea? Pen­tru o gos­po­dă­rie de 1000 mp cu vreo 100 mp de aca­re­turi pe ea, impo­zi­tul pe teren este cam 400 de lei/an, impo­zi­tul pe clă­diri este de vreo 250 de lei/an. Să zicem că una din zece gos­po­dă­rii are un auto­tu­rism de 1400 cmc, ceea ce ar mai genera circa 60 de lei/an impo­zit auto. La nive­lul între­gii comune s‐ar strânge 1500 x ( 400 + 250 + 6010 ) lei, adică aproape 1.000.000 lei.

Ar mai fi apoi impo­zi­tul pe tere­nu­rile agri­cole. Pre­su­pu­nând că fie­care gos­po­dă­rie are o medie de 5 hec­tare de teren agri­col în pro­pri­e­tate, impo­zi­tul strâns ar fi pe undeva pe la 500 de lei/an, adică încă 750.000 de lei, ceea ce ne duce la un total de 1.750.000 de lei, în con­di­ți­ile în care toți își plă­tesc taxele la timp ceea ce rare­ori se întâm­plă. Firește, pri­mă­ria are pro­pri­ile chel­tu­ieli – dacă soco­tim sala­ri­ile a 15 anga­jați plus indem­ni­za­ți­ile con­si­li­e­ri­lor, plus chel­tu­ie­lile de între­ți­nere ale pri­mă­riei pro­ba­bil ajun­gem pe undeva în jur 500.000 de lei/an. Rămân deci vreo 1.250.000 de lei/an, adică vreo 285.000€ cu care să faci asfal­ta­rea și repa­ra­rea stră­zi­lor, apă curentă și cana­li­zare, ilu­mi­nat public, repa­ra­rea șco­lii și a cămi­nu­lui cul­tu­ral și cine știe câte altele. Ce șanse ai ca pri­mar să te des­curci cu doar atât într‐o loca­li­tate în care sunt o sută de mii de lucruri de făcut?

Pro­blema de fond nu este deci lipsa des­cen­tra­li­ză­rii, ci fap­tul că loca­li­tă­țile Româ­niei sunt, în majo­ri­ta­tea lor covâr­și­toare, fali­men­tare. Sursa reală de veni­turi pe care des­cen­tra­li­za­rea ar putea‐o direc­ționa direct către con­tu­rile pri­mă­riei sunt taxele pe acti­vi­tăți eco­no­mice. Câtă vreme comu­nele Româ­niei sunt niște cen­tre de sub­zis­tență ale unor țărani îmbă­trâ­niți, iar ora­șele mici de pro­vin­cie sunt cimi­tire ale fos­tei indus­trii soci­a­liste, nu există spe­ranță de a îndrepta situ­a­ția. Des­cen­tra­li­za­rea masivă ar expune toate aceste loca­li­tăți la un fali­ment rapid. Lip­site de con­tri­bu­ți­ile care vin din buge­tul cen­tral pri­mă­ri­ile ar sucomba rând pe rând. Ca să reziste au nevoie de veni­turi din TVA și impo­zit pe pro­fit (cele care ali­men­tează aproape 75% din buge­tul de stat actual), adică de inves­ti­ții eco­no­mice, de afa­ceri.

De ce insistă PSD cu des­cen­tra­li­za­rea? Pen­tru că vor să mute deci­zia împăr­țe­lii la nive­lul jude­țe­lor. Liviu Drag­nea este împă­ra­tul baro­ni­lor PSD și nu‐și dorește alt­ceva decât un sis­tem pira­mi­dal în vâr­ful căruia să se afle, sprijinindu‐se pe boie­ri­mea jude­țeană, fide­li­zată prin dre­gă­to­ri­ile puse în mâna ei. În rea­li­tate întreg sis­te­mul ima­gi­nat de el și de sus­ți­nă­to­rii săi nu e alt­ceva decât o metodă de a împărți două paie la trei măgari.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu