Eu­ropa încă nu a re­zol­vat pro­ble­mele eco­no­mice ge­ne­rate de criza de­clan­șată în 2008, însă — co­lac peste pu­păză — con­flic­tul din Ucraina îi aduce noi pro­vo­cări eco­no­mice. Ar fi naiv din par­tea noas­tră să nu re­cu­noaș­tem că sanc­țiu­nile apli­cate Ru­siei nu au și re­per­cur­siuni ne­ga­tive. Scă­de­rea apor­tu­lui de ener­gie nu poate să pro­ducă alt­ceva de­cât scă­dere eco­no­mică, iar acest lu­cru s‑a va­zut pen­tru prima oară în ușoara scă­dere a eco­no­miei ger­mane din tri­mes­trul 2 al aces­tui an. Nu vreau să spun prin asta că ar tre­bui să re­nun­țăm la sanc­țio­na­rea Ru­siei, căci e de pre­fe­rat acest mod de a te răz­boi cu ru­șii față de ca­lea armelor.

Ceea ce Eu­ropa n‑ar avea ne­voie acum ar fi o con­cu­rență eco­no­mică ne­lo­ială, ge­ne­rată de o in­va­zie de pro­duse ieftine și su­b­ven­țio­nate. Este ca­zul pro­du­se­lor chi­ne­zești cu care UE se luptă de mai mult timp, în­cer­când să le li­mi­teze ac­ce­sul pe pie­țele eu­ro­pene, pen­tru că pro­duc scă­dere eco­no­mică și șo­maj. Știu că pare foarte ten­tant să gă­sești te­niși la o ze­cime din pre­țul ce­lor cu brand, dar ade­vă­rul este că nu asta e so­lu­ția pe ter­men lung. Te bu­curi pe mo­ment de iefti­nire, dar pră­bu­și­rea eșa­fo­da­ju­lui eco­no­mic eu­ro­pean va ge­nera multă su­fe­rință pen­tru fi­e­care din­tre noi, dacă se va pro­duce. Când te spân­zuri, cică ai parte de un soi de or­gasm, dar ime­diat după aceea mori.

O să spu­neți că ma­rile com­pa­nii deja si-au mu­tat pro­duc­ția în China și Asia de sud-est și că pro­du­sele sunt deja chi­ne­zești. Da, e ade­vă­rat, dar deo­cam­dată con­tro­lul asu­pra ca­li­tă­ții ma­te­ri­a­le­lor uti­li­zate și al ma­no­pe­rei pres­tate apar­ține încă pro­du­că­to­ru­lui eu­ro­pean. În plus Eu­ropa lasă Chi­nei doar o parte mică a cos­tu­lui de pro­duc­ție, căci ma­no­pera este ex­trem de ieftină. Res­tul cos­tu­ri­lor și pro­fi­tul se varsă în bu­zu­nare eu­ro­pene, ceea ce n‑ar fi ca­zul în ca­zul im­por­tu­ri­lor di­recte de măr­furi pur chi­ne­zești. Pe ter­men lung cred că UE va în­cepe să aibă o pro­blemă des­tul de mare chiar și cu com­pa­ni­ile eu­ro­pene care prac­tică lohn-ul în China. Pe fon­dul unei tot mai pro­funde crize a lo­cu­ri­lor de muncă în ță­rile eu­ro­pene, care pune pre­siune pe bu­ge­tul uniu­nii, nu m‑aș mira să apară o le­gi­sla­ție care să amen­deze fi­nan­ciar pro­fi­tul fă­cut prin pro­duc­ția în China și va­lo­ri­fi­ca­rea în Europa.

Deo­cam­dată nu sun­tem acolo. Deo­cam­dată UE e atentă doar la flu­xu­rile de im­port de pro­duse din est. Și ce face onor gu­ver­nul Ro­mâ­niei, în frunte cu Vic­tor Fă Ponta? Păi se duce în vi­zită la chi­nezi și le zice că Ro­mâ­nia vrea să de­vină poarta prin­ci­pală de in­trare a im­por­tu­ri­lor eu­ro­pene din China. Tare sunt cu­rios ce pă­rere are Co­mi­sia Eu­ro­peană des­pre o ase­me­nea stra­te­gie și nu mă în­do­iesc că vom mai auzi de acest su­biect. Cu ex­cep­ția ca­zu­lui în care Ponta s‑a dus în China în scop elec­to­ral, ca să ne arate cum cre­ează el schim­buri eco­no­mice și ce mare stra­teg po­li­tic este, iar ur­mă­rile con­crete ale aces­tei vi­zite vor lipsi cu desăvârșire.

Mișto e și de­cla­ra­ția unui mi­nis­tru chi­nez care ne su­ge­rează că, dacă vrem să ac­ce­le­răm tre­bu­rile, e mai bine să nu ne pier­dem tim­pul cu li­ci­ta­ții pen­tru di­verse in­ves­ti­ții, ci să le atri­buim prin con­tracte gu­ver­na­men­tale di­rect gu­ver­nu­lui chi­nez. Sin­cer, mă în­do­iesc că dom­nul mi­nis­tru cu pri­cina nu cu­noaște le­gi­sla­ția eu­ro­peană care in­ter­zice așa ceva. Ce rost are o ast­fel de afir­ma­ție? Nu re­u­șesc să înțeleg.

În fine, ul­tima ches­tie in­te­re­santă e că Enel pleacă din Ro­mâ­nia și are de vân­zare di­ta­mai com­pa­nia de dis­tri­bu­ție elec­tri­ci­tate. Cine sunt pri­mii pe lista cum­pă­ră­to­ri­lor? Păi o com­pa­nie de stat… chi­neză. Iar com­pa­ni­ile as­tea chi­neze au un obi­cei des­tul de prost pen­tru eco­no­mia lo­cală: aduc mun­ci­tori de-ai lor ca să facă treaba. Cum ar fi să ve­dem niște chi­nezi mici și sim­pa­tici ur­cați pe stâl­pul de la col­țul blocului?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.