Chinezării

Europa încă nu a rezol­vat pro­ble­mele eco­no­mice gene­rate de criza declan­șată în 2008, însă – colac peste pupăză – con­flic­tul din Ucraina îi aduce noi pro­vo­cări eco­no­mice. Ar fi naiv din par­tea noas­tră să nu recu­noaș­tem că sanc­țiu­nile apli­cate Rusiei nu au și reper­cur­siuni nega­tive. Scă­de­rea apor­tu­lui de ener­gie nu poate să pro­ducă alt­ceva decât scă­dere eco­no­mică, iar acest lucru s‐a vazut pen­tru prima oară în ușoara scă­dere a eco­no­miei ger­mane din tri­mes­trul 2 al aces­tui an. Nu vreau să spun prin asta că ar tre­bui să renun­țăm la sanc­țio­na­rea Rusiei, căci e de pre­fe­rat acest mod de a te răz­boi cu rușii față de calea arme­lor.

Ceea ce Europa n‐ar avea nevoie acum ar fi o con­cu­rență eco­no­mică nelo­ială, gene­rată de o inva­zie de pro­duse ieftine și sub­ven­țio­nate. Este cazul pro­du­se­lor chi­ne­zești cu care UE se luptă de mai mult timp, încer­când să le limi­teze acce­sul pe pie­țele euro­pene, pen­tru că pro­duc scă­dere eco­no­mică și șomaj. Știu că pare foarte ten­tant să găsești teniși la o zecime din pre­țul celor cu brand, dar ade­vă­rul este că nu asta e solu­ția pe ter­men lung. Te bucuri pe moment de iefti­nire, dar pră­bu­și­rea eșa­fo­da­ju­lui eco­no­mic euro­pean va genera multă sufe­rință pen­tru fie­care din­tre noi, dacă se va pro­duce. Când te spân­zuri, cică ai parte de un soi de orgasm, dar ime­diat după aceea mori.

O să spu­neți că marile com­pa­nii deja si‐au mutat pro­duc­ția în China și Asia de sud‐est și că pro­du­sele sunt deja chi­ne­zești. Da, e ade­vă­rat, dar deo­cam­dată con­tro­lul asu­pra cali­tă­ții mate­ri­a­le­lor uti­li­zate și al mano­pe­rei pres­tate apar­ține încă pro­du­că­to­ru­lui euro­pean. În plus Europa lasă Chi­nei doar o parte mică a cos­tu­lui de pro­duc­ție, căci mano­pera este extrem de ieftină. Res­tul cos­tu­ri­lor și pro­fi­tul se varsă în buzu­nare euro­pene, ceea ce n‐ar fi cazul în cazul impor­tu­ri­lor directe de măr­furi pur chi­ne­zești. Pe ter­men lung cred că UE va începe să aibă o pro­blemă des­tul de mare chiar și cu com­pa­ni­ile euro­pene care prac­tică lohn‐ul în China. Pe fon­dul unei tot mai pro­funde crize a locu­ri­lor de muncă în țările euro­pene, care pune pre­siune pe buge­tul uniu­nii, nu m‐aș mira să apară o legi­sla­ție care să amen­deze finan­ciar pro­fi­tul făcut prin pro­duc­ția în China și valo­ri­fi­ca­rea în Europa.

Deo­cam­dată nu sun­tem acolo. Deo­cam­dată UE e atentă doar la flu­xu­rile de import de pro­duse din est. Și ce face onor guver­nul Româ­niei, în frunte cu Vic­tor Fă Ponta? Păi se duce în vizită la chi­nezi și le zice că Româ­nia vrea să devină poarta prin­ci­pală de intrare a impor­tu­ri­lor euro­pene din China. Tare sunt curios ce părere are Comi­sia Euro­peană des­pre o ase­me­nea stra­te­gie și nu mă îndo­iesc că vom mai auzi de acest subiect. Cu excep­ția cazu­lui în care Ponta s‐a dus în China în scop elec­to­ral, ca să ne arate cum cre­ează el schim­buri eco­no­mice și ce mare stra­teg poli­tic este, iar urmă­rile con­crete ale aces­tei vizite vor lipsi cu desă­vâr­șire.

Mișto e și decla­ra­ția unui minis­tru chi­nez care ne suge­rează că, dacă vrem să acce­le­răm tre­bu­rile, e mai bine să nu ne pier­dem tim­pul cu lici­ta­ții pen­tru diverse inves­ti­ții, ci să le atri­buim prin con­tracte guver­na­men­tale direct guver­nu­lui chi­nez. Sin­cer, mă îndo­iesc că dom­nul minis­tru cu pri­cina nu cunoaște legi­sla­ția euro­peană care inter­zice așa ceva. Ce rost are o ast­fel de afir­ma­ție? Nu reu­șesc să înțe­leg.

În fine, ultima ches­tie inte­re­santă e că Enel pleacă din Româ­nia și are de vân­zare dita­mai com­pa­nia de dis­tri­bu­ție elec­tri­ci­tate. Cine sunt pri­mii pe lista cum­pă­ră­to­ri­lor? Păi o com­pa­nie de stat… chi­neză. Iar com­pa­ni­ile astea chi­neze au un obi­cei des­tul de prost pen­tru eco­no­mia locală: aduc mun­ci­tori de‐ai lor ca să facă treaba. Cum ar fi să vedem niște chi­nezi mici și sim­pa­tici urcați pe stâl­pul de la col­țul blo­cu­lui?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu