Chinezării

Europa încă nu a rezol­vat prob­lemele eco­nom­ice gen­er­ate de criza declanșată în 2008, însă — colac peste pupăză — con­flic­tul din Ucraina îi aduce noi provocări eco­nom­ice. Ar fi naiv din partea noas­tră să nu recunoaștem că sancți­u­nile apli­cate Rusiei nu au și reper­cur­si­uni neg­a­tive. Scăderea apor­tu­lui de energie nu poate să pro­ducă altceva decât scădere eco­nom­ică, iar acest lucru s‑a vazut pen­tru prima oară în ușoara scădere a economiei ger­mane din trimestrul 2 al aces­tui an. Nu vreau să spun prin asta că ar tre­bui să renunțăm la sancționarea Rusiei, căci e de preferat acest mod de a te război cu rușii față de calea armelor.

Ceea ce Europa n‑ar avea nevoie acum ar fi o con­curență eco­nom­ică neloială, gen­er­ată de o invazie de pro­duse ief­tine și sub­vențion­ate. Este cazul pro­duselor chinezești cu care UE se luptă de mai mult timp, încer­când să le lim­iteze acce­sul pe piețele europene, pen­tru că pro­duc scădere eco­nom­ică și șomaj. Știu că pare foarte ten­tant să găsești teniși la o zec­ime din prețul celor cu brand, dar ade­vărul este că nu asta e soluția pe ter­men lung. Te bucuri pe moment de ief­tinire, dar prăbușirea eșafo­da­ju­lui eco­nomic euro­pean va gen­era multă sufer­ință pen­tru fiecare din­tre noi, dacă se va pro­duce. Când te spânzuri, cică ai parte de un soi de orgasm, dar ime­diat după aceea mori.

O să spuneți că mar­ile com­panii deja si-au mutat pro­ducția în China și Asia de sud-est și că pro­dusele sunt deja chinezești. Da, e ade­vărat, dar deo­cam­dată con­trolul asupra cal­ității mate­ri­alelor uti­lizate și al manop­erei prestate aparține încă pro­ducă­toru­lui euro­pean. În plus Europa lasă Chinei doar o parte mică a cos­tu­lui de pro­ducție, căci man­opera este extrem de ieft­ină. Restul cos­turilor și prof­i­tul se varsă în buzunare europene, ceea ce n‑ar fi cazul în cazul impor­turilor directe de măr­furi pur chinezești. Pe ter­men lung cred că UE va începe să aibă o prob­lemă destul de mare chiar și cu com­pani­ile europene care prac­tică lohn-ul în China. Pe fon­dul unei tot mai pro­funde crize a locurilor de muncă în țările europene, care pune pre­siune pe buge­tul uni­u­nii, nu m‑aș mira să apară o leg­is­lație care să amendeze finan­ciar prof­i­tul făcut prin pro­ducția în China și val­ori­fi­carea în Europa.

Deo­cam­dată nu sun­tem acolo. Deo­cam­dată UE e atentă doar la flux­u­rile de import de pro­duse din est. Și ce face onor guver­nul României, în frunte cu Vic­tor Fă Ponta? Păi se duce în viz­ită la chinezi și le zice că Româ­nia vrea să dev­ină poarta prin­ci­pală de intrare a impor­turilor europene din China. Tare sunt curios ce părere are Comisia Euro­peană despre o aseme­nea strate­gie și nu mă îndoi­esc că vom mai auzi de acest subiect. Cu excepția cazu­lui în care Ponta s‑a dus în China în scop elec­toral, ca să ne arate cum creează el schim­buri eco­nom­ice și ce mare strateg politic este, iar urmările con­crete ale aces­tei vizite vor lipsi cu desăvârșire.

Mișto e și declar­ația unui min­istru chinez care ne sug­erează că, dacă vrem să accel­erăm tre­burile, e mai bine să nu ne pier­dem tim­pul cu lic­i­tații pen­tru diverse investiții, ci să le atribuim prin con­tracte guver­na­men­tale direct guver­nu­lui chinez. Sin­cer, mă îndoi­esc că dom­nul min­istru cu pric­ina nu cunoaște leg­is­lația euro­peană care interz­ice așa ceva. Ce rost are o ast­fel de afir­mație? Nu reușesc să înțe­leg.

În fine, ultima chestie intere­santă e că Enel pleacă din Româ­nia și are de vân­zare dita­mai com­pa­nia de dis­tribuție elec­tric­i­tate. Cine sunt primii pe lista cumpără­to­rilor? Păi o com­panie de stat… chineză. Iar com­pani­ile astea chineze au un obi­cei destul de prost pen­tru econo­mia locală: aduc munci­tori de-ai lor ca să facă tre­aba. Cum ar fi să vedem niște chinezi mici și sim­patici urcați pe stâlpul de la colțul blocu­lui?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu