Am mai spus cui a avut timp să mă as­culte des­pre pre­sim­ți­rea pe care o am că pe scena po­li­tică se vor pro­duce niște eve­ni­mente spec­ta­cu­loase în toamna asta. Zvo­nu­rile au în­ce­put deja să cir­cule prin ar­ti­cole mă­runte de presă, prin pos­tări pe blo­guri sau ci­ri­peli twit­ter-iste. Unii zic că va un de­ranj foarte mare și că în­ce­pu­tul e iminent.

Do­sa­rele Mi­cro­soft și EADS se re­feră la pre­ju­di­cii enorme aduse sta­tu­lui, iar pro­bele par că se strâng foarte ra­pid. Se aude că ame­ri­ca­nii sunt cei care au ini­țiat an­chete, au avan­sat con­sis­tent în strân­ge­rea pro­be­lor și au de­pis­tat multe con­turi prin pa­ra­di­suri fis­cale apar­ținând unor prea-cu­cer­nici po­li­ti­cieni ro­mâni, foști și ac­tu­ali mi­niș­tri. Unii, mai în­drăz­neți și mai op­ti­miști, spun chiar că și dom­nul Ctrl+V Ponta ar fi — di­rect sau in­di­rect — im­pli­cat în po­veste. Pen­tru că in­for­ma­ți­ile și pro­bele vin ser­vite pe tavă, se pare că an­cheta merge cu o vi­teză mult mai mare de­cât de obicei.

Do­sa­rul EADS se pare că ar fi un caz spe­cial. Pen­tru că în el sunt ames­te­cați și oa­reșce nume de prin Franța și Ger­ma­nia, exista pre­su­pu­ne­rea că ni­meni nu va scu­tura pra­ful de pe is­to­ria aces­tei tranzac­ții. Atâta doar că ame­ri­ca­nii par să nu fi fost prea im­pre­sio­nați de co­no­ta­țiile di­plo­ma­tice ale lu­cru­ri­lor și s‑au apu­cat să “scu­ture co­pa­cul” fără nici un fel de me­na­ja­mente. Cred că asta a fost sur­priza ab­so­lută pen­tru toți cei care au fost im­pli­cați în această afa­cere, con­vinși fi­ind cu to­ții că sunt 100% protejați.

Ares­ta­rea Iri­nei So­col la Si­veco ar pu­tea fi, în acest con­text, ci­tită într‑o altă cheie. Era poate ne­voie de un cap de pod și pe par­tea ce­lor ce fur­ni­zau ser­vi­cii sta­tu­lui, im­pli­cați și ei în îm­păr­țe­ala ba­ni­lor. Așa că au săltat‑o pe ne­aș­tep­tate pe sti­mata an­tre­pre­noare de suc­ces pen­tru eva­ziune fis­cală, in­frac­țiune cu­nos­cută pro­ba­bil ce­lor de la SRI, dar to­le­rată până acum pen­tru că doamna era “din sis­tem”. Așa s‑ar ex­plica și ulu­i­toa­rea ei ne­gli­jență în a‑și aco­peri ur­mele, pen­tru că pare in­ex­pli­ca­bil cum de a pu­tut semna con­tracte de co­la­bo­rare cu fir­mele unor rromi anal­fa­beți. Pro­ba­bil că avea asi­gu­rări că ni­meni nu o va ve­ri­fica nici­o­dată și, dintr‑o dată, re­gu­lile jo­cu­lui s‑au schimbat.

Este evi­dent că Irina So­col nu avea ne­voie să scoată ba­nii ăș­tia ne­gri, sa­coșe de nu­me­rar, ca să meargă cu ei la piață. Su­mele tre­bu­iau uti­li­zate pen­tru șpăgi ne­de­tec­ta­bile. Dacă Irina So­col în­cepe să po­ves­tească cine, când și cum își în­su­șea acești bani, cer­cul se în­chide și toată po­ves­tea pe care v‑am spus‑o acum două zile va pu­tea fi pusă pe masa ju­de­că­to­ri­lor. Hora se va în­tinde și tot mai multe per­so­naje vor ajunge să fie anchetate.

Vom avea oare plă­ce­rea de a ve­dea încă un rând de po­li­ti­cieni co­rupți la Ji­lava? Vom avea no­ro­cul ca lo­tul ăsta să fie pre­zi­dat de în­suși dom­nul Vic­tor Vi­o­rel? One can only hope…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Andrei Stefan Iulian Penciu

    Vrea și lu­mea în Schen­gen. Scapă cine poate.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.