Ste­lian Tă­nase se plânge că e pre­sat de PSD ca să pună pum­nul în gură unor re­dac­tori TVR. Dacă nu știți, Ste­lian Tă­nase a fost nu­mit de PSD în func­ția de șef al TVR. Care va să zică omul era bine in­ten­țio­nat și vroia să asi­gure echi­dis­tanță jur­na­lis­tică in­sti­tu­ției, dar — ce să vezi! — nu se poate.

Nu că le-am si­mţit, le-am au­zit, s‑au fă­cut la mine pre­siuni in­sis­tente vi­zavi de di­fe­rite de­ci­zii, pe care ar tre­bui să le iau, de pildă acuma mi se cere ca­pul lui So­rin Avram din zone foarte îna­lte, de la PSD.

Aproape că te po­di­desc la­cri­mile. Bie­tul in­te­lec­tual, fire sim­ți­toare și ca­rac­ter ales, e hă­i­tuit de po­li­ti­cieni să le sa­tis­facă ce­re­rile de con­trol al emi­siei te­le­vi­ziu­nii na­țio­nale. Iar el, deși bine in­ten­țio­nat, nu poate să mai facă față aces­tor ne­aș­tep­tate in­tru­ziuni politice.

Hai să ne în­toar­cem nițel în timp — mai exact în de­cem­brie 2013 — și să lec­tu­răm ur­mă­to­rul pasaj:

Cine va con­duce TVR in 2014 va tre­bui să spri­jine ac­tiv cam­pa­ni­ile elec­to­rale ale USL la eu­ro­par­la­men­ta­rele din mai și pre­zi­den­ti­a­lele din de­cem­brie. Aceasta va fi mi­siu­nea pen­tru care va fi nu­mit X sau Y di­rec­tor-pre­șe­dinte al TVRv de că­tre ma­jo­ri­ta­tea USL. De­cla­ra­ți­ile pu­blice care dezmint acest ade­văr sim­plu pe care il cu­noaș­tem dintr‑o lungă ex­pe­riență fac parte din acel dublu lim­baj și dublu stan­dard cu care deja ne-am obiș­nuit. În esență aș vrea să văd că USL face azi ce spu­nea re­fe­ri­tor la li­ber­ta­tea de ex­pre­sie, la in­de­pen­dența ma­ss­me­dia, la ro­lul pre­sei atunci cînd se afla în Opo­zi­ție. Dar în­tot­dea­una po­li­ti­cie­nii au un tip de dis­curs în Opo­zi­ție și o prac­tică pe dos cînd ajung la Pu­tere. Ni­mic nou.

Cine este au­to­rul? Ni­meni al­tul de­cât ac­tu­a­lul șef al TVR, in­e­ga­la­bi­lul Ste­lian Ta­nase, care scria aceste rân­duri pe pro­priul său blog.

Re­a­li­ta­tea este că Ste­lică Jeg simte că va fi zbu­rat de pe fo­to­liul ac­tual și-și pre­gă­tește o di­zi­dență con­ve­na­bilă, că nu se știe când o să fie bună. Alt­min­teri el știa exact în ce horă in­tră de la bun început.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.