Confesiunile domnului Goe

Mă întreabă lumea ce părere am des­pre poves­tea cu Tur­cescu și eu nu știu ce să răs­pund. Dacă mă gân­desc mai bine, cred că am chiar o mare nedu­me­rire: care poveste? Că eu nu reu­șesc să înțe­leg mare lucru din șirul de eve­ni­mente care s‐au deru­lat în ulti­mele zile. Să reca­pi­tu­lăm: Tur­cescu apare la tele­vi­zor și ne zice că este sau a fost ofi­țer aco­pe­rit, îi somează pe cei­lalți jur­na­liști să "pri­vească în adân­cul lor", suge­rând că ar mai fi și alții în situ­a­ția lui și, în final, refuză să dea o minimă expli­ca­ție, invo­când jus­ti­ția ca unică instanță în fața căreia se va jus­ti­fica. Ce naiba să pri­cepi din asta?

Nu e clar în pri­mul rând de ce a deve­nit ofi­țer aco­pe­rit. Nimeni nu te ia de pe stradă și te face cu forța spion. Nici măcar comu­niș­tii nu te for­țau să cola­bo­rezi cu Secu­ri­ta­tea, tre­buia să dai o ade­ziune, să sem­nezi că ești de acord și doar dacă erai mân­jit rău de alte fapte grave puteai fi șan­ta­jat să devii cola­bo­ra­tor. De ce a deve­nit Tur­cescu ofi­țer aco­pe­rit, pare‐se în 2010? Mis­ter total, deși moti­vele nu țin decât de con­ști­ința lui. Ce a vrut să rea­li­zeze asumându‐și această iden­ti­tate? A fost șan­ta­jat pen­tru a se înrola? Și, dacă da, cu ce?

Ce fel de acti­vi­tăți a des­fă­șu­rat în cali­ta­tea sa de ofi­țer aco­pe­rit? Înțe­leg că nu se pot da amă­nu­nte foarte spe­ci­fice, dar am putea cel puțin afla ce fel de lucruri a făcut în cali­tate de ofi­țer aco­pe­rit. A fur­ni­zat infor­ma­ții unor struc­turi, infor­ma­ții pe care le obți­nea de la terți sub pro­mi­siu­nea ano­ni­mi­tă­ții sur­sei? A făcut into­xi­cări de presă pe teme dic­tate de anu­mite inte­rese de stat sau de grup? Și una și alta?

De ce își invită cole­gii din presă să pri­vească în adân­cul lor? Știe de alții care sunt în ace­eași situ­a­ție cu el? E o invi­ta­ție la sin­ce­ri­tate gene­rală, un fel de a da cu toții căr­țile pe față întru cură­ța­rea pre­sei româ­nești? Suge­rează că s‐ar pră­buși multe repere jur­na­lis­tice dacă ges­tul său ar fi imi­tat? Nimeni alt­ci­neva din presă nu pare a da curs invi­ta­ției sale.

Nici­o­dată nu am fost un fan al jur­na­lis­tu­lui Tur­cescu. Ne‐am întâl­nit ade­sea în puncte de vedere, dar ceva din dra­ma­tis­mul apa­ri­ți­i­lor sale tele­vi­zate mi‐a dis­plă­cut, mi s‐a părut exa­ge­rat, dis­pro­por­țio­nat. Recu­nosc că une­ori am văzut o anu­mită uti­li­tate publică a felu­lui său de a face jur­na­lism. În ultima vreme însă, la B1TV, mi‐a părut că se trans­formă trep­tat într‐un fel de Mir­cea Badea cu semn opus. Pozi­țio­na­rea sa pe par­tea mai bună a bari­ca­dei nu scuză înver­șu­nă­rile gra­tu­ite, vio­lența repri­mată a lim­ba­ju­lui, încrân­ce­na­rea împo­triva unor per­soane. Emi­siu­nile sale îl vădesc lim­pede par­ti­zan al unei anu­mite părți a cla­sei poli­tice, ceea ce poate nu ar fi fost de neac­cep­tat dacă ar fi făcut și un minim exer­ci­țiu de retros­pec­ție cri­tică asu­pra celor pe care îi sus­ține. În esență asta e prin­ci­pala eroare în cazul celor de la Antena 3. Tur­cescu – adver­sar decla­rat al lor – nu e cu nimic mai bun.

Robert Tur­cescu se vrea acum a fi un măr­tu­ri­si­tor, dar e departe de această con­di­ție. Spo­ve­da­nia pre­su­pune să ros­tești ade­vă­rul până la capăt, să nu lași nici o pia­tră neîn­toarsă, ori el nu face decât să cre­eze noi mis­tere nedezlegându‐și cimi­li­tura. Spo­ve­da­nia este un moment de intros­pec­ție pro­fundă în care cel ce se con­fe­sează își ana­li­zează amă­nu­n­țit pro­pri­ile erori, își pune sub sem­nul între­bă­rii com­por­ta­men­tele, se îndo­iește de pro­pri­ile rațio­na­mente. Nimic din toate astea la Robert Tur­cescu. Așa‐zisa sa con­fe­siune este mai curând un pri­lej de a îndrepta un deget acu­za­tor spre cei­lalți, de a perora pre­cum un pas­tor meto­dist des­pre mora­li­ta­tea altora decât a sa.

Robert Tur­cescu este un domn Goe care a văr­sat che­seaua cu dul­ceață în galo­șii noș­tri, după care ne‐a "măr­tu­ri­sit" ce a făcut și a ple­cat, lăsându‐ne per­ple­cși.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Alice

  Spo­ve­da­nia mai pre­su­pune și umi­lință, iar la el nici fărâmă. A fost per­fect fals. Cred că omul are nevoie de aju­tor, fie că vrea să se spo­ve­dească, fie că vrea să se însă­nă­to­șească.

  • Alice

   Dar omul nu vrea. Se simte bine în pie­lea lui.

   • Alice

    M‐am inse­lat. Omul nu e chiar atat de sin­gur cum mi s‐a parut. Exista cineva care chiar la dus la bise­rica, la pro­priu. Si uite ca acel aju­tor pe care‐l invo­cam a venit.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu