Mă în­treabă lu­mea ce pă­rere am des­pre po­ves­tea cu Tur­cescu și eu nu știu ce să răs­pund. Dacă mă gân­desc mai bine, cred că am chiar o mare ne­du­me­rire: care po­veste? Că eu nu re­u­șesc să în­țe­leg mare lu­cru din și­rul de eve­ni­mente care s‑au de­ru­lat în ul­ti­mele zile. Să re­ca­pi­tu­lăm: Tur­cescu apare la te­le­vi­zor și ne zice că este sau a fost ofi­țer aco­pe­rit, îi so­mează pe cei­lalți jur­na­liști să “pri­vească în adân­cul lor”, su­ge­rând că ar mai fi și al­ții în si­tu­a­ția lui și, în fi­nal, re­fuză să dea o mi­nimă ex­pli­ca­ție, in­vo­când jus­ti­ția ca unică in­stanță în fața că­reia se va jus­ti­fica. Ce naiba să pri­cepi din asta?

Nu e clar în pri­mul rând de ce a de­ve­nit ofi­țer aco­pe­rit. Ni­meni nu te ia de pe stradă și te face cu forța spion. Nici mă­car co­mu­niș­tii nu te for­țau să co­la­bo­rezi cu Se­cu­ri­ta­tea, tre­buia să dai o ade­ziune, să sem­nezi că ești de acord și doar dacă erai mân­jit rău de alte fapte grave pu­teai fi șan­ta­jat să de­vii co­la­bo­ra­tor. De ce a de­ve­nit Tur­cescu ofi­țer aco­pe­rit, pare-se în 2010? Mis­ter to­tal, deși mo­ti­vele nu țin de­cât de con­ști­ința lui. Ce a vrut să re­a­li­zeze asu­mându-și această iden­ti­tate? A fost șan­ta­jat pen­tru a se în­rola? Și, dacă da, cu ce?

Ce fel de ac­ti­vi­tăți a des­fă­șu­rat în ca­li­ta­tea sa de ofi­țer aco­pe­rit? În­țe­leg că nu se pot da amă­nu­nte foarte spe­ci­fice, dar am pu­tea cel pu­țin afla ce fel de lu­cruri a fă­cut în ca­li­tate de ofi­țer aco­pe­rit. A fur­ni­zat in­for­ma­ții unor struc­turi, in­for­ma­ții pe care le ob­ți­nea de la terți sub pro­mi­siu­nea ano­ni­mi­tă­ții sur­sei? A fă­cut in­to­xi­cări de presă pe teme dic­tate de anu­mite in­te­rese de stat sau de grup? Și una și alta?

De ce își in­vită co­le­gii din presă să pri­vească în adân­cul lor? Știe de al­ții care sunt în ace­eași si­tu­a­ție cu el? E o in­vi­ta­ție la sin­ce­ri­tate ge­ne­rală, un fel de a da cu to­ții căr­țile pe față în­tru cu­ră­ța­rea pre­sei ro­mâ­nești? Su­ge­rează că s‑ar pră­buși multe re­pere jur­na­lis­tice dacă ges­tul său ar fi imi­tat? Ni­meni alt­ci­neva din presă nu pare a da curs in­vi­ta­ției sale.

Nici­o­dată nu am fost un fan al jur­na­lis­tu­lui Tur­cescu. Ne-am în­tâl­nit ade­sea în puncte de ve­dere, dar ceva din dra­ma­tis­mul apa­ri­ți­i­lor sale te­le­vi­zate mi‑a dis­plă­cut, mi s‑a pă­rut exa­ge­rat, dis­pro­por­țio­nat. Re­cu­nosc că une­ori am vă­zut o anu­mită uti­li­tate pu­blică a fe­lu­lui său de a face jur­na­lism. În ul­tima vreme însă, la B1TV, mi‑a pă­rut că se trans­formă trep­tat într-un fel de Mir­cea Ba­dea cu semn opus. Po­zi­țio­na­rea sa pe par­tea mai bună a ba­ri­ca­dei nu scuză în­ver­șu­nă­rile gra­tu­ite, vi­o­lența re­pri­mată a lim­ba­ju­lui, în­crân­ce­na­rea îm­po­triva unor per­soane. Emi­siu­nile sale îl vă­desc lim­pede par­ti­zan al unei anu­mite părți a cla­sei po­li­tice, ceea ce poate nu ar fi fost de ne­ac­cep­tat dacă ar fi fă­cut și un mi­nim exer­ci­țiu de re­tros­pec­ție cri­tică asu­pra ce­lor pe care îi sus­ține. În esență asta e prin­ci­pala eroare în ca­zul ce­lor de la An­tena 3. Tur­cescu — ad­ver­sar de­cla­rat al lor — nu e cu ni­mic mai bun.

Ro­bert Tur­cescu se vrea acum a fi un măr­tu­ri­si­tor, dar e de­parte de această con­di­ție. Spo­ve­da­nia pre­su­pune să ros­tești ade­vă­rul până la ca­păt, să nu lași nici o pia­tră ne­în­toarsă, ori el nu face de­cât să cre­eze noi mis­tere ne­de­z­le­gându-și ci­mi­li­tura. Spo­ve­da­nia este un mo­ment de in­tros­pec­ție pro­fundă în care cel ce se con­fe­sează își ana­li­zează amă­nu­n­țit pro­pri­ile erori, își pune sub sem­nul în­tre­bă­rii com­por­ta­men­tele, se în­do­iește de pro­pri­ile ra­țio­na­mente. Ni­mic din toate as­tea la Ro­bert Tur­cescu. Așa-zisa sa con­fe­siune este mai cu­rând un pri­lej de a în­drepta un de­get acu­za­tor spre cei­lalți, de a pe­rora pre­cum un pas­tor me­to­dist des­pre mo­ra­li­ta­tea al­tora de­cât a sa.

Ro­bert Tur­cescu este un domn Goe care a văr­sat che­seaua cu dul­ceață în ga­lo­șii noș­tri, după care ne‑a “măr­tu­ri­sit” ce a fă­cut și a ple­cat, lă­sându-ne perplecși.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Spo­ve­da­nia mai pre­su­pune și umi­lință, iar la el nici fă­râmă. A fost per­fect fals. Cred că omul are ne­voie de aju­tor, fie că vrea să se spo­ve­dească, fie că vrea să se însănătoșească.

  • Alice

   Dar omul nu vrea. Se simte bine în pie­lea lui.

   • Alice

    M‑am in­se­lat. Omul nu e chiar atat de sin­gur cum mi s‑a pa­rut. Exista ci­neva care chiar la dus la bi­se­rica, la pro­priu. Si uite ca acel aju­tor pe care‑l in­vo­cam a venit.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.