Republica Procuratură România

După nenu­mă­ra­ții ani de min­ciună și corup­ție în care se scaldă întreaga clasă poli­tică româ­nească te‐ai gândi că oame­ni­lor le‐a ajuns și că vor ca toate astea să înce­teze. Decla­ra­tiv chiar așa și e – dacă oprești pe stradă orice cetă­țean va fi întru totul de acord că așa nu se mai poate și că ceva tre­buie făcut. Dacă însă con­duci dis­cu­ția spre solu­ții, con­stați că tot ce poate ima­gina cetă­țea­nul mediu este să‐i dea jos pe cei de la putere, ca să‐i insta­leze pe cei din opo­zi­ție. Asta tot facem de ceva timp, fără nici un rezul­tat. Am mai spus‐o aici, e firesc să ai de a face cu cetă­țeni proști atunci când nu faci nimic pen­tru a‐i educa civic și poli­tic, ba dim­po­trivă abram­bu­rești totul ca să cre­ezi o con­fu­zie totală.

Însă soci­e­ta­tea româ­nească nu e for­mată doar din proști. Există și un strat, sub­țire din păcate, de oameni edu­cați, cei care se stră­du­iesc să dis­tingă binele de rău, în ciuda per­de­le­lor de fum ale cla­sei poli­tice, cei care folo­sesc încă rațiu­nea ca armă de luptă împo­triva ali­enă­rii civice. O parte a aces­tor oameni au ajuns la capă­tul pute­ri­lor, au deve­nit cinici sau scep­tici, nu mai cred în demo­cra­ție ca mij­loc de a echi­li­bra inte­re­sele soci­ale. Iar atunci când calea paș­nică nu mai e o solu­ție, nu rămâne decât calea vio­lentă.

Însă rațiu­nea și edu­ca­ția îi împie­dică să apuce bâta. Își doresc să impună sta­tul de drept, jus­ti­ția, buna‐cuviință, dar n‐o pot face prin cuvinte, ori­cât de aspru le‐ar rosti. Au făcut deja asta și nimic nu s‐a schim­bat. Au nevoie de o auto­ri­tate supremă care să cer­ce­teze fără­de­le­gea, să pedep­sească vino­va­ții, să dis­ci­pli­neze mito­ca­nii. Au nevoie de Ati­lla, biciul lui Dum­ne­zeu. Au nevoie de un președinte‐pus‐cu‐parul‐pe‐ei. Au nevoie de Monica Maco­vei.

Da, e ade­vă­rat, sta­tul de drept a fost mereu pus în peri­col în toți anii de după '89. Nici acum majo­ri­ta­tea româ­ni­lor nu știu ce înseamnă sin­tagma asta. Și cum să știe după ce unii din­tre noi au ova­țio­nat mine­ri­a­dele, au ales infrac­tori ca pri­mari și depu­tați? Cum să înțe­leagă când ei înșiși prac­tică mica ile­ga­li­tate, fenta fis­cală, șme­che­ria admi­nis­tra­tivă? Monica Maco­vei pro­mite un stat de drept, iar pro­mi­siu­nea asta – cre­di­bilă dato­rită lup­tei sale de până acum – este extrem de sedu­că­toare pen­tru cei rațio­nali și edu­cați, cei care aproape nu mai au nici o spe­ranță. Nu are însă nici un ecou în pro­fun­zi­mea elec­to­ra­tu­lui român și, chiar dacă printr‐o minune ar câștiga ale­ge­rile, nu va reuși să ducă acest mesaj până în ulti­mul sat, până la ulti­mul om. Pen­tru că pla­nul ei nu pare a fi ree­du­ca­rea româ­ni­lor, nu arată ca o stra­te­gie de schim­bare pe ter­men lung, ci o revanșă ime­di­ată în fața corup­ției, o bot­niță pusă îndată cla­sei poli­tice.

Aproape nimic din ceea ce‐și și ne pro­pune în pro­gra­mul său poli­tic nu se poate împlini prin for­țele ei pro­prii. Fie­care punct si sub­punct nece­sită o voință poli­tică în spa­tele acțiu­nii, are nevoie de sus­ți­ne­rea popu­lară. Cine o va urma pe pre­șe­din­tele Monica Maco­vei? Cu care carismă va con­vinge româ­nii s‐o urmeze în pla­nu­rile sale, să voteze atfel de par­la­men­tari în 2016 pen­tru ca tot ceea ce ea pro­pune să fie sus­ți­nut de legi și prac­ti­cat prin guver­nare? Căci este evi­dent că actu­a­lul par­la­ment îi va sta împo­trivă. Cum va pro­ceda ca să nu con­state la fina­lul man­da­tu­lui său, pre­cum Emil Con­stan­ti­ne­scu, că a fost învinsă de sis­tem?

Eu nu cred că solu­ția este Monica Maco­vei, ori­cât de ten­tantă ar fi ima­gi­nea încă­tu­șării tutu­ror corup­ți­lor. Nu teroa­rea ima­nen­tei jus­ti­ții, pre­cum în jude­cata de apoi, va aduce Româ­nia în făga­șul nor­ma­li­tă­ții. De la un punct încolo, indi­fe­rent cât de jus­ti­fi­cate sunt moti­vele, con­ti­nua pedeapsă înră­dă­ci­nează infrac­țiu­nea prin frus­trare și dorința de răz­bu­nare. Nu vreau să tră­iesc într‐o Româ­nie a corup­ției. Dar în egală măsură nu vreau să tră­iesc nici în Repu­blica Pro­cu­ra­tură Româ­nia.

Din­colo de alura sa de Javert modern, în Monica Maco­vei nu per­cep omul, nu înțe­leg con­struc­ția, nu pre­simt mân­tu­i­rea. Văd doar dorința de ime­di­ată revanșă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu