Republica Procuratură România

După nenumărații ani de min­ci­ună și corupție în care se scaldă întreaga clasă politică românească te-ai gândi că oame­nilor le‑a ajuns și că vor ca toate astea să înceteze. Declar­a­tiv chiar așa și e — dacă oprești pe stradă orice cetățean va fi întru totul de acord că așa nu se mai poate și că ceva tre­buie făcut. Dacă însă con­duci dis­cuția spre soluții, con­stați că tot ce poate imag­ina cetățeanul mediu este să‑i dea jos pe cei de la put­ere, ca să‑i instaleze pe cei din opoz­iție. Asta tot facem de ceva timp, fără nici un rezul­tat. Am mai spus‑o aici, e firesc să ai de a face cu cetățeni proști atunci când nu faci nimic pen­tru a‑i educa civic și politic, ba dim­potrivă abram­bu­rești totul ca să creezi o con­fuzie totală.

Însă soci­etatea românească nu e for­mată doar din proști. Există și un strat, sub­țire din păcate, de oameni edu­cați, cei care se stră­dui­esc să dis­t­ingă binele de rău, în ciuda perdelelor de fum ale cla­sei politice, cei care folos­esc încă rați­unea ca armă de luptă împotriva alienării civice. O parte a aces­tor oameni au ajuns la capă­tul put­er­ilor, au devenit cinici sau scep­tici, nu mai cred în democrație ca mijloc de a echili­bra intere­sele sociale. Iar atunci când calea pașnică nu mai e o soluție, nu rămâne decât calea vio­lentă.

Însă rați­unea și edu­cația îi împiedică să apuce bâta. Își doresc să impună statul de drept, justiția, buna-cuviință, dar n‑o pot face prin cuvinte, oricât de aspru le-ar rosti. Au făcut deja asta și nimic nu s‑a schim­bat. Au nevoie de o autori­tate supremă care să cerceteze fărădelegea, să pedepsească vino­vații, să dis­ci­plineze mito­canii. Au nevoie de Atilla, biciul lui Dum­nezeu. Au nevoie de un președinte-pus-cu-parul-pe-ei. Au nevoie de Mon­ica Macovei.

Da, e ade­vărat, statul de drept a fost mereu pus în peri­col în toți anii de după '89. Nici acum majori­tatea românilor nu știu ce înseamnă sin­tagma asta. Și cum să știe după ce unii din­tre noi au ovaționat mine­r­i­adele, au ales infrac­tori ca pri­mari și dep­utați? Cum să înțe­leagă când ei înșiși prac­tică mica ile­gal­i­tate, fenta fis­cală, șmecheria admin­is­tra­tivă? Mon­ica Macovei promite un stat de drept, iar promi­si­unea asta — cred­i­bilă datorită luptei sale de până acum — este extrem de seducă­toare pen­tru cei rațion­ali și edu­cați, cei care aproape nu mai au nici o sper­anță. Nu are însă nici un ecou în pro­fun­z­imea elec­torat­u­lui român și, chiar dacă printr‑o min­une ar câștiga alegerile, nu va reuși să ducă acest mesaj până în ultimul sat, până la ultimul om. Pen­tru că planul ei nu pare a fi reed­u­carea românilor, nu arată ca o strate­gie de schim­bare pe ter­men lung, ci o revanșă ime­di­ată în fața corupției, o bot­niță pusă îndată cla­sei politice.

Aproape nimic din ceea ce-și și ne prop­une în pro­gra­mul său politic nu se poate împlini prin forțele ei pro­prii. Fiecare punct si sub­punct nece­sită o voință politică în spatele acți­u­nii, are nevoie de susținerea pop­u­lară. Cine o va urma pe președ­in­tele Mon­ica Macovei? Cu care carismă va convinge românii s‑o urmeze în pla­nurile sale, să voteze atfel de par­la­men­tari în 2016 pen­tru ca tot ceea ce ea prop­une să fie susținut de legi și prac­ti­cat prin guvernare? Căci este evi­dent că actu­alul par­la­ment îi va sta împotrivă. Cum va pro­ceda ca să nu con­state la finalul man­dat­u­lui său, pre­cum Emil Con­stan­ti­nescu, că a fost învinsă de sis­tem?

Eu nu cred că soluția este Mon­ica Macovei, oricât de ten­tantă ar fi imag­inea încă­tușării tuturor corupților. Nu teroarea ima­nen­tei justiții, pre­cum în jude­cata de apoi, va aduce Româ­nia în făgașul nor­mal­ității. De la un punct încolo, indifer­ent cât de jus­tifi­cate sunt motivele, con­tinua pedeapsă înrădăcinează infracți­unea prin frus­trare și dor­ința de răzbunare. Nu vreau să trăi­esc într‑o Românie a corupției. Dar în egală măsură nu vreau să trăi­esc nici în Repub­lica Procu­ratură Româ­nia.

Din­colo de alura sa de Javert mod­ern, în Mon­ica Macovei nu per­cep omul, nu înțe­leg con­strucția, nu pres­imt mân­tuirea. Văd doar dor­ința de ime­di­ată revanșă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu