Republica Procuratură România

După nenumărații ani de min­ci­ună și corupție în care se scaldă întreaga clasă politică românească te‐ai gândi că oame­nilor le‐a ajuns și că vor ca toate astea să înceteze. Declar­a­tiv chiar așa și e — dacă oprești pe stradă orice cetățean va fi întru totul de acord că așa nu se mai poate și că ceva tre­buie făcut. Dacă însă con­duci dis­cuția spre soluții, con­stați că tot ce poate imag­ina cetățeanul mediu este să‐i dea jos pe cei de la put­ere, ca să‐i instaleze pe cei din opoz­iție. Asta tot facem de ceva timp, fără nici un rezul­tat. Am mai spus‐o aici, e firesc să ai de a face cu cetățeni proști atunci când nu faci nimic pen­tru a‐i educa civic și politic, ba dim­potrivă abram­bu­rești totul ca să creezi o con­fuzie totală.

Însă soci­etatea românească nu e for­mată doar din proști. Există și un strat, sub­țire din păcate, de oameni edu­cați, cei care se stră­dui­esc să dis­t­ingă binele de rău, în ciuda perdelelor de fum ale cla­sei politice, cei care folos­esc încă rați­unea ca armă de luptă împotriva alienării civice. O parte a aces­tor oameni au ajuns la capă­tul put­er­ilor, au devenit cinici sau scep­tici, nu mai cred în democrație ca mijloc de a echili­bra intere­sele sociale. Iar atunci când calea pașnică nu mai e o soluție, nu rămâne decât calea vio­lentă.

Însă rați­unea și edu­cația îi împiedică să apuce bâta. Își doresc să impună statul de drept, justiția, buna‐cuviință, dar n‐o pot face prin cuvinte, oricât de aspru le‐ar rosti. Au făcut deja asta și nimic nu s‐a schim­bat. Au nevoie de o autori­tate supremă care să cerceteze fărădelegea, să pedepsească vino­vații, să dis­ci­plineze mito­canii. Au nevoie de Atilla, biciul lui Dum­nezeu. Au nevoie de un președinte‐pus‐cu‐parul‐pe‐ei. Au nevoie de Mon­ica Macovei.

Da, e ade­vărat, statul de drept a fost mereu pus în peri­col în toți anii de după '89. Nici acum majori­tatea românilor nu știu ce înseamnă sin­tagma asta. Și cum să știe după ce unii din­tre noi au ovaționat mine­r­i­adele, au ales infrac­tori ca pri­mari și dep­utați? Cum să înțe­leagă când ei înșiși prac­tică mica ile­gal­i­tate, fenta fis­cală, șmecheria admin­is­tra­tivă? Mon­ica Macovei promite un stat de drept, iar promi­si­unea asta — cred­i­bilă datorită luptei sale de până acum — este extrem de seducă­toare pen­tru cei rațion­ali și edu­cați, cei care aproape nu mai au nici o sper­anță. Nu are însă nici un ecou în pro­fun­z­imea elec­torat­u­lui român și, chiar dacă printr‐o min­une ar câștiga alegerile, nu va reuși să ducă acest mesaj până în ultimul sat, până la ultimul om. Pen­tru că planul ei nu pare a fi reed­u­carea românilor, nu arată ca o strate­gie de schim­bare pe ter­men lung, ci o revanșă ime­di­ată în fața corupției, o bot­niță pusă îndată cla­sei politice.

Aproape nimic din ceea ce‐și și ne prop­une în pro­gra­mul său politic nu se poate împlini prin forțele ei pro­prii. Fiecare punct si sub­punct nece­sită o voință politică în spatele acți­u­nii, are nevoie de susținerea pop­u­lară. Cine o va urma pe președ­in­tele Mon­ica Macovei? Cu care carismă va convinge românii s‐o urmeze în pla­nurile sale, să voteze atfel de par­la­men­tari în 2016 pen­tru ca tot ceea ce ea prop­une să fie susținut de legi și prac­ti­cat prin guvernare? Căci este evi­dent că actu­alul par­la­ment îi va sta împotrivă. Cum va pro­ceda ca să nu con­state la finalul man­dat­u­lui său, pre­cum Emil Con­stan­ti­nescu, că a fost învinsă de sis­tem?

Eu nu cred că soluția este Mon­ica Macovei, oricât de ten­tantă ar fi imag­inea încă­tușării tuturor corupților. Nu teroarea ima­nen­tei justiții, pre­cum în jude­cata de apoi, va aduce Româ­nia în făgașul nor­mal­ității. De la un punct încolo, indifer­ent cât de jus­tifi­cate sunt motivele, con­tinua pedeapsă înrădăcinează infracți­unea prin frus­trare și dor­ința de răzbunare. Nu vreau să trăi­esc într‐o Românie a corupției. Dar în egală măsură nu vreau să trăi­esc nici în Repub­lica Procu­ratură Româ­nia.

Din­colo de alura sa de Javert mod­ern, în Mon­ica Macovei nu per­cep omul, nu înțe­leg con­strucția, nu pres­imt mân­tuirea. Văd doar dor­ința de ime­di­ată revanșă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu