Hepatici și râioși, dar credincioși

Anul ăsta, ca și în mulți ani tre­cuți, presa ne‐a infor­mat că anul șco­lar a înce­put cu ace­leași pro­bleme. 15% din șco­lile din Româ­nia nu au auto­ri­za­ție sani­tară. Toa­le­tele sunt niște focare de infec­ție și foarte multe din­tre ele sunt de fapt niște cocioabe înj­ghe­bate în fun­dul cur­ții. În aceste școli nu există apă curentă, nici măcar un neno­ro­cit de hidro­for scu­fun­dat într‐un puț săpat în cur­tea șco­lii.

Con­se­cin­țele le aflăm tot prin inter­me­diul pre­sei. Prin diverse col­țuri ale țării, mai ales în mediul rural, se pro­duc epi­de­mii ale unor boli mai mult sau mai puțin grave. Anul ăsta am avut hepa­tită și râie. Nimeni nu știe exact câte alte micoze n‐or mai fi cir­culând prin­tre copiii de școală – astea‐s prea mârunte ca să facă sen­za­ție în presă, așa că nimeni nu vor­bește des­pre ele. O să mă între­bați ce mi‐a venit cu subiec­tul ăsta. Vă spun eu ce mi‐au venit: dra­cii.

Pe 28 august guver­nul Ponta acordă BOR câte 2 mili­oane de lei pen­tru mânăs­ti­rea Necula, mânăs­ti­rea Tis­mana și cen­trul epar­hial Iași. Pe 22 octom­brie ace­lași guvern Ponta acordă încă 6 mili­oane de lei pen­tru con­stru­i­rea unor cate­drale la Madrid și Bar­ce­lona. Pe 24 octom­brie, doar două zile mai târ­ziu, guver­nul Ponta alocă 14 mili­oane de lei pen­tru mai multe mânăs­tiri, bise­rici și cen­tre epar­hiale. În total 26 mili­oane de lei și astea sunt doar sumele de care știu eu, cine știe câți bani or fi fost dați din bugete locale. Totul pen­tru o insti­tu­ție pre­cum BOR care nu se află nici pe departe în criză finan­ci­ară – are anual pro­fi­turi mari și deține pro­pri­e­tăți extinse ofe­rite de stat din avu­ția națio­nală.

Câți bani or fi tre­bu­ind ca să asi­guri igiena în șco­lile fără auto­ri­za­ție sani­tară din Româ­nia? Or fi de ajuns 26 de mili­oane? Fac pariu că da. Câți români se indig­nează la auzul aces­tor dona­ții către bise­rică? Foarte puțini. Majo­ri­ta­tea cred ca niște idi­oți1 că dacă ling sti­cla unor racle cu res­turi umane și dacă ascultă orbește îndru­mă­rile popi­lor le va fi mai bine. Nu tutu­ror, firește. Doar lor, per­so­nal. Și pen­tru că popii au această uri­așă influ­ență asu­pra pros­ti­mii, poli­ti­cie­nii îi mitu­iesc pe față, în ura­lele apro­ba­toare ale mul­ți­mii. Până când vom mai finanța această insti­tu­ție a stu­pi­di­tă­ții națio­nale numită bise­rică orto­doxă?

Am o pro­pu­nere pen­tru drept‐credincioșii români: după ce vi se îmbol­nă­vește copi­lul de vreo boală luată de la școală, îl luați de mână si vă duceți fuguța la taica popa să‐l ungă cu mir, să pupe vreo două icoane și să‐i zică un Tatăl nos­tru. Sigur o să se vin­dece. Dar să nu vă prin­dem pe la spi­tal cu plo­dul, că vă rupem picioa­rele. Voi cre­deți în taica popa și în moaște, ăia să vă rezolve.

  1. În limba greacă idi­o­tes desem­nează oame­nii pre­o­cu­pați doar de viața lor pri­vată, nein­te­re­sați de viața soci­ală și poli­tică. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anda Badea

    "Pe 22 octom­brie ace­lași guvern Ponta acordă încă 6 mili­oane de lei pen­tru con­stru­i­rea unor cate­drale la Madrid și Bar­ce­lona." REALLY? Sagrada f*cking Fami­lia este finan­tata din dona­tii, si noi dam bani pen­tru con­struc­tia de bise­rici la Bar­ce­lona?!?!?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu