Anul ăsta, ca și în mulți ani tre­cuți, presa ne‑a in­for­mat că anul șco­lar a în­ce­put cu ace­leași pro­bleme. 15% din șco­lile din Ro­mâ­nia nu au au­to­ri­za­ție sa­ni­tară. Toa­le­tele sunt niște fo­care de in­fec­ție și foarte multe din­tre ele sunt de fapt niște co­cioabe în­j­ghe­bate în fun­dul cur­ții. În aceste școli nu există apă cu­rentă, nici mă­car un ne­no­ro­cit de hi­dro­for scu­fun­dat într-un puț să­pat în cur­tea școlii.

Con­se­cin­țele le aflăm tot prin in­ter­me­diul pre­sei. Prin di­verse col­țuri ale ță­rii, mai ales în me­diul ru­ral, se pro­duc epi­de­mii ale unor boli mai mult sau mai pu­țin grave. Anul ăsta am avut he­pa­tită și râie. Ni­meni nu știe exact câte alte mi­coze n‑or mai fi cir­culând prin­tre co­piii de școală — astea‑s prea mârunte ca să facă sen­za­ție în presă, așa că ni­meni nu vor­bește des­pre ele. O să mă în­tre­bați ce mi‑a ve­nit cu su­biec­tul ăsta. Vă spun eu ce mi-au ve­nit: dracii.

Pe 28 au­gust gu­ver­nul Ponta acordă BOR câte 2 mi­li­oane de lei pen­tru mâ­năs­ti­rea Ne­cula, mâ­năs­ti­rea Tis­mana și cen­trul epar­hial Iași. Pe 22 oc­tom­brie ace­lași gu­vern Ponta acordă încă 6 mi­li­oane de lei pen­tru con­stru­i­rea unor ca­te­drale la Ma­drid și Bar­ce­lona. Pe 24 oc­tom­brie, doar două zile mai târ­ziu, gu­ver­nul Ponta alocă 14 mi­li­oane de lei pen­tru mai multe mâ­năs­tiri, bi­se­rici și cen­tre epar­hiale. În to­tal 26 mi­li­oane de lei și as­tea sunt doar su­mele de care știu eu, cine știe câți bani or fi fost dați din bu­gete lo­cale. To­tul pen­tru o in­sti­tu­ție pre­cum BOR care nu se află nici pe de­parte în criză fi­nan­ci­ară — are anual pro­fi­turi mari și de­ține pro­pri­e­tăți ex­tinse ofe­rite de stat din avu­ția națională.

Câți bani or fi tre­bu­ind ca să asi­guri igiena în șco­lile fără au­to­ri­za­ție sa­ni­tară din Ro­mâ­nia? Or fi de ajuns 26 de mi­li­oane? Fac pa­riu că da. Câți ro­mâni se in­dig­nează la au­zul aces­tor do­na­ții că­tre bi­se­rică? Foarte pu­țini. Ma­jo­ri­ta­tea cred ca niște idi­oți ((În limba greacă idi­o­tes de­sem­nează oa­me­nii pre­o­cu­pați doar de viața lor pri­vată, ne­in­te­re­sați de viața so­ci­ală și po­li­tică.)) că dacă ling sti­cla unor ra­cle cu res­turi umane și dacă as­cultă or­bește în­dru­mă­rile po­pi­lor le va fi mai bine. Nu tu­tu­ror, fi­rește. Doar lor, per­so­nal. Și pen­tru că po­pii au această uri­așă in­flu­ență asu­pra pros­ti­mii, po­li­ti­cie­nii îi mi­tu­iesc pe față, în ura­lele apro­ba­toare ale mul­ți­mii. Până când vom mai fi­nanța această in­sti­tu­ție a stu­pi­di­tă­ții na­țio­nale nu­mită bi­se­rică ortodoxă?

Am o pro­pu­nere pen­tru drept-cre­din­cio­șii ro­mâni: după ce vi se îm­bol­nă­vește co­pi­lul de vreo boală lu­ată de la școală, îl lu­ați de mână si vă du­ceți fu­guța la taica popa să‑l ungă cu mir, să pupe vreo două icoane și să‑i zică un Ta­tăl nos­tru. Si­gur o să se vin­dece. Dar să nu vă prin­dem pe la spi­tal cu plo­dul, că vă ru­pem pi­cioa­rele. Voi cre­deți în taica popa și în moaște, ăia să vă rezolve.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anda Badea

    “Pe 22 oc­tom­brie ace­lași gu­vern Ponta acordă încă 6 mi­li­oane de lei pen­tru con­stru­i­rea unor ca­te­drale la Ma­drid și Bar­ce­lona.” REALLY? Sa­grada f*cking Fa­mi­lia este fi­nan­tata din do­na­tii, si noi dam bani pen­tru con­struc­tia de bi­se­rici la Barcelona?!?!?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.