Nu e pentru cine se pregătește

N‐am idee cum se va fina­liza pro­ce­sul de incom­pa­ti­bi­li­tate al lui Iohan­nis, dar când mă gân­desc care sunt poten­ți­a­lele com­pli­ca­ții ale cazu­lui mă cam îngro­zesc. După ce că avem o cam­pa­nie elec­to­rală mize­ra­bilă și goală de con­ți­nut, asta ne‐ar mai lipsi, să se încheie cu un scan­dal tran­șat prin tri­bu­nale.

Fap­tul că recur­sul făcut de ANI se judecă după al doi­lea tur de ale­geri e o veste foarte proastă. Cică Îna­lta Curte de Jus­ti­ție și Casa­ție a cam dat drep­tate ANI în mai toate pro­ce­sele ante­ri­oare, deci pre­ce­dența nu e foarte bună. Trag nădejde că Iohan­nis are avo­cați buni care au găsit teme­iuri solide pen­tru sigu­ranța cu care afirmă că va câștiga pro­ce­sul. Căci dacă nu‐l câștigă pe ăsta, dar câștigă ale­ge­rile, o să iasă un tămbă­lău imens.

Com­ple­tul de jude­cată de la ÎCJC a făcut tutu­ror un defa­vor des­tul de mare așezându‐se în pos­tura de arbi­tru al ale­ge­ri­lor. Dacă îl declară pe Iohan­nis vino­vat de incom­pa­ti­bi­li­tate după ce acesta câștigă ale­ge­rile, nu va putea evita acu­za­ți­ile că influ­en­țează poli­tica. Apoi se va declanșa un întreg bala­muc legat de cine este noul pre­șe­dinte: cel de pe locul doi sau cel ce va rezulta din repe­ta­rea ale­ge­ri­lor? Răs­pun­sul aces­tei dileme va tre­bui să vină de la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală. Dacă însă îl va declara nevi­no­vat pe Iohan­nis, toată lumea – cu Ponta în frunte – vor acuza jude­că­to­rii că au fost păr­ti­ni­tori, pen­tru că e prima oară când nu dau drep­tate ANI. Se vor dis­culpa folo­sind arti­cole de legi și invo­când inde­pen­dența jus­ti­ției, dar îndo­iala va rămâne, atâr­nând ca o ghiu­lea de picio­rul lor și al nou­lui pre­șe­dinte.

Poate că solu­ția va veni tot de la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală, sesi­zată de ami­cii de la PSD care au invo­cat o excep­ție de necon­sti­tu­țio­na­li­tate în legă­tură cu incom­pa­ti­bi­li­tă­țile pri­ma­ri­lor, pen­tru că la ei în par­tid sunt o mul­țime de per­soane care se judecă cu ANI. Iar Cur­tea ar putea spune că incom­pa­ti­bi­li­ta­tea nu e con­sti­tu­țio­nală, deci impli­cit pro­ce­sele își pierd obiec­tul recla­ma­ției. Și uite așa PSD îl sal­vează pe Iohan­nis de la com­pli­ca­ți­ile sale juri­dice.

Cum zice o vorbă româ­nească, nu e pen­tru cine se pre­gă­tește, e pen­tru cine se nime­rește.

UPDATE:
Monica Maco­vei are, într‐un fel, drep­tate. Dacă Iohan­nis pierde ale­ge­rile și pierde și pro­ce­sul de incom­pa­ti­bi­li­tate înseamnă că a ocu­pat o pozi­ție de cali­fi­care în turul 2 fără să fi avut șanse reale, ceea ce e inco­rect față de elec­to­rat căruia nu i s‐a dat șansa de a vota pen­tru cineva real eli­gi­bil. Firește, e doar o per­spec­tivă morală…

Refe­rințe:
[lite­box href="http://www.revista22.ro/articol-49148.html" anch="ICCJ: Dosa­rul de INCOMPATIBILITATE al lui Klaus IOHANNIS se va judeca DUPA al DOILEA tur al ale­ge­ri­lor"  ]
[lite­box href="http://www.rfi.ro/stiri-politica-53454-monica-macovei-alegerile-ar-trebui-repetate-iohannis-pierde-procesul-ani" anch="Monica Maco­vei: Ale­ge­rile ar tre­bui repe­tate, dacă Iohan­nis pierde pro­ce­sul cu ANI" ]


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu