N‑am idee cum se va fi­na­liza pro­ce­sul de in­com­pa­ti­bi­li­tate al lui Iohan­nis, dar când mă gân­desc care sunt po­ten­ți­a­lele com­pli­ca­ții ale ca­zu­lui mă cam în­gro­zesc. După ce că avem o cam­pa­nie elec­to­rală mi­ze­ra­bilă și goală de con­ți­nut, asta ne-ar mai lipsi, să se în­cheie cu un scan­dal tran­șat prin tribunale.

Fap­tul că re­cur­sul fă­cut de ANI se ju­decă după al doi­lea tur de ale­geri e o veste foarte proastă. Cică Îna­lta Curte de Jus­ti­ție și Ca­sa­ție a cam dat drep­tate ANI în mai toate pro­ce­sele an­te­ri­oare, deci pre­ce­dența nu e foarte bună. Trag nă­dejde că Iohan­nis are avo­cați buni care au gă­sit te­me­iuri so­lide pen­tru si­gu­ranța cu care afirmă că va câștiga pro­ce­sul. Căci dacă nu‑l câștigă pe ăsta, dar câștigă ale­ge­rile, o să iasă un tămbă­lău imens.

Com­ple­tul de ju­de­cată de la ÎCJC a fă­cut tu­tu­ror un de­fa­vor des­tul de mare așe­zându-se în pos­tura de ar­bi­tru al ale­ge­ri­lor. Dacă îl de­clară pe Iohan­nis vi­no­vat de in­com­pa­ti­bi­li­tate după ce acesta câștigă ale­ge­rile, nu va pu­tea evita acu­za­ți­ile că in­flu­en­țează po­li­tica. Apoi se va de­clanșa un în­treg ba­la­muc le­gat de cine este noul pre­șe­dinte: cel de pe lo­cul doi sau cel ce va re­zulta din re­pe­ta­rea ale­ge­ri­lor? Răs­pun­sul aces­tei di­leme va tre­bui să vină de la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală. Dacă însă îl va de­clara ne­vi­no­vat pe Iohan­nis, toată lu­mea — cu Ponta în frunte — vor acuza ju­de­că­to­rii că au fost păr­ti­ni­tori, pen­tru că e prima oară când nu dau drep­tate ANI. Se vor dis­culpa fo­lo­sind ar­ti­cole de legi și in­vo­când in­de­pen­dența jus­ti­ției, dar în­do­iala va rămâne, atâr­nând ca o ghiu­lea de pi­cio­rul lor și al no­u­lui președinte.

Poate că so­lu­ția va veni tot de la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală, se­si­zată de ami­cii de la PSD care au in­vo­cat o ex­cep­ție de ne­con­sti­tu­țio­na­li­tate în le­gă­tură cu in­com­pa­ti­bi­li­tă­țile pri­ma­ri­lor, pen­tru că la ei în par­tid sunt o mul­țime de per­soane care se ju­decă cu ANI. Iar Cur­tea ar pu­tea spune că in­com­pa­ti­bi­li­ta­tea nu e con­sti­tu­țio­nală, deci im­pli­cit pro­ce­sele își pierd obiec­tul re­cla­ma­ției. Și uite așa PSD îl sal­vează pe Iohan­nis de la com­pli­ca­ți­ile sale juridice.

Cum zice o vorbă ro­mâ­nească, nu e pen­tru cine se pre­gă­tește, e pen­tru cine se nimerește.

UPDATE:
Mo­nica Ma­co­vei are, într-un fel, drep­tate. Dacă Iohan­nis pierde ale­ge­rile și pierde și pro­ce­sul de in­com­pa­ti­bi­li­tate în­seamnă că a ocu­pat o po­zi­ție de ca­li­fi­care în tu­rul 2 fără să fi avut șanse re­ale, ceea ce e in­co­rect față de elec­to­rat că­ruia nu i s‑a dat șansa de a vota pen­tru ci­neva real eli­gi­bil. Fi­rește, e doar o per­spec­tivă morală…

Re­fe­rințe:
[li­te­box href=“http://www.revista22.ro/articol-49148.html” anch=“ICCJ: Do­sa­rul de INCOMPATIBILITATE al lui Klaus IOHANNIS se va ju­deca DUPA al DOILEA tur al alegerilor” ]
[li­te­box href=“http://www.rfi.ro/stiri-politica-53454-monica-macovei-alegerile-ar-trebui-repetate-iohannis-pierde-procesul-ani” anch=“Monica Ma­co­vei: Ale­ge­rile ar tre­bui re­pe­tate, dacă Iohan­nis pierde pro­ce­sul cu ANI” ]


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.