De fi­e­care dată când vrea să pară deș­tept, Ponta re­u­șește să fie în­dui­o­șă­tor de prost. Să afirmi că de­mi­sio­nezi în caz că Bă­sescu ajunge prim-mi­nis­tru în 2016 e o stu­pize­nie fără sea­măn. De ce să faci o ast­fel de de­cla­ra­ție? Ca să arăți încă o dată cât de an­ti­bă­sist ești, după ce de câ­țiva ani doar asta ești in stare să pre­zinți ca stra­te­gie po­li­tică și eco­no­mică? Ca să-ți de­mon­strezi ver­ti­ca­li­ta­tea mo­rală, după ce te pre­faci surd și orb în fața evi­den­te­lor probe de pla­giat al lu­cră­rii tale de doc­to­rat? Ca să-ți arăți cu­ra­jul și băr­bă­ția, când îți tre­mură chi­lo­ții la fi­e­care nou do­sar fi­na­li­zat de DNA?

Bi­ne­în­țe­les că Bă­sescu nu va ajunge prim-mi­nis­tru nici la sfântu’ aș­teaptă. Ipo­teza e ri­di­colă. Nu există nici o forță po­li­tică sau ci­vică su­fi­cient de im­por­tantă ca să‑l pro­pul­seze într‑o ast­fel de pos­tură. Și chiar dacă to­tuși ar ajunge, asta s‑ar în­tâm­pla prin me­ca­nisme per­fect de­mo­cra­tice. Cum dracu’ să-și um­fle pro­priul or­go­liu într-atât în­cât să pă­ră­sească mi­siu­nea asu­mată în fața pro­priei țări, să aban­do­neze cea mai im­por­tantă po­zi­ție din stat și în­da­to­ri­rile ei pen­tru că are niște umori per­so­nale pe care nu și le poate con­trola? Cum să se pre­tindă ca­pa­bil să re­pre­zinte o țară când nu poate trece peste pro­pri­ile an­ti­pa­tii? La ce să ne aș­tep­tăm dacă într‑o zi o să‑i de­vină an­ti­pa­tic Obama? Ne re­tra­gem din NATO pen­tru că nu‑l place pe ame­ri­can? Ce e Ro­mâ­nia, un fel de gră­di­niță unde pre­șe­din­tele își ia ju­că­ri­ile și pleacă?

Încă o do­vadă — dacă mai era ne­voie — că Ponta nu este nici apt, nici demn de a fi președinte.

Re­fe­rință:
[li­te­box href=“http://www.gandul.info/politica/ponta-daca-in-2016-propunerea-de-premier-este-basescu-demisionez-de-la-cotroceni-13482352” anch=“Ponta: Dacă în 2016 pro­pu­ne­rea de pre­mier este Bă­sescu, de­mi­sio­nez de la Cotroceni”]


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Herta Kuales

  ce e de facut ?

 2. Sorin Sfirlogea

  In­cerc să-mi păs­trez cal­mul, dar când văd rân­je­tul ăla ci­nic din spa­tele că­ruia ghi­cesc re­plica “v‑o trag când vreau eu, că am o droaie de proști care mă sus­țin” îmi vine să sar la be­re­gata lui

 3. Ina Elena Irimia

  Prosti dar multi.
  So­rin, cred ca am ajuns la un prag de im­be­ci­li­zare in care chiar nu mai con­teaza ce zice im­be­ci­lul sef. Poate sa zica si ca se con­ver­teste la mu­sul­ma­nism, dupa ce isi schimba se­xul si se ma­rita cu Ma­co­vei. Poate sa zica ab­so­lut orice. 


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.