Scrisoare deschisă către maghiari

M‑am închipuit pen­tru câteva clipe Klaus Iohan­nis, can­di­dat la președ­inția României, căutând susținere pen­tru lupta mea politică, privind în jurul meu la potențialii susțină­tori din­tre aceia care nu m‑au votat în primul tur al alegerilor. Și mi-am închipuit amără­ci­unea pe care aș simți‑o văzând trocurile politice făcute de adver­sarul meu, cinic opor­tunist, dis­pus să scoată la mezat orice ar putea să‑i aducă câștig ime­diat, pregătit deja să-și încalce promi­si­u­nile de îndată ce ar obține ce a dorit.

Nu mi-aș putea închipui că m‑aș aso­cia cu ticăloși și jigodii, n‑aș întinde mâna cerșind unor politi­cieni voturile pe care oricum nu le au în pro­pri­etate per­son­ală. Cel mult m‑aș putea adresa direct alegă­to­rilor și poate din­tre toți maghiar­ilor mai cu seamă. La ei aș simți că se poate face difer­ența politică, de la ei ar putea veni câteva sute de mii de voturi ce m‑ar putea face câștigă­tor. Și atunci mi-am imag­i­nat că le-aș adresa o scrisoare deschisă.

* * *

Dragii mei conațion­ali maghiari,

Vă scriu acum înain­tea celui de-al doilea tur al alegerilor prezi­dențiale mânat de câteva gân­duri.

Mai întâi aș vrea să vă trans­mit sim­pa­tia mea față de sta­tor­ni­cia cu care vă apărați limba și cul­tura. Eu însumi minori­tar ger­man, înțe­leg la fel de bine ca și voi cât de impor­tant este pen­tru voi și copiii voștri să duceți mai departe tradiți­ile care v‑au dat iden­ti­tate atâtea sute de ani. Reprezen­tați o comu­ni­tate etnică cu multă per­son­al­i­tate, cu o isto­rie bogată și une­ori tumul­tuoasă și sun­teți cu sig­u­ranță o parte sem­ni­fica­tivă a României, una fără de care întreaga țară ar fi mai săracă. Vreau să mă sol­i­darizez cu ide­alurile voas­tre de iden­ti­tate cul­tur­ală și să vă asigur că, dacă voi fi președ­inte, voi fi primul care le va respecta și se va stră­dui să le vadă real­izate.

Apoi aș vrea să vă vorbesc despre dor­ința voas­tră de autonomie. N‑am să vă promit îndeplinirea aces­tui deziderat. El nu stă în putința unui sin­gur om, fie el și președ­in­tele României. Autono­mia secuiască este o chestiune asupra căreia va tre­bui să obțineți acor­dul poporu­lui român, în întregul său, nicide­cum al unui politi­cian sau par­tid care v‑ar putea minți că vă va trans­forma dor­ința în real­i­tate. Nu cădeți în cap­cana min­ci­u­nilor politi­cian­iste, nu vă vin­deți voturile pen­tru un preț ce nu vi se va plăti nici­când de către cei ce pretind că vor să le cumpere. Nici un par­tid din țara asta, fie el mare sau mic, nu are put­erea de a trece peste voința românilor în priv­ința orga­nizării țării lor. Fed­er­alizarea României e un subiect prea impor­tant, o miză prea mare pen­tru niște politi­cieni atât de mărunți și mes­chini pre­cum cei ce vă momesc acum cu false promi­si­uni.

Nu am deci nimic a vă da în mod spe­cial vouă. Ați fost însă întot­deauna susțină­torii pro­gramelor politice de dreapta, iar în actu­ala com­petiție pen­tru Cotroceni eu sunt can­di­datul care aduce o ast­fel de viz­iune. Căci, dacă înțe­leg bine rați­u­nile aspi­rației voas­tre de autonomie, cred că vă doriți să trăiți într-un stat în care legea să tri­umfe, în care corupția să fie pedep­sită exem­plar, în care admin­is­trația să se facă cu com­pe­tență și cu respect față de cetățean. M‑am stră­duit să fac asta la Sibiu. Cât de bine am reușit ar tre­bui să demon­streze pro­cen­tul sibi­e­nilor care m‑au votat în turul întâi. Aș vrea să încerc ace­lași lucru pen­tru întreaga Românie. Și pen­tru asta am nevoie de spri­jinul vostru.

Cău­tați în isto­ria voas­tră, în conști­ința comu­nității voas­tre, în tradiți­ile pen­tru care ați lup­tat întot­deauna și, dacă veți găsi că intenți­ile mele rezonează cu val­o­rile voas­tre, ajutați-mă să le punem în prac­tică.

Cu pri­ete­nie,
Klaus Iohan­nis


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Sorin Sfirlogea

  UDMR s‑a sal­vat în ultimul moment, cu o manevră măi­as­tră. Orice s‑ar spune un lucru e clar: se pri­cep la politică…

 2. Ungureanu Dumitru

  Bine că nu‑i MRU, că le-ar fi zis: ”Ungurenii mei, haideți la vot!”. Maghiarii știu exact ce vor… Acum ai și poz­iția UDMR. Grozav ar fi să iasă cât mai mulți la vot… așa cum știu ei să o facă, când tre­buie.

 3. Alice

  Mă tem că tre­buie să i‑o dai mură-în-gură, s‑o postezi la dum­nealui pe pereți. Vezi dl. Iulian Tănase care a fost luat în seamă de la un sim­plu, dar per­cu­tant comentariu/post.
  Mă dis­peră că nu-și face nici acum cam­panie, că nu iese la luptă. Nicio miș­care, nicio scrisorică. Nu înțe­leg ce e lin­iștea asta.

 4. Doru Moisa

  Inițial am citit: "Scrisoare deschisă către măgari" .… need cof­fee …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu