A în­ce­put se­zo­nul de sho­pping. Nu că până acum ar fi fost în­chis, dar e ofi­cial pe­ri­oadă de re­du­ceri. Stați să ve­deți bu­luc în ma­ga­zine. De fapt ce zic eu, deja au în­ce­put să se în­gră­mă­dească și să răs­to­arne cu cu­rul în sus fi­e­care colț de ma­ga­zin. Fi­lo­zo­fia e sim­plă: nu con­tează cât chel­tu­iești, con­tează cât eco­no­mi­sești dacă iei cu reducere.

Toată lu­mea știe cum func­țio­nează în Ro­mâ­nia re­du­ce­rile. Un căcat de cârpă costă 100 de lei. Când se in­tră în pe­ri­oada de re­du­ceri i se pune o eti­chetă nouă, pe care scrie că a fost re­dus de la 200 de lei la “doar” 120. Și voi știți și con­ti­nu­ați să vă îm­bu­l­ziți. Acuma pe bune: sunt ei ai dra­cu­lui că fac asta sau sun­teți voi proști că o înghițiți?

Există și ma­eș­trii ai re­du­ce­ri­lor. Adică ăia care știu pe de rost cât e blugu’ la De­benham, la Zara sau la To­mmy Hil­fi­ger, unde e mai re­dus și cu cât. Dar ca să uti­li­zezi pon­tu­rile lor, tre­buie să te în­tre­bu­in­țezi se­rios, să alergi în șap­te­j’de lo­curi, să te îm­pingi, să bor­fă­iești tone de țoale… na­sol. Mult mai efi­cienți sunt se­ni­o­rii re­du­ce­ri­lor. Ăș­tia nu stau să tri­eze în ma­ga­zin, cum­pără cu bra­țul și aleg acasă. Ce‑i drept, tre­buie să ai bani pen­tru asta. Mulți.

Se­ni­o­rii lu­crează de obi­cei în echipă. E un el cu por­to­fe­lul gros și o pa­ra­șută cu cioc de rață sau o ne­vastă ușor acrită, care târâie un plod după ea. Dacă e cu pa­ra­șuta, el vrea sex. Dacă e cu acri­tura, vrea li­niște. Pen­tru am­bele e dis­pus să plă­tească. Și, foarte in­te­re­sant, în­tot­dea­una cum­pă­ră­tu­rile as­tea se lasă cu fac­tură pe firmă. Pen­tru că este în in­te­re­sul evi­dent al unui SRL ca țoa­lele alea să ajungă în gar­de­roba doam­nei. Nu știu foarte în amă­nunt re­gu­lile fis­cale prin care poți achi­zi­ționa ceva pe firmă, dar sunt foarte si­gur că ți­nuta piți­poan­cei nu in­tră în ca­te­go­ria asta. Cum se face to­tuși că se cum­pără pe factură?

Păi e sim­plu: el știe pe ci­neva de la fisc, pe care îl unge co­res­pun­ză­tor prin in­ter­me­diul con­ta­bi­lu­lui fir­mei, ca să ac­cepte in­tro­du­ce­rea fac­tu­ri­lor în chel­tu­ie­lile fir­mei. În ter­meni po­pu­lari se spune că el s‑a des­cur­cat. În ter­meni ju­ri­dici se cheamă eva­ziune fis­cală. Ei, și uite așa am ajuns la ce vro­iam să vă spun de fapt: eu nu‑l cred pe șe­ful fis­cu­lui când zice că va face pră­păd prin­tre eva­zi­o­niști. O să facă pe dracu’!

[li­te­box href=“http://www.capital.ro/seful-fiscului-va-fi-un-desant-asupra-evaziunii-din-zona-bucuresti-ilfov.html” anch=“Șeful Fis­cu­lui: Va fi un de­sant asu­pra eva­ziu­nii din zona București-Ilfov” ]


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.