Într-un fel nouă ro­mâ­ni­lor ar tre­bui să ne fie atri­buit sta­tu­tul de cel mai afec­tat po­por după aten­ta­tul de la Char­lie Hebdo. Din­tre toate na­țiu­nile eu­ro­pene nu‑i una care să fi pre­țuit mai mult de­cât noi bă­ș­că­lia, nu‑i alta care să fi pus miș­to­că­re­ala atât de sus în­tre va­lo­rile pe care le cul­tivă și le res­pectă. Ro­mâ­nii re­zolvă aproape orice pro­blemă printr‑o doză zdra­vănă de hăhăială.

La noi to­tul e la mișto. Avem un gu­vern la mișto care își vede de pro­pri­ile in­te­rese chiar sub na­sul nos­tru, dar nu ne de­ran­jează foarte tare — fa­cem un pic de bă­ș­că­lie și ne des­cur­căm și noi cum pu­tem. Avem doc­to­rate lu­ate la mișto, dar nu ne je­nează as­pec­tul ăsta — fa­cem vreo două ban­curi pe tema asta și ne ve­dem de treabă. Avem un par­la­ment care ne ia la mișto și ne sfi­dează când spu­nem că tre­buie să de­vină uni­ca­me­ral și cu doar trei sute de oa­meni — am tre­cut cu ve­de­rea și asta. In­sti­tu­ți­ile sta­tu­lui ne iau la mișto în fi­e­care zi, pe fi­e­care din­tre noi, dar nici asta nu e alt­ceva de­cât un su­biect de umor pen­tru noi. Noi în­tre noi ne luăm la mișto în fi­e­care zi. E un mod de viață, un stil de a trăi. Ni­mic nu e luat prea în se­rios la noi.

Poate doar fap­tul că unii de-ai noș­tri, bă­ș­că­li­oși sa­dea, miș­to­cari de miș­to­cari, au fost uciși din ca­uza poan­te­lor pe care le-au fă­cut. Ei bine, cu asta nu e de glumă! Tră­i­ască bă­ș­că­lia! Tră­i­ască li­ber­ta­tea de a face mișto de orice! Miș­to­cari din toate ță­rile, uniți-vă!

Et vous, cher Char­lie, vous avez no­tre pro­fonde com­pa­s­sion. Pour nous, vous etez ro­u­mains. On vous aime parce que nous so­m­mes co­mme vous, ici, aux por­tes de l’O­rient, où tout est pris à la légère.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.