Am mai po­ves­tit în di­verse oca­zii des­pre opi­ni­ile mele re­fe­ri­toare la drep­tu­rile de au­tor, mai cu seamă cele din in­dus­tria mu­zi­cii. Și des­pre fap­tul că ar tre­bui să des­păr­țim mu­zica de show­biz, pen­tru a nu sfârși prin a ucide una din arte prăbușind‑o în de­ri­zo­riul unde a ajuns azi așa zisa in­dus­trie mu­zi­cală. De fi­e­care dată au fost unii și al­ții care m‑au con­tra­zis și au spus că n‑am că­de­rea să ju­dec ce e mu­zică și ce nu. Și că ar­tis­tul e fi­resc să fie plătit prin drep­tu­rile de au­tor, pen­tru fi­e­care DVD, pen­tru fi­e­care mp3, pen­tru ta­len­tul pe care l‑a pus la bă­taie ca să in­ter­pre­teze piesa respectivă.

Și cum ar fi să aflați, dintr‑o dată, că ar­tis­tul nu e chiar ar­tist? Cum ar fi să aflați că vo­cea di­vei voas­tre iu­bite e mai proastă de­cât a voas­tră în­șivă, dar că ea re­u­șește să vă în­șele gra­ție unor echi­pa­mente care îi co­rec­tează im­per­fec­țiu­nile vo­cale și o fac să se audă fără gre­șe­ală? Cum ar fi să aflați că ceea ce iu­biți nu e de fapt un ar­tist, ci elec­tro­nica din­tre el și voi? Cum ar fi să des­co­pe­riți că tre­buie să plătiți nu pen­tru per­for­man­țele unui vir­tuos, ci pen­tru in­te­li­gența unui (ace­lu­iași) in­gi­ner elec­tro­nist care a in­ven­tat Autotune?

[li­te­box href=“http://www.dailyhaha.com/_vids/Whohah.swf?Vid=britney_spears_real_voice.flv” anch=“Să au­zim cum sună vo­cea re­ală a lui Bri­t­ney Spears (vi­deo)” ]

E o in­fla­ție de ar­tiste și ar­tiști în ul­tima vreme, toți atât de ară­toși și ta­len­tați că în­cepi să te și miri de unde or apă­rea peste noapte. Toți sună im­pe­ca­bil, fără gre­șe­ală — chiar dacă țo­păie pe scenă două cea­suri fără oprire nu-și pierd su­flul nici mă­car o dată — și adună la con­certe zeci de mii de fani, care plă­tesc o gră­madă de bani ca să le­șine de emo­ție și en­tu­zi­asm la ve­de­rea ta­len­ta­ți­lor lor idoli.

[li­te­box href=“https://www.youtube.com/watch?v=e51_hSuKZKA” anch=“Need More Proof That The Mu­sic In­dus­try Is Fake? Here You Go.” ]

Vă in­vit să ur­mă­riți un scurt do­cu­men­tar des­pre acest su­biect și pe urmă să-mi ex­pli­cați din nou de ce e imo­ral să se pi­ra­teze pie­sele lor, dar nu e imo­ral ca ei să mi­meze talentul.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.