În ul­ti­mul timp merg des­tul de mult pe jos. Pri­lej de a face miș­care mai multă, dar și de a con­stata că nici din pos­tura de pie­ton Bu­cu­reștiul nu e un vis. Aș zice chiar că — în anu­mite pri­vințe — e chiar mai rău de­cât a fi șo­fer. Pri­vit de pe tro­tuar, ora­șul pare a fi pri­e­te­nul ma­și­ni­lor mai de­grabă de­cât al pe­deș­tri­lor locuitori.

Sunt multe lo­curi unde nu poți să treci fără să în­frunți di­verse obs­ta­cole. În alte lo­curi e des­tul de pri­mej­dios pen­tru că tra­fi­cul e in­tens și ra­pid, iar pie­to­nii n‑au nici o ame­na­jare. Iar când plouă, ce să mai spun? Băl­țile de la mar­gi­nea ca­ro­sa­bi­lu­lui sunt ade­vă­rate exa­mene de per­spi­ca­ci­tate pen­tru trecători.

De­u­năzi, ploua. Bălți din bel­șug. Ma­șini multe. Mer­gând pe tro­tuar ochesc însă o mega-baltă, care se lă­făia no­ro­ioasă până la ju­mă­ta­tea pri­mei benzi de cir­cu­la­ție. Pre­caut, mă uit spre ma­și­nile care se apro­piau cu vi­teză. Cal­cu­lez că prima din­tre ele ar ajunge în baltă cam la ace­lași mo­ment cu mine. Mă uit la cine o con­duce și văd o du­duie blondă plină de nuri. Și m‑am în­tre­bat: o fi oare mo­men­tul să fiu mi­so­gin și să pre­su­pun că du­duia va trece cu ro­țile prin chiar mij­lo­cul băl­ții pen­tru că ha­bar nu are des­pre re­gu­lile de con­du­ită la vo­lan? Sau e mai bine să fiu în­cre­ză­tor în aten­ția, bu­nul simț și ci­vi­li­ta­tea ori­că­rui om, chiar dacă e vorba de o blondă?

Peste câ­teva clipe apa no­ro­ioasă din baltă a fost pro­iec­tată la doi me­tri înăl­țime, stro­pind ge­ne­ros tro­tu­a­rul și un gard de be­ton. Du­duia din ma­șină nici n‑a cli­pit. Ma­șina a tre­cut ca vân­tul mai de­parte, în timp ce ea râ­dea fe­ri­cită că­tre ci­neva care îi vor­bea la te­le­fo­nul mobil.

Une­ori e mai bine să mi­zezi pe misoginism.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.