În clasa po­li­tică e o de­grin­go­ladă ge­ne­rală cre­ată de ul­ti­mul val de ares­tări ope­rate de DNA. Foarte pu­țini sunt cei care pun ca­pul li­niș­tiți pe pernă seara, dacă vor fi fi­ind din­tre aceștia. Nu se poate prog­noza cine pe cine o să mai toarne și la ușa cui vor veni mas­ca­ții azi, zor­nă­ind că­tu­șele ares­tă­rii pre­ven­tive. Po­li­ti­cie­nii par să um­ble în vâr­ful pi­cioa­re­lor, stre­cu­rându-se prin lo­curi ne­lu­mi­nate și spe­rând pro­ba­bil ca ne­bu­nia să se oprească. Însă la rit­mul la care sunt de­voa­late ti­că­lo­și­ile tre­cu­tu­lui, e greu de cre­zut că lu­cru­rile se vor fi­na­liza curând.

PSD are o mică re­priză de res­piro, pen­tru că aten­ția jus­ti­ției s‑a în­drep­tat acum că­tre ce­le­lalte par­tide, prin ares­ta­rea lui Vi­deanu și cea imi­nentă a Ele­nei Udrea. Ca­zul Toni Gre­blă e doar par­țial le­gat de par­ti­dul lor, însă efec­tele in­ves­ti­ga­ți­i­lor de acolo vor re­ver­bera cu si­gu­ranță că­tre ei. Așa­dar nu e vorba de o ven­detă în­drep­tată con­tra so­cial-de­mo­cra­ți­lor — sa­bia DNA taie și în stânga și în dreapta. Vor pro­fita de această pa­uză pen­tru a se re­or­ga­niza în vreun fel?

Presa re­la­tează des­pre in­sis­ten­țele lui Ponta de a îm­pinge ba­ro­nii cu pro­bleme de jus­ti­ție în afara con­du­ce­rii sau chiar a par­ti­du­lui, dar suc­ce­sul aces­tui de­mers în­târ­zie să se pro­fi­leze. PSD s‑a fe­u­da­li­zat mult prea pu­ter­nic pen­tru a pu­tea să ac­cepte cu ușu­rință un ast­fel de sa­cri­fi­ciu. Nu ba­ro­nii au fost in­ven­tați pen­tru a sus­ține par­ti­dul, ci par­ti­dul a fost fă­cut pen­tru a sus­ține ba­ro­nii — a în­lă­tura sco­pul real, dar ne­de­cla­rat, al agre­gă­rii po­li­tice în­seamnă să in­va­li­dezi ros­tul exis­ten­ței partidului.

În­toar­ce­rea fi­u­lui ri­si­pi­tor Șova, spă­șit și cu coada în­tre pi­cioare, e sem­nul că Ponta are prea pu­țini ali­ați în vâr­ful ie­rar­hiei de par­tid și e dis­pus să treacă cu ve­de­rea gre­șe­lile ce­lor ce l‑ar pu­tea sus­ține. Po­si­bi­lul răz­boi cu gru­pa­rea Ge­o­ană-Van­ghe­lie, im­por­tant acum mai de­grabă din punct de ve­dere me­di­a­tic, îl în­gri­jo­rează pro­ba­bil: prea multe fron­turi des­chise în ace­lași timp. Scin­da­rea par­ti­du­lui, chiar dacă gru­pul care pleacă nu e foarte mare, e o grijă în plus când Iohan­nis pune pre­siune pe gu­ver­nare cu agenda sa foarte con­cretă pe care o ur­mă­rește cu te­na­ci­tate, ba­ro­nii par s‑o pună de-un com­plot îm­po­triva sa, DNA-ul bân­tuie prin jur, po­pu­la­ri­ta­tea par­ti­du­lui scade con­ti­nuu, iar opo­zi­ția dă semne de re­or­ga­ni­zare și ame­nință gu­ver­na­rea. Va ieși Vic­tor Ponta în­ving­ă­tor din toate aceste bă­tă­lii? Greu de crezut.

Dar cine l‑ar pu­tea în­lo­cui dacă par­ti­dul îl va în­lă­tura la con­gre­sul din mar­tie? PSD are o pro­blemă de lea­der­ship: fi­li­a­ția Ili­escu-Năs­tase-Ponta nu are o con­ti­nu­are va­lidă. Din­tre ba­roni nici unul, nici mă­car Drag­nea, nu are am­pli­tu­di­nea și ca­risma ne­ce­sară con­du­ce­rii par­ti­du­lui în spi­ri­tul unei pse­udo-so­cial-de­mo­cra­ții, a unei ide­o­lo­gii ca­pa­bile să mas­cheze in­frac­țio­na­li­ta­tea or­ga­ni­zată din mie­zul par­ti­du­lui. În plus, nu se știe care din­tre ei va mai rămâne li­ber după ce jus­ti­ția va ter­mina de in­ves­ti­gat do­sa­rele deja des­chise. Iar Ge­o­ană nu va fi re­che­mat de­cât dacă aduce ga­ran­ții de pro­tec­ție a ba­ro­ni­lor — ceea ce cred că ni­meni nu mai poate pro­mite cu ar­gu­mente convingătoare.

Im­pre­sia mea este că PSD nu vrea să se re­for­meze, ci să se re-for­meze. Ba­ro­nii strâng rân­du­rile cre­zând că ast­fel vor re­zista. Dar barca PSD ia apă se­rios, iar că­pi­ta­nul ei e de­pă­șit de si­tu­a­ție. Scapă cine poate. Și cum poate.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.