Una din lec­ți­ile pe care ro­mâ­nii le-au în­vă­țat pe pro­pria piele este că a ri­dica o casă e un pro­iect în care nu e vorba des­pre me­ga­lo­ma­ni­ile per­so­nale, nici des­pre am­bi­ția de a avea un dor­mi­tor im­pe­rial și un li­ving ca o sală de con­certe, ci des­pre chi­b­zu­ința de a privi în vi­i­tor și a în­țe­lege care sunt im­pli­ca­ți­ile de­ci­zi­i­lor lu­ate la în­ce­put. Căci nu e mare lu­cru să mai lă­țești casa cu doi me­tri, nici s‑o mai lun­gești cu cinci sau s‑o îna­lți cu un etaj — ma­te­ri­a­lele de con­struc­ții nu‑s prea scumpe — dar e cu to­tul altă po­veste când vine vorba să cli­ma­ti­zezi blo­cul pe care ți l‑ai ri­di­cat drept lo­cu­ință per­so­nală. Și foarte mulți s‑au tre­zit că au o pro­blemă des­tul de se­ri­oasă când au în­ce­put să vină fac­tu­rile la gaz sau la elec­tri­ci­tate, dar — ce să vezi? — era nițel cam târ­ziu pen­tru pă­reri de rău.

Ar fi amu­zant, dacă n‑ar fi de plâns, fap­tul că acum re­des­co­pe­rim avan­ta­jele ca­se­lor din lut sau din paie, mai ales din per­spec­tiva con­su­mu­lui ener­ge­tic. Pare că spe­cia umană nu re­u­șește să va­lo­ri­fice in­te­li­gent imensa can­ti­tate de cu­noș­tințe pe care le‑a do­bân­dit de‑a lun­gul is­to­riei. Ne apucă pe toți un soi de stre­che, că­dem în pa­tima unei mode și ui­tăm să ra­țio­năm lo­gic asu­pra di­rec­ției în care ne în­drep­tăm. Așa s‑a ajuns pro­ba­bil la te­ri­bila ape­tență pen­tru eta­ja­rea lo­cu­in­țe­lor până la înăl­țimi ame­ți­toare, deși e clar că ener­gia ne­ce­sară con­stru­i­rii și uti­li­ză­rii atâ­tor etaje este mult mai mare de­cât dacă am fi fă­cut tot atâ­tea clă­diri cu un sin­gur nivel. Ci­team de­u­năzi că în Du­bai se va con­strui o clă­dire turn ale că­rei etaje se vor roti in­de­pen­dent unele de al­tele. Qui bono?

Uti­li­tă­țile tind să de­vină o pro­blemă, mai cu seamă ener­gia, iar vi­i­to­rul nu pare să pro­mită de­cât în­ră­u­tă­ți­rea si­tu­a­ției. Și încă sun­tem no­ro­coși în Ro­mâ­nia din acest punct de ve­dere, pen­tru că nu tre­mu­răm că în­chid ru­șii con­ducta de gaz, iar cu­rent se pare că avem în­de­a­juns. Dar sunt unii care se gân­desc deja la alte so­lu­ții, mai ieftine și mai sus­te­na­bile, ceea ce ar pu­tea fi un răs­puns pen­tru pro­ble­mele care vor apă­rea peste niște ani. Cu si­gu­ranță ați au­zit de com­pa­nia Te­sla, cei care s‑au apu­cat să facă o ma­șină elec­trică. Ei bine, se pare că ba­te­ri­ile le plac mai mult de­cât ma­și­nile și au în­ce­put să se gân­dească la unele des­ti­nate caselor.

Lo­gica e re­la­tiv sim­plă și foarte efi­cientă: com­pa­nia in­sta­lează pa­no­uri so­lare pe casa ta, îți în­carcă o ba­te­rie la care ali­men­tezi toți con­su­ma­to­rii din casă, iar sur­plu­sul pro­dus este in­tro­dus în re­țea și vân­dut trans­por­ta­to­ru­lui. Iar tu plă­tești mai pu­țin de­cât dacă ai fi con­su­mat din re­țea. To­tul e deo­cam­dată la nivel de ex­pe­ri­mente și teste, dar nu văd nici un mo­tiv pen­tru ca acest gen de pro­du­cere a ener­giei să nu ia avânt. Căci chiar dacă în anu­mite zone pa­no­u­rile so­lare nu pot func­ționa la pa­ra­me­tri ma­ximi din mo­tive de climă, sim­plul fapt că o parte a ener­giei este pro­duc­ție pro­prie și nu achi­zi­ție e o eco­no­mie remarcabilă.

Mă gân­desc la apar­ta­men­tul meu, care stă gol o bună bu­cată de zi — vreo zece ore nu e ni­meni acasă. Cu ex­cep­ția pi­si­ci­lor, dar din fe­ri­cire ele sunt auto­nome din punct de ve­dere ener­ge­tic. 🙂 În tot tim­pul ăsta ba­te­ri­ile s‑ar pu­tea în­cărca, iar cele câ­teva ore de seară pe care le pe­tre­cem uti­li­zând ener­gie ar pu­tea pro­veni din ba­te­ri­ile în­căr­cate. Fac­tura n‑ar scă­dea la zero, dar ar fi cu si­gu­ranță mai mică — cei de la Te­sla spun că tes­tele lor arată o scă­dere de 30–50% a cos­tu­ri­lor cu energia.

Pro­blema e că pen­tru lo­cu­in­țele co­mune, cum e și clă­di­rea în care e apar­ta­men­tul meu, su­pra­fața aco­pe­ri­șu­lui pe care se pot in­stala pa­no­u­rile so­lare este îm­păr­țită în­tre toți, deci eco­no­mia pen­tru fi­e­care apar­ta­ment ar fi mai mică. Iar de aici re­zultă că so­lu­ții de ge­nul acesta — pa­no­uri + ba­te­rie de sto­care — sunt mult mai efi­cace în lo­cu­ințe in­di­vi­du­ale. Ora­șele mari ale Ro­mâ­niei — în­țe­sate de blo­curi cu multe etaje — mai au de aș­tep­tat pen­tru o so­lu­ție re­zo­na­bilă de pro­du­cere a energiei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.