Răz­bo­a­iele mo­derne nu se mai poartă din tran­șee de pământ, ci din spa­tele unor mo­ni­toare și nu doar ghi­dând arme, ci și dis­tri­bu­ind in­for­ma­ții false sau par­țial false, pen­tru a crea con­fu­zie și pa­nică. Iar cei care cred că nu­mai proș­tii se în­spă­i­mântă de ști­rile care cir­culă pe in­ter­net se în­șe­ală amar­nic: există teh­nici de dez­in­for­mare pen­tru orice nivel de in­te­li­gență. Ori­cine poate fi prostit.

Dacă vă amin­tiți, cu ceva vreme în urmă cir­cu­lau in­for­ma­ții prin presă și pe re­țe­lele so­ci­ale des­pre fap­tul că ro­mâ­nii din Bu­co­vina ucrai­ne­ană — fra­ții noș­tri, după cum se ex­pri­mau sur­sele — sunt for­țați să se în­ro­leze în ar­mata ucrai­ne­ană pen­tru a lupta îm­po­triva se­pa­ra­tiș­ti­lor. To­nul ști­ri­lor era com­pă­ti­mi­tor, cu ac­cente de so­li­da­ri­tate fra­ternă, in­vi­tând ci­ti­to­rul să em­pa­ti­zeze cu ro­mâ­nii din Ucraina care sunt tri­miși să moară pen­tru o ca­uză care nu e a lor. Nu le-ar sta lor mai bine în Ro­mâ­nia, ală­turi de noi, dim­pre­ună cu te­ri­to­riul pe care lo­cu­iesc? Re­vi­zi­o­nis­mul te­ri­to­rial era su­ge­rat dis­cret, dez­a­sam­bla­rea Ucrai­nei era pre­zen­tată ca fi­ind po­si­bilă și, de ce nu, dezi­ra­bilă. Min­țile unora din­tre noi în­cep să se înfierbinte.

Mai re­cent un oa­re­care cer­ce­tă­tor al unui in­sti­tut de po­li­tică mi­li­tară din Mo­scova afirma că flota ro­mâ­nească e po­ten­țial ofen­sivă pen­tru gus­tu­rile ru­sești și că ar tre­bui ani­hi­lată. De­cla­ra­ția e am­bi­guă din punc­tul meu de ve­dere. A ani­hila din punct de ve­dere mi­li­tar nu în­seamnă ne­a­pă­rat să dis­trugi, ci doar să con­tra­pui o forță mi­li­tară egală sau su­pe­ri­oară — vezi în­tă­ri­rea ca­pa­ci­tă­ții mi­li­tare din Cri­meea. Însă presa, dor­nică de sen­zațio­nal, a pre­zen­tat lu­cru­rile ca și cum ru­șii se pre­gă­tesc să ne atace. E la min­tea co­co­șu­lui că flota ro­mâ­nească nu poate fi ata­cată fără ca asta să în­semne o de­cla­ra­ție de răz­boi îm­po­triva NATO. Mă în­do­iesc că ru­șii își do­resc așa ceva, acum. Dar spaima s‑a cui­bă­rit deja în su­fle­tul unora din­tre noi.

Alte in­for­ma­ții alar­mante cir­culă des­pre auto­no­mia se­cui­lor. Dacă iei în se­rios tot ce se spune pe această temă prin di­verse zone ale pre­sei, ajungi la con­clu­zia că Ro­mâ­nia e la un pas de dez­in­te­grare te­ri­to­ri­ală. Mă în­do­iesc că asta e re­a­li­ta­tea pe care ai constata‑o mer­gând în Har­ghita, de pildă. Ci­neva are însă in­te­re­sul de a crea o stare de agi­ta­ție con­fuză, te­re­nul cel mai pro­pice pen­tru ca oa­me­nii să ac­țio­neze ha­o­tic, ira­țio­nal. In­e­vi­ta­bil, când lansezi ast­fel de zvo­nuri, se for­mează ta­bere — fi­e­care cu punc­tul său de ve­dere asu­pra pro­ble­mei — și în­cepe o in­ter­mi­na­bilă ceartă care nu duce ni­că­ieri, dar con­sumă ener­gia și dis­trage aten­ția. Cel care-și păs­trează ca­pul în ha­ra­ba­bura cre­ată și care are o agendă clară poate să ma­ni­pu­leze cu ușu­rință ma­sele bezmetice.

Sun­tem deja într-un răz­boi in­for­ma­țio­nal. E vre­mea să cum­pă­nim de două, de trei, de nouă ori îna­inte de a lua drept ade­văr ceea ce aflăm din presă sau de pe re­țe­lele sociale.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.