Ime­diat după con­su­ma­rea vo­tu­lui în par­la­ment pen­tru ca­zul Șova, pe re­țe­lele so­ci­ale au în­ce­put să curgă me­sa­jele de in­dig­nare. Lu­mea s‑a re­vol­tat vir­tual că așa ceva încă se mai poate. Și mulți din­tre cei ce aveau ceva de spus pe tema asta re­cla­mau o re­ac­ție ne­în­târ­zi­ată a pre­șe­din­te­lui, adă­u­gând chiar ame­nin­ța­rea re­tra­ge­rii like-ului de pe pa­gina sa de Facebook.

N‑a du­rat mult și a apă­rut o pos­tare pe Fa­ce­book a pre­șe­din­te­lui Iohan­nis care in­cri­mina com­por­ta­men­tul par­la­men­ta­ri­lor. În sine, me­sa­jul nu spu­nea ni­mic nou, ace­leași ar­gu­mente deja una­nim cu­nos­cute ale mu­tă­rii ac­tu­lui de jus­ti­ție în par­la­ment, ale sus­tra­ge­rii imo­rale a par­la­men­ta­ri­lor de la ju­de­cata fap­te­lor lor pe­nale. Zeci de mii de like-uri și mii de co­men­ta­rii au în­so­țit ime­diat tex­tul pus pe so­cial me­dia, ară­tând că po­po­rul fe­i­sbu­chist e co­nec­tat vir­tual la pre­șe­din­tele său.

În Piața Uni­ver­si­tă­ții, acolo unde un me­e­ting ar fi pus cu ade­vă­rat pre­siune pe par­la­ment, au fost doar vreo două sute de naivi care au în­cer­cat za­dar­nic să agite spi­ri­tele. Ple­cat de la ser­vi­ciu, po­po­rul fe­i­sbu­chist se gră­bea să ajungă acasă ca să vadă cine a mai pos­tat, cine a mai co­men­tat și cine a mai dat like la ce. Vir­tual vor­bind, ne do­rim o țară ca afară. Prac­tic vor­bind, nu avem timp de­cât de un like și even­tual un share.

Din­colo de ca­zul Șova, Iohan­nis tre­buie să gă­sească o mo­da­li­tate mult mai di­rectă de a se co­necta la cei care l‑au vo­tat și mai ales de a‑i mo­bi­liza în ac­țiuni con­crete. Pen­tru că Ro­mâ­nia are ne­voie de schim­bări re­ale, nu vir­tu­ale. Iar cele 1,5 mi­li­oane de like-uri ale pa­gi­nii sale vor dis­pă­rea la fel de iute pre­cum au apărut.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Muresan Rodica

    poate ar tre­bui un like/share live , in orice loc pu­blic din Ro­ma­nia, poate ar tre­bui sa in­tram in vi­ata re­ala cu to­tii :po­por si pre­se­dinte impreuna


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.