Ma­și­nă­ria po­li­tica Syriza, par­ti­dul so­lu­ți­i­lor ul­tra­ra­di­cale, hi­per­pa­tri­ote, su­pe­rin­te­li­gente și ex­tra­or­di­nare, a cam epu­i­zat ben­zina și îi cam tușește mo­to­rul. Dis­cur­su­rile în­flă­că­rate din tim­pul ale­ge­ri­lor au fost bune până au ajuns vo­tu­rile în urnă. Mai de­parte e ne­voie de alt­ceva. E ne­voie de pri­ce­pere, de stra­te­gie, de vi­ziune. Gașca te­ri­bi­listă a lui Ale­xis Tsi­pras nu prac­tică ex­ce­lența în guvernare.

Au lă­sat im­pre­sia că se pot salva sin­guri, că n‑au ne­voie de­cât să fie lă­sați în pace de Uniu­nea Eu­ro­peană, că vor doar să fie scu­tiți de te­o­ri­ile aus­te­ri­tă­ții ger­mane. Că fără aceste in­con­ve­niente Gre­cia s‑ar des­că­tușa și va în­flori. Min­țeau sau chiar se ilu­zio­nau că știu ce au de fă­cut? E o di­fe­rență im­por­tantă. Dacă min­țeau, se pre­su­pune că to­tuși au și un plan B. Dacă se ilu­zio­nau cu pla­nuri fan­tas­ma­gorice, Gre­cia e în ra­hat pen­tru că s‑a dat pe mâna unor impostori.

În lipsă de so­lu­ții, gu­ver­nul Tsi­pras face ce a fă­cut și în cam­pa­nia elec­to­rală: gă­lă­gie. So­li­cită im­pe­rios Ger­ma­niei com­pen­sa­ții pen­tru dis­tru­ge­rile din cel de-al doi­lea răz­boi mondial. Su­ge­rează că va con­fisca bu­nu­rile in­sti­tu­tu­lui Go­e­the din Atena. Pre­tinde băn­ci­lor cre­di­toare să lun­gească  ter­me­nele de re­tur­nare. In­si­nu­ează că mi­nis­trul ger­man de fi­nanțe este na­zist și le vrea răul gre­ci­lor. Și, cel mai rău, ame­nință că, dacă vor fi lă­sați să fa­li­men­teze, vor în­lesni pă­trun­de­rea ji­ha­diș­ti­lor că­tre Eu­ropa. Cu alte cu­vinte, bă­gați mâna în bu­zu­nare și mi­tu­iți-ne, dacă nu vreți să aveți necazuri.

Taxa de pro­tec­ție pe care o pre­tinde ma­fia se ba­zează pe exact ace­lași prin­ci­piu. Cel ce-și des­chide o afa­cere în zonă este vi­zi­tat și i se su­ge­rează că e în in­te­re­sul lui să co­ti­zeze pen­tru a fi pro­te­jat. Dacă re­fuză, în mod ne­fe­ri­cit și cu to­tul în­tâm­plă­tor, este căl­cat de hoți. Care nu doar îl fură, ci și van­da­li­zează nițel bu­nu­rile. După care ma­fia vine din nou și zice: vezi? dacă plă­teai nu ți se în­tâm­pla asta!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Mihai Ravici

    Esti bland cand ii con­si­deri ma­fi­oti. Ma­fia cere bani ca sa te pro­te­jeze, sa te lase sa faci un bu­si­ness, etc. Eu I‑as con­si­dera teroristi.Numai te­ro­ris­tii vor bani ca sa te lase sa traiesti.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.