De ce Japonia nu are terorism islamist

Un arti­col pe care l‐am citit m‐a întors în timp la poves­tea aten­ta­tu­lui de la Char­lie Hebdo. Spu­neam atunci că res­pec­tul pe care tre­buie să‐l acorzi celor­lalți include și reți­ne­rea de a‐i batjo­cori valo­rile, ori­cât de false și dis­cu­ta­bile ți se par ție. Acum rea­li­zez că mai e o notă în plus, o nuanță pe care atunci am ratat‐o și pe care arti­co­lul de care vă spun mi‐a relevat‐o. Ești dator cu acest res­pect mai ales atunci când tu l‐ai invi­tat pe cel pe seama căruia acum faci glume. Să ne întoar­cem în timp.

În 2006 Moam­mar Gha­dafi spu­nea că există 50 de mi­li­oane de musul­mani în Eu­ropa, deci – cu voia lui Al­lah – fără săbii, fără arme, fără răz­bo­aie, acest con­ti­nent va de­veni al Isla­mu­lui până în 2050. Se în­șela sau avea drep­tate? Cert este că aproape toate ță­rile oc­ci­den­tale au des­chis larg por­țile emi­gra­ției mu­sul­mane în ul­ti­mii 30–40 de ani. Franța a in­vi­tat ma­grebie­nii să vină în Eu­ropa, iar Ger­ma­nia, Su­e­dia și Olanda au ac­cep­tat o emi­gra­ție ma­sivă de arabi și turci. Până mai de curând, nu la fel de pri­mi­toare s‐au do­ve­dit a fi aceste țări cu est‐europenii. Multă vreme n‐am în­țe­les de ce.

M‐a lă­mu­rit la un moment dat un fran­cez care a avut sin­ce­ri­ta­tea de a‐mi spune ceea ce au­to­ri­tă­țile ță­rii sale nu ar re­cu­noaște nici în rup­tul ca­pu­lui: dra­gul meu, ma­grebie­nii sunt bi­ne­ve­niți la noi, pen­tru că vin să strângă gu­no­iul, să spele toa­le­tele și să facă cu­ră­țe­nie în ca­me­rele de ho­tel. Voi, est‐europenii, aveți pre­ten­ția să lu­crați cot la cot cu noi și sun­teți dis­puși s‐o fa­ceți pe bani mai pu­țini de­cât pre­tin­dem noi – cum ai vrea să fim fe­ri­ciți că ne lu­ați slu­j­bele? Am pri­ce­put atunci că di­fe­ren­țele de edu­ca­ție din­tre es­tul Eu­ro­pei și nor­dul Afri­cii nu lu­crează – pa­ra­do­xal – în fa­voa­rea noas­tră.

Bun. Deci fran­ce­zii i‐au dorit în detri­men­tul emi­gra­ției est‐europene. E ale­ge­rea lor. Dar de ce să le miș­to­că­rești după aia valo­rile? Păi pro­ba­bil pen­tru că nu mai știu nici ei ce să facă în fața con­se­cin­țe­lor demo­gra­fice și soci­ale pe care deci­zi­ile tre­cu­tu­lui le au asu­pra pre­zen­tu­lui. Și atunci nu e mai cin­stită și mai sănă­toasă abor­da­rea japo­ne­zi­lor care nu acceptă musul­mani în țara lor și con­si­deră isla­mis­mul o reli­gie peri­cu­loasă? Iar ultima oară când am veri­fi­cat Japo­nia era con­si­de­rată o demo­cra­ție, o țară civi­li­zată și demnă de res­pect.

Ca să înțe­le­geți cum tra­tează ei pro­blema, citiți arti­co­lul ăsta.Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu