Cu oa­re­care în­târ­zi­ere am aflat și eu de noul cli­ent de email de la Go­o­gle — In­box. Am că­u­tat in­tri­gat pe in­ter­net să văd cum de mi‑a scă­pat așa o no­u­tate și m‑am mai li­niș­tit când am vă­zut că deo­cam­dată e încă în beta și că se in­sta­lează pe bază de in­vi­ta­ție. Așa că m‑am în­scris cu un link gă­sit prin WebS­tore și am aș­tep­tat răb­dă­tor să pri­mesc ac­cep­tul, ceea ce s‑a și în­tâm­plat în vreo două zile. Plin de en­tu­zi­asm m‑am apu­cat să‑l testez.

Tre­buie să spun că sunt un uti­li­za­tor avid de mail și ca­len­dar, deci cli­en­tul este pen­tru mine una din­tre cele mai im­por­tante apli­ca­ții de pe com­pu­ter. Am în­cer­cat cam de toate, de la Thun­der­bird la Ou­tlook, iar de când am tre­cut pe Ubu­ntu op­țiu­nile mele s‑au cam li­mi­tat la câ­teva va­ri­ante: Thun­der­bird, KMail sau Evo­lu­tion. KMail a pi­cat tes­tul din start — dacă e să aleg un cli­ent des­k­top atunci cel pu­țin să aibă și mail și ca­len­dar și task-uri, ori KMail nu știe alt­ceva de­cât mesaje.

Evo­lu­tion e oa­re­cum ok ca in­ter­față, lu­crează bine cu con­tu­rile de Go­o­gle, i‑aș re­proșa poate lipsa unor mo­da­li­tăți de gru­pare a me­sa­je­lor după di­verse cri­te­rii și lipsa unor plu­gin-uri sem­ni­fi­ca­tive cu care să poți ex­tinde func­țio­na­li­tă­țile. Thun­der­bird e mai bine echi­pat din punc­tele as­tea de ve­dere, dar în­carcă me­mo­ria foarte mult și une­ori de­vine cam slu­ggish, ceea ce e ușor ener­vant și nu se re­zolvă ade­sea de­cât prin re­por­ni­rea apli­ca­ției. În fond nu vreau de­cât să văd că am ma­i­luri noi și niște amă­râte de no­ti­fi­cări pe eve­ni­men­tele din ca­len­dar, asta e tot ce cer — me­rită să în­carci o apli­ca­ție de 300MB pen­tru atâta lucru?

De aia cli­en­ții web mi se par mult mai mișto. Ori­cum brow­ser-ul e veș­nic des­chis, nu costă ni­mic să des­chizi încă un tab și să vezi ma­i­lu­rile sau ca­len­da­rul. Dar dacă tot lu­crez on­line pe con­tul meu Go­o­gle, aș avea câ­teva do­rințe de la in­stru­men­tele as­tea. Pe care nu le gă­sesc la In­box, unele nici în Gmail.

Prima ar fi să pot grupa me­sa­jele, mă­car după dată. Îmi place să văd clar care sunt me­sa­jele de azi, de ieri și care sunt mai vechi. Nici In­box, nici Gmail nu fac asta din păcate.

Apoi ar fi po­si­bi­li­ta­tea de a trans­forma ra­pid un mail într-un task sau eve­ni­ment — mi se pare ba­nal din punct de ve­dere teh­nic, dar nu gă­sesc această op­țiune nici mă­car pe lista de in­ten­ții vi­i­toare ale Go­o­gle. In­box vine su­pli­men­tar cu o ches­tie in­te­re­santă, un sno­oze pe care poți să‑l ata­șezi me­sa­ju­lui, even­tual re­pe­ti­tiv, dar nu în­cor­po­rează eve­ni­men­tul la ca­len­dar, ceea ce face di­fi­cil să vezi într-un sin­gur loc tot ce ai de fă­cut într‑o zi. În Gmail se pot pune niște ex­ten­sii pen­tru a atașa re­min­dere la me­saje, dar nici alea nu sunt mai bune ca func­țio­na­li­tate. Sin­gura so­lu­ție este GQu­e­ues, un task ma­na­ger mult mai bun de­cât cel în­cor­po­rat în con­tul Go­o­gle, în care pot ge­nera un task din Gmail (cu o ex­ten­sie, fi­rește), iar GQu­e­ues e in­te­grat cu ca­len­da­rul, deci văd to­tul într-un sin­gur loc. În In­box nici mă­car acest ar­ti­fi­ciu nu e posibil.

De­sign-ul e și el im­por­tant, iar la ca­pi­to­lul ăsta In­box pare foarte pro­mi­ță­tor pen­tru că arată a apli­ca­ție web mo­dernă. Prin com­pa­ra­ție Gmail e nițel pre­i­s­to­ric, iar te­mele pe care le poți alege din se­tări sunt ma­jo­ri­ta­tea urâte ca dracu. Sin­cer nu pri­cep de ce e atât de greu să pui la dis­po­zi­ție un css tem­plate cu care să lași uti­li­za­to­rii să-și se­teze in­ter­fața cum doresc.

Eti­che­tele și re­gu­lile sunt o treabă foarte bună fă­cută de Go­o­gle, mai ales că-mi per­mit să cla­sez din prima anu­mite me­saje și să le pun di­rect la lo­cul lor. Însă aici am avut o pro­blemă ma­joră cu In­box, căci nea­fișând toate eti­che­tele nu ob­serv că am me­saje noi care nu se mai află în in­box-ul prin­ci­pal. Uti­li­zând In­box am ra­tat de pildă, fără să-mi dau seama, o fac­tură nouă ve­nită de la fur­ni­zo­rul de gaze, care stă­tea cu­minte într-un “fol­der” se­pa­rat. A, să nu uit: ches­tia cu bu­n­dle-urile auto­mate pe care le face In­box nu m‑a dat pe spate. Am ob­ser­vat că gru­pează me­sa­jele de tip re­clamă la un loc, dar eu ori­cum le cam șterg pe as­tea deci nu-mi face mare serviciu.

În schimb în In­box nu există o mul­țime de ches­tii bune din Gmail: short­cut-urile din tas­ta­tură, sem­nă­tura, ata­șa­mente prin drag and drop, fil­tre com­plexe, mark read sau un­read. Dar re­gina ga­fe­lor este ab­sența unui op­țiuni de se­lect all. Cum dracu’ le‑o fi scă­pat asta? Dacă ai 30 de me­saje în Ju­n­k­box sau în Spam tre­buie să dai 30 de click-uri ca să le se­lec­tezi și să le ștergi. Fuck you very much, Google!

După cum vă pu­teți ima­gina In­box a dis­pă­rut din pe­i­sa­jul meu și m‑am în­tors la Gmail. N‑o fi el prea ară­tos, dar de­sig­nul nu e totul.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Ina Elena Irimia

    ma cam in­curca si e cam im­prac­tic. poate nu m‑am in­va­tat eu cu inal­tele teh­no­lo­gii. Gmail mi se pare ceva mai practic.
    so­me­ti­mes less is more, doar ca In­box a fa­cut eco­no­mie de func­tio­na­li­tate unde nu era ca­zul si a exa­ge­rat cu o abu­n­denta de pin, drag&drop etc, de parca toata ziua asta ai face cu ma­i­lul, ai pi­guli la el


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.