E un cor de voci in­dig­nate care strigă prin toate col­țu­rile in­ter­ne­tu­lui că ANAF-ul a că­șu­nat pe mi­cile afa­ceri ale în­tre­prin­ză­to­ru­lui ro­mân și uită să ve­ri­fice ches­ti­ile alea im­por­tante. În re­plică ANAF zice că are pla­nuri mari pen­tru pe­ri­oada care ur­mează, deci stay tu­ned 🙂

Cică se vor da la ăș­tia de le zic ei “Per­soane Fi­zice cu Averi Mari”, prin “in­ten­si­fi­ca­rea ve­ri­fi­că­ri­lor con­form co­du­lui de pro­ce­dură fis­cală și re­lan­sa­rea cam­pa­niei de no­ti­fi­care prin trans­mi­te­rea de scri­sori că­tre con­tri­bu­a­bi­lii ce pre­zen­tau ris­cul de ne­de­pu­nere a de­cla­ra­ției de ve­nit din stră­i­nă­tate”. Ar mai fi în vi­zor și “pro­fe­so­rii care oferă me­di­ta­ții ele­vi­lor și nu de­clară su­mele în­ca­sate, per­soa­nele care dau lo­cu­ințe cu chi­rie și nu-și de­clară ve­ni­tu­rile, per­soa­nele care des­fă­șoară ac­ti­vi­tăți in­de­pen­dente, dar și cele care ob­țin ve­ni­turi din ac­ti­vi­tăți agri­cole, sil­vi­cul­tură și pis­ci­cul­tură, din do­bânzi și di­vi­dende re­a­li­zate în afara Ro­mâ­niei, tranzac­țio­na­rea ac­țiu­ni­lor, obli­ga­țiu­ni­lor și a al­tor ti­tluri de va­loare, vân­zare-cum­pă­rare de va­lută, vân­za­rea păr­ți­lor so­ci­ale și li­chi­da­rea fir­me­lor la care se de­țin par­ti­ci­pa­ții dacă ve­ni­tu­rile sunt re­a­li­zate din afara ță­rii.

Ner­vii se vor în­tinde deci la ma­xim când se vor îm­părți pre­mi­ile în amenzi. Dar cei mai ner­voși par deja să fie ateii, care sunt foarte frus­trați că ANAF nu se duce la bi­se­rică să ve­ri­fice câți bani in­tră fără do­cu­mente. Nu sunt foarte si­gur că sunt ateu, dar nici cu or­to­do­xia asta de cu­me­trie nu mă iden­ti­fic, așa că îi în­țe­leg. Ce nu în­țe­leg este alt­ceva: dacă tot sunt așa de atei, de ce se duc cu co­pi­lul la bi­se­rică să‑l bo­teze și plă­tesc pen­tru asta, de ce se că­să­to­resc la bi­se­rică și plă­tesc pen­tru asta șamd. De în­mor­mân­tări nu mai în­treb că la alea con­tează ce vroia mor­tul, nu în­du­re­rata familie.

Tre­când peste ne­du­me­ri­rile mele, pen­tru buna în­țe­le­gere a si­tu­a­ției că ANAF nu con­tro­lează bi­se­ri­cile să ne amin­tim îm­pre­ună următoarele:

Art. 1 (1) Agen­ții eco­no­mici care efec­tu­ează li­vrări de bu­nuri cu amă­nu­n­tul, pre­cum şi pres­tări de ser­vi­cii di­rect că­tre po­pu­la­ție sunt obli­gați să uti­li­zeze apa­rate de mar­cat elec­tro­nice fiscale.
Art. 2: Se ex­cep­tează de la pre­ve­de­rile art. 1 alin. (1): i) vân­za­rea obiec­te­lor de cult și ser­vi­ci­ile re­li­gi­oase pres­tate de in­sti­tu­ți­ile de cult;

Or­do­nanța Gu­ver­nu­lui nr 28/1999,
pri­vind obli­ga­ția agen­ți­lor economici
de a uti­liza apa­rate de mar­cat elec­tro­nice fiscale

Art. 15 Scu­tiri (1) Sunt scu­tiți de la plata im­po­zi­tu­lui pe pro­fit ur­mă­to­rii con­tri­bu­a­bili: f) cul­tele re­li­gi­oase, pen­tru: ve­ni­turi ob­ți­nute din pro­du­ce­rea și va­lo­ri­fi­ca­rea obiec­te­lor și pro­du­se­lor ne­ce­sare ac­ti­vi­tă­ții de cult, po­tri­vit le­gii, ve­ni­turi ob­ți­nute din chi­rii, alte ve­ni­turi ob­ți­nute din ac­ti­vi­tăți eco­no­mice, ve­ni­turi din des­pă­gu­biri în formă bă­nească, ob­ți­nute ca ur­mare a mă­su­ri­lor re­pa­ra­to­rii pre­vă­zute de le­gile pri­vind re­con­sti­tu­i­rea drep­tu­lui de pro­pri­e­tate, cu con­di­ția ca su­mele res­pec­tive să fie uti­li­zate, în anul cu­rent și/sau în anii ur­mă­tori, pen­tru în­tre­ți­ne­rea și func­țio­na­rea uni­tă­ți­lor de cult, pen­tru lu­crări de con­struc­ție, de re­pa­ra­ție și de con­so­li­dare a lă­ca­șu­ri­lor de cult și a clă­di­ri­lor ecle­zi­as­tice, pen­tru în­vă­țământ, pen­tru fur­ni­za­rea, în nume pro­priu și/sau în par­te­ne­riat, de ser­vi­cii so­ci­ale, acre­di­tate în con­di­ți­ile le­gii, pen­tru ac­țiuni spe­ci­fice și alte ac­ti­vi­tăți non­pro­fit ale cul­te­lor re­li­gi­oase, po­tri­vit Le­gii nr. 489/2006 pri­vind li­ber­ta­tea re­li­gi­oasă și re­gi­mul ge­ne­ral al cultelor;

Co­dul Fis­cal apli­ca­bil în România

Deci avem o dată că taica popa nu tre­buie să eli­be­reze do­cu­mente fis­cale, iar ceea ce se plă­tește este do­na­ție, care are alt re­gim. Dacă in­spec­to­rul fis­cal ar in­tra bu­zna în al­tar și l‑ar prinde pe prea-cu­cer­ni­cul pă­rinte nu­mă­rând vreo mie de lei, nu poate să‑l în­trebe de unde îi are pen­tru că răs­pun­sul e sim­plu: din do­na­ții și îi voi de­pune la epi­sco­pie. Sau la bancă în con­tul bi­se­ri­cii. Iar pen­tru că bi­se­rica nu plă­tește im­po­zite, nici de TVA sau de im­po­zit pe pro­fit nu poate să‑l în­trebe. Sin­gu­rul ANAF pe care o să‑l ve­deți la bi­se­rică e ăla din ana­fură. Vă place, nu vă place, asta e si­tu­a­ția, așa e le­gea. Dacă nu vă con­vine, schimbați‑o. Că de aia ați vo­tat de­pu­tat și se­na­tor la voi în circumscripție… 😉

V‑ați lă­mu­rit? Bun. Acuma nu mai în­ju­rați ANAF-ul pen­tru ches­tii de care nu e vi­no­vat. Înjurați‑l pen­tru ce me­rită. Că ia șpagă. Că în­chide ochii la mă­gă­rii. Că e mână‑n mână cu tra­fi­can­ții pa­tro­nați de po­li­ti­cieni. Că abia acum s‑a tre­zit să aplice le­gea, când i s‑a dat or­din. Că pu­tea să facă or­dine de multă vreme, dar s‑a com­plă­cut în pos­tura de unealtă a co­rup­ți­lor. Și așa mai departe.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Eusebio Streaja

  ANAF la bi­se­rică să mai ia ceva de po­mană așa i‑a in­struit po­ma­na­giul de PONTA

 2. George Mihai

  Nu trece…la noi re­li­gia e in­fra­tita cu politica

 3. Camelia Budai

  Ar tre­bui sa tre­aca si pe la bi­se­rica dar nu sa se roage.…..

 4. George Mihai

  La dracu cu popi si cu politicieni


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.